פסקי דין

תע (ראשל"צ) 47717-11-15 פלוניות נ' פלונית

14 יולי 2021
הדפסה

בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
14 יולי 2021
ת"ע 47717-11-15 **** נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח'

בפני כב' השופטת הבכירה אסתר שטיין

תובעות 1.****
2.****
ע"י ב"כ ****

נגד

נתבעת *****
ע"י ב"כ ****

פסק דין

הקדמה
1. בפני ביהמ"ש מתנהלים 3 הליכים:
א. ת"ע 48051-11-15 בקשה למתן צו קיום צוואה לצוואה מיום 9.10.11 והתנגדות לצוואה.
ב. ת"ע 47717-11-15 בקשה לביטול צו קיום צוואה מיום 8.7.2009.
ג. ת"ע 40916-12-16 בקשה למינוי מנהל עיזבון.
רקע
2. הצדדים הם 3 אחיות, בנותיו של המנוח .., שנפטר ביום .. (להלן: "הבנות").
3. המנוח הותיר 2 צוואות: צוואה מיום 8.7.09 (להלן: "הצוואה המוקדמת"), וצוואה מיום 9.10.11 (להלן: "הצוואה המאוחרת").
4. במסגרת הצוואה המוקדמת, שנעשתה כצוואה הדדית עם אשתו, ציווה המנוח את עיזבונו לאשתו ולאחר מותה ל 2 בנותיו: התובעת 1 והנתבעת.
5. במסגרת הצוואה המאוחרת, שנעשתה לאחר פטירת אשתו של המנוח ולאחר שצוואתה קוימה, עשה המנוח צוואה חדשה במסגרתה ציווה את עיזבונו ל- 3 בנותיו, כאשר קיימת הוראה מיוחדת שמגבילה את זכייתה של התובעת 2 בנכס מקרקעין.
6. הוגשה בקשה מוסכמת לקיום הצוואה המוקדמת, וביום 26.5.13 ניתן צו קיום צוואה על ידי הרשמת לענייני ירושה.
7. למרות האמור בצוואה המוקדמת שקוימה, החליטו הבנות כי העיזבון יחולק באופן שווה ל -3 חלקים.
8. ביום 3.11.14 נחתם בין 3 הבנות הסכם בין יורשים במסגרתו הוסכם לחלק את עיזבון האב באופן שווה בין הבנות. ואכן, חלק מהעיזבון חולק באופן שווה בין הבנות. אולם, בעת שנעשתה פניה לצורך רישום הזכויות בנכסי המקרקעין על פי ההסכם, התברר לבנות שלא ניתן לרשום את הזכויות על פי הסכם החלוקה בין יורשים, מאחר שהתובעת 2 אינה זוכה על פי הצוואה המוקדמת, שקוימה.
9. במהלך הטיפול בעיזבון, התגלתה הצוואה המאוחרת. קיימת מחלוקת באשר למועד בו נודע לבנות דבר קיומה של הצוואה המאוחרת ובאשר לסיבה להגשת הצוואה המוקדמת לקיום. למרות הידיעה בדבר קיומה של הצוואה המאוחרת.
10. מכל מקום, על מנת לאפשר את היצוע האמור בהסכם ביון יורשים, הגישו התובעות בקשה לביטול צו הקיום שניתן ביחס לצוואה המוקדמת ועתרו לקיום הצוואה המאוחרת. הנתבעת הגישה התנגדות לבקשה לקיום צוואה. לא הוגשה תגובה לבקשה לביטול צו קיום צוואה.
11. ההבדל העקרוני בין 2 הצוואות הוא בכך שהתובעת 2 אינה זוכה בחלק מהעיזבון במסגרת הצוואה המוקדמת. כך, שהעיזבון מחולק רק ל 2 בנות, וכפועל יוצא מכך, הנתבעת זוכה במחצית מהעיזבון. בעוד שבצוואה המאוחרת מחולק העיזבון ל 3 הבנות עם תנאי מסוים, שיפורט להלן, ובפועל, הנתבעת זוכה תחילה רק ב 1/3 מנכסי המקרקעין שבעיזבון.
12. נעשו ניסיונות לגשר בין הבנות אולם, הנתבעת הודיעה כי רצונה לקבל מחצית מהעיזבון ולפיכך, היא מתנגדת לביטול צו קיום הצוואה המוקדמת ולמתן צו קיום לצוואה המאוחרת.
13. לנוכח הצורך בברור המחלוקות לא הסתיימה חלוקת העיזבון ומונה מנהל עיזבון.
14. בנוסף חשוב לציין, כי הנתבעת סובלת ממצב בריאותי לא תקין. לפיכך, על הסכם החלוקה בין יורשים חתם גם בעלה, שמונה כאפוטרופוס לגוף. במהלך בירור התביעה הנוכחית נבדקה היכולת הקוגניטיבית של הנתבעת בכל הקשור בהבנת ההליכים, ובהמלצת מומחה מונתה בתה כאפוטרופא לדין. לא מונה אפוטרופוס לרכוש. לענין המעורבות של הנתבעת במחלוקת ותפקודה יתייחס פסק הדין להלן.

