פסקי דין

תא (ת"א) 47739-03-15 חברת חלקה 37 בגוש 6747 בעמ נ' מנחם פרנקל

09 פברואר 2021
הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ת"א 47739-03-15

לפני: כבוד השופט יהושע גייפמן

התובעת: חברת חלקה 37 בגוש 6747 בעמ
ע"י ב"כ עו"ד אופיר צברי ועו"ד עמרי אנדורן

נ ג ד

הנתבעים: 1. מנחם פרנקל
2. עו"ד יהושע גליקס
נתבע 2 ע"י עו"ד שוקי אליוביץ' ועו"ד ניר ברששת

נ ג ד
הצדדים
השלישיים: 1. מנחם פרנקל
2. עו"ד ג'ונתן ניומן
3. פרדי ניומן
4. דניאל ניומן
5. אנדריאה ניומן
6. מרטין מוזר
הצדדים השלישיים 6–2 ע"י ב"כ עו"ד אופיר צברי ועו"ד עמרי אנדורן

פסק – דין

1. התובעת [להלן: "החברה"] הייתה בעלים של חלק מהמקרקעין בגוש 6868, חלקה 60 בחולון [להלן: "המקרקעין"], והמקרקעין היו רכושה היחיד של החברה.

מלוא המניות בחברה היו בבעלות הגב' הני ניומן [להלן: "הגב' ניומן"], שמקום מושבה באנגליה.

ב-15.2.04 חתמה החברה על הסכם להזמנת שירותי בניה עם חב' ארמונות חן קבלנות בנין [2000] בע"מ [להלן: "הקבלן"] – נספח 8 לכתב התביעה. מרבית הבעלים האחרים של המקרקעין חתמו עם הקבלן על הסכם קומבינציה.

הקבלן בנה על המקרקעין בניין, ובו 34 דירות. הבניה הסתיימה באפריל 2010 [ראו נספח 3 לכתב ההגנה של נתבע 2]. לבעלות החברה נמסרו שלוש דירות: א. דירה 17; ב. דירה 30; ג. דירה 34 – דירת פנטהאוז [להלן: "הפנטהאוז"]. נוסף על כך ניתנו לחברה 0.08% זכויות בדירה נוספת.

2. הנתבע 1 [להלן: "עו"ד פרנקל"] ייצג כפרקליט את החברה בביצוע העסקה מחתימת ההסכם ב-15.2.04 ועד מועד מכירת הדירה האחרונה של החברה [הפנטהאוז], שנמכרה ב-22.4.12 [נספח 32 לכתב התביעה].

כל דירות החברה נמכרו ע"י עו"ד פרנקל. 0.08% מהזכויות בדירה נמכרו ב-28.12.09; דירה 17 נמכרה ב-7.9.10; דירה 30 נמכרה ב-30.12.10; והפנטהאוז נמכר ב-22.4.12.

נטען כנגד עו"ד פרנקל, ששלח יד בכספי החברה, ונטל שלא כדין 3,315,155 ₪ – מלוא כספי החברה שנתקבלו ממכירת הדירות, וכך נותרה החברה ללא דירות וללא כספים.

עו"ד פרנקל טען, ש-1,969,073 ₪ [ראו מוצג נ/1] ניתנו לו כהלוואה ע"י הגב' ניומן מכספי החברה, וההלוואה ניתנה לו טלפונית, ללא מסמך בכתב, בסמוך למכירת הפנטהאוז.

עוד טען עו"ד פרנקל, שהוא נטל את יתרת הכספים, כ-1.3 מיליון ש"ח, בהסכמת הגב' ניומן, שניתנה בטלפון, עבור שכר טרחה בגין הייצוג של החברה במהלך ביצוע העסקה ומימוש הדירות.

בית המשפט מינה את רו"ח אלכס הילמן כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה בדק את הכנסות החברה ממכירת הדירות ומהשכרת הפנטהאוז, ואת ההוצאות הישירות [הוצאות בניה, הוצאות מס שבח, והוצאות מימון]. עפ"י טבלה 7.1 לדו"ח המומחה, ההכנסה נטו של החברה עמדה על סך 3,240,155 ₪, וסכום זה נותר בידי עו"ד פרנקל קודם שמשך את כל הכספים. לסכום זה יש להוסיף 75,000 ₪, שניתנו ע"י הקבלן כהלוואה לחברה למימון הוצאות עפ"י הסכם 08' [נספח 27 לתצהירי התובעת], והועברו לעו"ד פרנקל. כך מצינו שעו"ד פרנקל נטל מהחברה 3,315,155 ₪.

