פסקי דין

תא (י-ם) 6018-03-20 אשרף דגאני נ' עדנאן הישאם חרחש - חלק 2

10 מאי 2020
הדפסה

ש.ת נכון אני יודע שעו"ד קליינר פנה לעירייה.

ש .אבל לא בשמך בשם רפיק אתה יודע?

ת. כן כי כל הניירת על שם רפיק.

ש. עו"ד קלינר פונה לעירייה ביום 12.2.2020 כשאתה כבר קנית את הזכויות מרפיק ביום 10.2.2020, למה שיפנה בשם של רפיק ולא בשם שלך?

ת. כי כל הניירת והרישום צריך להיות על שם רפיק שרוצה לעשות אזהרה בטאבו.

ש. האם רפיק רשום בעירייה כבעל החלקה?

--- סוף עמוד 8 ---

ת. לא בדקתי.

ש. למה פונים לעירייה על שם רפיק?

ת. מה זה משנה על שם רפיק יש בעיה כלום. עשיתי עבודה על שם שלי או רפיק, בלי אישור אני לא יכול לעבוד, אני רוצה לעבוד לפי החוק לא מעל החוק"

(ההדגשות אינן במקור)

29) עדנאן לא הציג כל מסמך של העירייה או של כל מוסד רשמי אחר במדינה שמצביע על זיקה כלשהי בין רפיק לבין החלקה. לא זו בלבד, גם אם נניח כטענת המשיבים כי רפיק מכר את זכויותיו בחלקה לעדנאן עוד ביום 10.2.2020, הרי המכתב האמור מיום 12.2.2020 ולפי לשונו, הוא מצביע על כך שהחזקה בחלקה נותרה דווקא בידי רפיק אשר עתיד לבצע לכאורה עבודות בחלקה, ולא הועברה לעדנאן.

30) שנית: המשיבים צירפו מסמך שכותרתו "תעודה" מיום 11.3.2020 של ראש מועצת קלנדיה ברשות הפלסטינית, ולפיו החלקה היא בבעלות רפיק. במסמך צוין שהוא הונפק לבקשת רפיק. מעיון במסמך זה עולה כי מלבד זאת שאין בו כל מספר זיהוי של רפיק, אלא שגם לא הראו המשיבים מדוע מסמך זה הוא קביל ומה משקלו הראייתי.

31) כפי שניתן להתרשם, בחלק נכבד מהשאלות דלעיל, רפיק מהווה ציר מרכזי בשאלת העברת הזכויות לעדנאן כפי שנטען. המשיבים הגישו תצהיר שלו לבית המשפט (תצהיר מיום 9.3.2020 כאמור). חרף זאת, הוא לא התייצב לדיון הקבוע ולכן לא היה ניתן לחקור אותו על תצהירו.

32) מכל אלה יוצא, לכאורה, שסיכויי התביעה של המבקשים גבוהים בהרבה מאלה של המשיבים, אשר טיעוניהם מעוררים קשיים רבים כמפורט לעיל. בנוסף, המשיבים לא הראו כי החזיקו בחלקה בשום שלב. כניסתם אליה הייתה ככל הנראה רק בתחילת חודש מרץ 2020 (כשלושה שבועות לאחר עריכת חוזה הרכישה בין רפיק לבין עדנאן), דבר שהניע את הגשת הבקשה על-ידי דג'אני ביום 3.3.2020.

33) בנסיבות אלו, משלא הוכחה כל חזקה מצד המשיבים בחלקה, זאת לעומת המבקשים, דומה כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים דווקא. כמו כן, לא מצאתי בנסיבות העניין להיעתר לבקשה החלופית של המשיבים לפיה יינתן צו זמני הדדי "לשמירת המצב הקיים".

סיכום

--- סוף עמוד 9 ---

34) לאור האמור, בקשות המבקשים - מתקבלות, ובקשת המשיבים - נדחית.

35) ניתן בזאת צו זמני שאוסר על המשיבים או מי מטעמם להיכנס לחלקה מושא ההליך (חלקה 22, גוש 29510, עטרות בירושלים), לשהות בה, לבצע בה עבודות כלשהן או לשנות את מצב הזכויות בה.

36) הצו הזמני - וכך גם הפיקדון שהופקד - יעמוד בתוקף עד מתן פסק דין בהליך או כל החלטה אחרת, לפי המוקדם.

37) נוכח הפרת הצו הארעי על-ידי המשיבים ביום 20.4.2020, מורה כי בכל הפרה עתידית של הצו הזמני יישאו המשיבים בסך 1,000 ₪ בגין כל הפרה.

38) בהינתן תוצאת ההליך בשלוש הבקשות, יישאו המשיבים בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך-דין בצירוף מע"מ כדין, בסך כולל 9,000 ₪ אשר ישולם למבקשים תוך 30 יום, שאם לא כן, הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן ההחלטה ועד מועד ביצוע התשלום בפועל.

המזכירות - תם טיפולי בבקשות למתן סעדים זמניים. התיק מוחזר לקביעת מותב שידון בהליך העיקרי (בתביעה ובתביעה שכנגד).

להודיע לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, ט"ז אייר תש"פ, 10 מאי 2020, בהעדר הצדדים.

מוחמד חאג' יחיא

עמוד הקודם12