גרסת התובעות
15. לגרסת התובעות, במועד בו הוגשה הבקשה לקיום הצוואה המוקדמת לא היה בידיעתן שקיימת צוואה מאוחרת. יחד עם זאת, הגם שמדובר בשגגה, התנהלו הבנות על פי הוראת הצוואה המאוחרת והחלו בחלוקת העיזבון באופן שווה בין שלושתן. התובעות בקשו להסתמך בתביעתן על עדותם של מספר עדים, ששמעו מפי המנוח שרצונו להוריש את רכושו ל 3 בנותיו.
16. התובעות טענו, כי יש לבטל את צו קיום הצוואה שניתן ביחס לצוואה המוקדמת.
17. מבחינה משפטית, טענו התובעות כי הנתבעת לא הגישה כתב טענות במענה לבקשה לביטול צו קיום הצוואה המוקדמת ומשכך, יש להיעתר לבקשה זו.
18. הטעון המשפטי לפיו יש לבטל את צו הקיום על פי עמדת התובעות הינו מכוח הוראת סעיף 72(א) לחוק הירושה התשכ"ה -1965 (להלן: " חוק הירושה"). על פי הוראת סעיף זה רשאי ביהמ"ש לבטל צו שניתן "על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו".
19. התובעות ציינו שהנתבעת לא טענה לשיהוי, וממילא הצדדים החלו לחלק את העיזבון ל- 3 חלקים, דבר המעיד על הסכמתה לחלוקה זו. כמן כן טענו כי גם אם היה שיהוי, לא נגרם לנתבעת כל נזק עקב השיהוי. משכך, סברו התובעות כי יש לבטל את צו קיום הצוואה המוקדמת.
20. באשר לטענות שהועלו בהתנגדות מטעם הנתבעת טענו התובעות שיש לדחות את ההתנגדות שבנויה על טענה משפטית לפיה בהיות הצוואה המוקדמת צוואה הדדית, שקוימה לאחר פטירת המנוחה, לא היה באפשרות המנוח לעשות צוואה שונה מהצוואה ההדדית שקוימה.
21. התובעות הסתמכו על הוראת סעיף 3 לצוואה במסגרתו הצהירו המצווים שהם שומרים על זכותם לשנות את הוראות הצוואה. וכן הסתמכו על הוראת סעיף 7 לצוואה שהותיר למי שנותר את הזכות לעשות בדירה כל פעולה או עסקה ללא יוצא מהכלל.
22. לטענת התובעות, האמור בסעיף 3 לעיל מבטל את ההסתמכות של המנוחה על היות הצוואה הדדית וניתנה האפשרות לשנות את הוראות הצוואה המשותפת ללא צורך בהסתלקות מהחלק העודף שניתן למנוח בעיזבון, על פי הצוואה ההדדית. התובעות תמכו טענתם בפסיקה מכל הערכאות.
23. התובעות טענו שהמנוחים קבעו בצוואה המוקדמת "הוראה אחרת" שהתירה להם לשנות את צוואתם מעת לעת, גם לאחר הפטירה של מי מהם.
24. התובעות ציינו שעו"ד ..., שניסח את הצוואה המוקדמת, פעל כדין כשהסביר למנוחים טיבה וטבעה של צוואה הדדית, תוך שהציג להם את האפשרות להתנות על ההגבלות שבצוואה כזאת.
25. התובעות ייחדו פרק נפרד לצורך אכיפת הסכם החלוקה בין יורשים. כפי שפורט לעיל, אכיפה של ההסכם לא היתה אחד מהסעדים שביהמ"ש יכול להידרש אליו במסגרת הטיפול בכתבי הטענות שהוגשו: בקשה לבטול צו קיום צוואה ומתן צו קיום לצוואה מאוחרת תוך בחינת ההתנגדות שהוגשה.
26. גם ב"כ הנתבעת ציין בסכומים מטעמו כי לא עומדת תביעה למתן סעד של הוראה לקיום הסכם החלוקה בין יורשים.
27. מעמדו של ההסכם הוא כאסמכתא להתנהלות הצדדים בפועל. בנוסף, במידה ותקוים הצוואה המאוחרת, אין צורך בהסכם.