התובעת הוסיפה, שהפנטהאוז נמכר ללא הסכמת הגב' ניומן, ואלמלא שלח עו"ד פרנקל יד בכספי מכירת שתי הדירות – היה ניתן להחזיר לבנק איגוד את יתרת המשכנתא, שרבצה על הפנטהאוז בסך 837,000 ₪, מכספי מכירת שתי הדירות, ולא היה צורך למכור את הפנטהאוז.

התביעה כנגד עו"ד פרנקל הועמדה על סך 3,315,156 ₪ בתוספת החזר הוצאות הנסיעה של עו"ד ג'ונתן ניומן מאנגליה לישראל בסך 36,549 ₪, שהוצאו לפני הגשת התביעה [ראו סעיפים 397 ו-399 לסיכומי התובעת].

ב"כ התובעת הודיע בעמ' 517 לפרוטוקול מ-12.6.19 שורות 4–2: "אני נותן הסכמה... שהתחשיב של כל הסכומים [שנתקבלו ממכירת הדירות – י.ג.] עד 30.3.15 ייערך בערכים נומינליים. מ-30.3.15 [התביעה הוגשה ב-23.3.15 – י.ג.] אני אטען שצריך להוסיף הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק, ולא ביחס לתקופה שקדמה ל-30.3.15...".

3. הנתבע 2 [להלן: "עו"ד גליקס"] היה עוה"ד של הקבלן בעסקה, ובתום הבניה הוסמך לטפל ברישום הבניין על דירותיו בפנקס בתים משותפים במרשם המקרקעין.

לא נטען שעו"ד גליקס היה מעורב עם עו"ד פרנקל בשליחת יד בכספי החברה.

התובעת טענה, שעו"ד גליקס התרשל בכך שאישר ב-27.3.12, שהחלטת החברה למכור את הפנטהאוז התקבלה כדין [מוצג ת/20]. התובעת הוסיפה שללא אישור זה לא היה ניתן למכור את הפנטהאוז, והיה נמנע הנזק שנגרם עקב שליחת ידו של עו"ד פרנקל בכספי החברה.

עו"ד גליקס טען שאישר כדין את פרוטוקול החברה בעניין מכירת הפנטהאוז [מוצג ת/20]. עיקר טענתו, שהאישור ניתן לאחר שהוצג לו ייפוי כוח כללי קונסולרי שעליו חתמה הגב' ניומן בינואר 08' [מוצג ת/15].

התביעה כנגד עו"ד גליקס הועמדה על סך 3,213,121 ₪ [סעיף 413 לסיכומים].

לא ניתן להרחיב את החזית בסיכומים, ולטעון לסעדים כנגד עו"ד גליקס שלא נתבעו בכתב התביעה המתוקן.

4. עו"ד גליקס שלח הודעת צד ג לעו"ד ג'ונתן ניומן וליורשיה של הגב' ניומן. הגב' ניומן הלכה לבית עולמה ב-19.2.16, לאחר הגשת התביעה.

בהודעת צד ג נטען שעו"ד ג'ונתן ניומן, בנה של המנוחה שמקום מושבו באנגליה, היה "המוציא והמביא" בעסקה; והיות והגב' ניומן ועו"ד ג'ונתן ניומן נתנו סמכויות ללא הגבלה לעו"ד פרנקל – הם גרמו לכך שעו"ד פרנקל "...יכול היה למכור את דירות התובעת, ולשלשל את התמורה לכיסו..." [סעיף 6 להודעת צד ג].

צדדים שלישיים 6–2 הם יורשיה של הגב' ניומן, ובאים בנעליה.

הנתבעת 5 [להלן: "אנדריאה"] היא בתה של הגב' ניומן, והתגוררה עימה בדירתה באנגליה עד לפטירתה כדי לסייע לה בזקנתה.

המניות בחברה היו בבעלות הגב' ניומן, ואין לחתימה של ילדיה על ייפוי הכוח הכללי הקונסולרי מ-2008 [מוצג ת/15] רלוונטיות לענייננו.

5. בית המשפט מאמץ את ממצאי הבדיקה של רו"ח הילמן, שמונה מטעם בית המשפט, כדי לבדוק את תחשיב הכספים המגיעים לחברה, אשר הוחזקו בידי עו"ד פרנקל.

החברה הזמינה שירותי בניה מהקבלן, ומימנה את בניית 3 הדירות באמצעות נטילת הלוואות, ללא מימון עצמי. החברה נטלה שלוש הלוואות מבנק איגוד למימון הבניה:

א. ב-10.9.09 – הלוואה בסך 912,000 ₪.
ב. ב-30.12.09 – הלוואה בסך 1,746,000 ₪.
ג. ב-5.7.10 – הלוואה בסך 653,000 ₪.

[ראו טבלה מס' 1 בעמ' 1 לדוח המשלים של רו"ח הילמן מ-1.9.19]

סכום ההלוואה מבנק איגוד עמד על סך 3,311,000 ₪, ובגין הלוואה זו נרשמה משכנתא על זכויות החברה במרשם המקרקעין ושעבוד ברשם החברות.

נוסף להלוואה מבנק איגוד, העמיד הקבלן לטובת החברה הלוואה בסך 857,890 ₪ לצורך ביצוע תשלומים שחלים על החברה [ראו נספח ג' לדו"ח רו"ח הילמן - מכתב הקבלן מ-25.8.16]. התשלומים היו תנאי להחייאת החברה והחזרתה לרישום במרשם החברות, ולהוצאת היתר בניה. ללא החייאת החברה והחזרתה לרישום במרשם החברות ב-6.4.09, וללא הוצאת היתר הבניה והחזר החוב למס רכוש – הבנק לא היה מעמיד הלוואה לחברה בסך כ-3.3 מיליון ש"ח למימון בניית 3 הדירות.

בכספי ההלוואה של הקבלן לחברה שולמו התשלומים הללו:

א. חוב מס רכוש של החברה.
ב. חוב היטל השבחה של החברה.
ג. חוב היטלי פיתוח של החברה.
ד. אגרת היתר בניה על חלקה של החברה.
ה. חוב החברה לרשם החברות.
ו. 75,000 ₪ עבור הוצאות נוספות שיהיה צורך לשלם בביצוע החייאת החברה והוצאת היתר הבניה. הסכום ניתן לחברה ע"י העברה לעו"ד פרנקל.

העמדת הסכום של 75,000 ₪ ע"י הקבלן הייתה בתום לב, ונדרשה בתקופה שקדמה למתן ההלוואה ע"י הבנק.

הקבלן גם היה צריך לשעבד לטובת הבנק את כל הזכויות במקרקעין ע"ס 30,000,000 ₪, כדי שהבנק ייתן ליווי פיננסי לפרויקט, וערבויות לרוכשי הדירות. ללא החייאת החברה לא היה ניתן לשעבד את חלקה במקרקעין לצורך רישום המשכנתא בסך 30,000,000 ₪. ללא תשלום ההיטלים והאגרות הנופלים על חלקה של החברה – לא היה ניתן להוציא היתר בנייה, שהוא תנאי למתן ליווי פיננסי ע"י הבנק לבניית הפרויקט. הקבלן נתן את ההלוואה לחברה בסך 857,890 ₪ כדי שהפרויקט לא ייעצר.
לעניין פירוט הסכומים ששולמו בכספי ההלוואה של הקבלן - ראו מוצג ת/24 סעיפים 7–2 ומוצג ת/25. התשלומים הנ"ל שולמו מ-20.1.08 ועד 1.8.09 [ראו ת/25], ואילו ההלוואה הראשונה של הבנק ניתנה רק ב-10.9.09.

החוזה להזמנת הבניה נחתם ב-15.2.04, אולם לא היה ניתן לטפל בהוצאת היתר הבנייה לפני 2008 עקב הליכי שינוי גבולות החלקה.

הוכח שעו"ד ג'ונתן ניומן העביר לעו"ד פרנקל עבור שכר טרחה והוצאות של העסקה שני תשלומים:

א. ב-18.6.03 – 5,015 דולר [ראו נספחים 11 ו-12 לתצהירי התובעת].

ב. ב-9.6.04 – 55,655 דולר [ראו נספח 19 לתצהירי התובעת]. עו"ד פרנקל הודה בחקירתו בעמ' 405 לפרוטוקול מ-3.9.18 שורה 31: "קיבלתי... סכום של 55,000 דולר...". עו"ד פרנקל העיד בעמ' 348 לפרוטוקול מ-25.3.18 שורה 11: "הם העבירו סכום אחד של 55,000 דולר".

הכספים הועברו ע"י עו"ד ג'ונתן ניומן לעו"ד פרנקל, ולא ע"י החברה. כספים אלה, ששולמו בשנים 2004–2003, נותרו בידי עו"ד פרנקל, והם רלוונטיים לעניין ההתחשבנות בנושא שכר טרחת עו"ד פרנקל בייצוג החברה בעסקה, אולם לא נעשה בהם שימוש לתשלום ההיטלים והאגרות מ-20.1.08 ועד 1.8.09. בסעיפים 2 ו-5 להסכם 08', שעליו חתם עו"ד פרנקל, הוצהר על ביצוע התשלומים ע"י הקבלן. ראו גם ת/5 – מכתב הדרישה של הקבלן שהוצא לחברה. עו"ד פרנקל הודה בחקירתו בעמ' 406 לפרוטוקול מ-3.9.18 שורות 3–1: "בגלל שהכל התעכב [עיכוב בהוצאת היתר הבניה במשך כ-4 שנים – י.ג.]... זה [55,655 דולר – י.ג.] הפך להיות שכר טרחה [שכר טרחת עו"ד פרנקל – י.ג.], ולא הלך לכל ההוצאות".

ההלוואות שניטלו מבנק איגוד ומהקבלן נפרעו ע"י החברה מכספי החברה.

עפ"י דוח רו"ח הילמן, שמונה כמומחה מטעם בית המשפט, אשר אומץ ע"י בית המשפט:

א. ההכנסות של החברה: מכירת דירה 17 - 1,900,000 ₪; מכירת דירה 30 - 1,850,000 ₪; מכירת דירה 34, הפנטהאוז – 3,350,000 ₪; מכירת 0.08% מהדירה – 207,000 ₪; השכרת הפנטהאוז – 96,000 ₪. סה"כ ההכנסות לחברה 7,403,000 ₪.

ב. הוצאות ישירות: הוצאות בניה של 3 הדירות [תשלום לקבלן] – 3,262,994 ₪ [עפ"י סעיף 5.2 לדו"ח רו"ח הילמן הוצאות הבניה כוללות גם הוצאות טרום בניה בגין היתר בניה, היטלי השבחה, היטלי פיתוח, תשלומים לרשם החברות, אגרות רישום, מס רכוש וכדומה]; הוצאות מס שבח [מכירת 3 הדירות וחלקי הדירה הנוספת] – 600,277 ₪; הוצאות מימון לבנק ולקבלן – 299,574 ₪; סה"כ ההוצאות הישירות – 4,162,845 ₪.

לא הוצגו ראיות לתשלום דמי תיווך למתווכים בגין מכירת הדירות. עו"ד פרנקל העיד בעמ' 330 לפרוטוקול מ-25.3.18 שורות 8–7: "ש: אין לך שום אסמכתא, חשבונות של המתווך? ת: לא".

ג. היתרה נטו בחשבון החברה לאחר מכירת כל דירות החברה – 3,240,155 ₪.
ד. הסכום שנותר בידי עו"ד פרנקל היה 3,315,155 ₪. לסכום של 3,240,155 ₪ יש להוסיף 75,000 ₪ – סכום ההלוואה שנתן הקבלן לחברה והועבר לעו"ד פרנקל.

רו"ח הילמן העיד בעמ' 505 לפרוטוקול מ-17.7.19 שורות 31–30, שעפ"י ממצאי בדיקתו החברה החזירה את ההלוואה בסך 75,000 ₪ לקבלן, ובעמ' 506 שורות 10–1, שיש להוסיף את הסכום של 75,000 ₪ לסכום של 3,240,155 ₪, שנותר בידי עו"ד פרנקל, אם ייקבע שעו"ד פרנקל לא היה זכאי ליטול כספים אלה בסך 75,000 ₪ כשכר טרחה. נדגיש שעפ"י סעיף 2 להסכם 08' [נספח 27 לתצהירי התובעת] ההלוואה בסך 75,000 ₪ ניתנה ע"י הקבלן לחברה לצורך סילוק הוצאות נדרשות ושוטפות שלה, ולא כדי שמלוא התשלום ישולם כשכר טרחה לעו"ד פרנקל, שחתם על ההסכם בשם החברה.

עפ"י הדוח המשלים מ-1.9.19 של רו"ח הילמן, המומחה מטעם בית המשפט, ללא משיכת כספים ע"י עו"ד פרנקל מפדיון מכירת 2 הדירות עבור שכר טרחתו – היה ניתן להחזיר את יתרת המשכנתא שרבצה על הפנטהאוז, היה נשאר עודף תקבולים בסך 140,793 ₪, ולא היה צורך במכירת הפנטהאוז ב-22.4.12 [ראו טבלה 2 לדוח].

6. וקודם שנביא את הכרעתנו, נידרש לדרך שבה בחר עו"ד פרנקל לנהל את הגנתו.

עדי התביעה, עו"ד ג'ונתן ניומן ואנדריאה ניומן, שהגיעו מאנגליה, העידו ונחקרו גם ע"י עו"ד פרנקל, ובסיום עדותם הכריזה התובעת "אלה עדי".
עד הנתבע 2, עו"ד גליקס, העיד ונחקר גם הוא ע"י עו"ד פרנקל, ובסיום עדותו הכריז הנתבע 2 "אלה עדי".

תצהירה של עו"ד מוריה אוכמן-אשל, מנהלת מחלקה ברשם החברות, התקבל כראיה, והצדדים ויתרו על חקירתה [ראו עמ' 475 לפרוטוקול מ-3.12.18 שורות 20–19].

עו"ד פרנקל העיד ונחקר ארוכות ע"י הצדדים. כן העיד בנו של הקבלן, דוד בן גרא.

נקבעה ישיבת הוכחות ל-12.6.19 מ-08:45 עד 14:00, ובה היו אמורים להעיד מטעם עו"ד פרנקל: הקבלן, משה בן גרא, ונציג בנק איגוד. עו"ד פרנקל לא טרח להביא למועד הדיון את עדיו, ולא הציג מסירה של הזמנת עד לעדים הנ"ל.

לפנים משורת הדין, נקבע במעמד הצדדים דיון הוכחות נוסף ל-17.7.19 מ-08:45 עד 14:00, כדי לאפשר לעו"ד פרנקל להעיד את הקבלן משה בן גרא ונציג בנק איגוד. כן נקבע שב-17.7.19 יעיד גם המומחה מטעם בית המשפט, רו"ח הילמן, לאחר שנמסר לעו"ד פרנקל בדיון שהתקיים ב-12.6.19 העתק מחוות הדעת של המומחה [ראו עמ' 519 לפרוטוקול מ-12.6.19 שורה 10].

בקשה שהגיש עו"ד פרנקל לדחות את דיון ההוכחות מ-17.7.19 למועד אחר לאחר ספט' 19' – נדחתה.

עו"ד פרנקל לא התייצב לדיון ההוכחות ב-17.7.19, לחקירת המומחה מטעם בית המשפט, ולא זימן את נציג הבנק למתן עדות. עו"ד אליוביץ', ב"כ הנתבע 2, הודיע לבית המשפט בעמ' 493 לפרוטוקול מ-17.7.19 שורות 2–1: "אתמול... שלחנו לו הודעה והוא אמר שהוא כבר חוזר אלינו, הוא לא חזר אלינו". ב"כ התובעת טען שם בשורות 18–9, שעו"ד פרנקל "...עמד על חקירתו של המומחה. חברי עו"ד אליוביץ הסכים לוותר על החקירה... אני הודעתי לבית המשפט שנחזיר תשובה... הנתבע 1... לא הגיע לדיון... הכנו חקירות...".
ב-17.7.19 נשמעה עדותו של המומחה, רו"ח הילמן, והוא נחקר ע"י הצדדים שהתייצבו לדיון.

באשר לקבלן, משה בן גרא, הלה קיבל רשות שלא להעיד ב-17.7.19 עקב ניתוח שעבר. נקבע מועד נוסף להעדתו ל- 24.9.19 – גמר הוכחות. בוצעה מסירה לעו"ד פרנקל, וגם לדיון זה לא התייצב עו"ד פרנקל.

ב"כ הנתבע 2 הודיע לבית המשפט בעמ' 587 לפרוטוקול מ-24.9.19 שורות 21–15: "לעניין הדיון היום שלחנו מייל לנתבע 1 לכתובת המייל שנתן הנתבע 1 בבקשה האחרונה שהגיש מ-2.7.19... הנתבע 1 הודיע בבקשה קודמת שהגיש, שהוא פונה מהבית ששכר, בו היה ממוקם גם משרדו, והוא לא מחובר לנט-המשפט. אני מגיש את הודעת המייל ששלחתי לנתבע 1 לכתובת המייל שנתן. בבקשה מ-2.7.19 [שהוגשה לבית המשפט – י.ג.] הנתבע 1 ציין רק כתובת מייל ולא ציין כתובת או טלפון. מגיש גם את אישור המסירה שהנתבע 1 ראה את המייל. מוגש ומסומן נ/50". מהבקשה שהגיש עו"ד פרנקל לבית המשפט ב-2.7.19 ניתן ללמוד שעו"ד פרנקל ביקש לראות בכתובת הדואר האלקטרוני שלו כתובת להמצאה של כתבי בי-דין. עוד הוסיף ב"כ הנתבע 2 בעמ' 588 שורות 7–6: "בנוסף שלחתי לנתבע 1 היום בבוקר... הודעת וואטצאפ אם הוא מגיע לדיון. הוא היה מחובר, צילמתי את המסך, והוא לא השיב לי...".

1
2...5עמוד הבא