גרסת הנתבעת
28. הנתבעת טענה, כי הסוגיה העומדת להכרעה בשלב הנוכחי היא: האם יש לקבל את הבקשה לביטול צו הקיום ביחס לצוואה המוקדמת.
29. הנתבעת ציינה, כי המדובר בצוואה הדדית, שקוימה באשר למנוחה-השותפה לצוואה ומשכך, לא ניתן לבטל את הצו שניתן ביחס לצוואת המנוח.
30. הנתבעת טענה, כי גרסת התובעות לפיה לא היה בידיעתם דבר קיומה של הצוואה המאוחרת בעת שבקשו את קיום הצוואה המוקדמת היא טענה שקרית. לגרסתה, התובעות המתינו בכוונה תקופה של שנתיים ולא הגישו את הצוואה המאוחרת לקיום אלא עשו הסכם חלוקת עיזבון. לגרסתה, מדובר בהתנהגות מכוונת של התובעות בהנחיית עו"ד .. .
31. הנתבעת הקדישה פרק נכבד בהתנגדות ובסכומיה לנכונות גרסת התובעות באשר לגילוי הצוואה המאוחרת ובאשר לידיעתן את דבר קיומה בעת הגשת הצוואה המוקדמת לקיום. לטענתה, במצב דברים זה, לא מדובר במקרה שבו לא היה בידיעת הזוכים דבר קיומה של צוואה אחרת. בנוסף, טענה כי עו"ד ... ידע על דבר קיומה של צוואה אחרת מאוחרת, מאחר שהוא ניסח אותה, והיה על עו"ד ... לדווח על כך.
32. הנתבעת סברה, כי התובעות תכננו ביחד עם עו"ד ... מהלך מתוכנן לפיו תהיה המתנה של שנתיים ימים בטרם תהיה התייחסות לצוואה המאוחרת, שדבר קיומה היה ידוע להן. זאת, במטרה שלא לקיים את הצוואה המאוחרת שכללה הוראה מגבילה ביחס לזכותה של התובעת 2 אלא לשנות את הוראות הצוואה המוקדמת באמצעות הסכם.
33. הנתבעת בחנה את עדותה של התובעת 1 וסברה כי מסרה גרסה שקרית ביחס לידיעה על קיום הצוואה המאוחרת בעת ההגשה המוסכמת של הצוואה המוקדמת לקיום.
34. לטענת הנתבעת, גם התובעת 2 ידעה על דבר הצוואה המאוחרת ושיתפה פעולה בניסיון להונות ולעקוף את רצון המנוח באמצעות הסכם חלוקה בין יורשים, שייטיב את מצבה.
35. הנתבעת ייחדה בסיכומיה פרק נרחב ביחס להתנהלות התובעות, והצגת גרסתן כשקרית. הנתבעת סברה שאין זה מתפקידו של ביהמ"ש לסייע לתובעות, ששיקרו, ואף סברה כי יש מקום לדחות את גרסתן בגלל היותה שקרית.
36. הנתבעת התייחסה לאפשרות של המנוח לבטל את הצוואה ההדדית וטענה, כי המנוח לא ביטל אותה כדין. הנתבעת ציינה שהמנוח לא החזיר לעיזבון את הזכויות שקיבל בחנות ברחוב .. מכוח צוואה המנוחה. ומשכך, צוואתו המאוחרת של המנוח אינה חוקית ונוגדת את הוראת סעיף 8 א לחוק הירושה.
37. הנתבעת שללה את הטענה לפיה ההוראה בסעיף 3 לצוואה הינה בבחינת "הוראה אחרת" והפנתה להוראת סעיף 15 לצוואה לפיו, לטענתה, קיימת הסתמכות הדדית של הצדדים.
38. הנתבעת סברה כי היתה התייחסות פרטנית בצוואה לפיה שינוי יכול להיעשות רק על ידי 2 הצדדים וניתן לעשות שינוי או ביטול משותף של הצוואה דהיינו: "שינוי ביחד" בלבד.
39. הנתבעת ייחדה פרק נפרד להתנהלותו של עו"ד ... וטענה שהוא "נוגע בדבר" ושיש לו אינטרס ישיר בהצלחת התובעות בתביעה, עקב תלונה שהוגשה כנגדו ללשכת עורכי הדין על ידי בעלה.
40. הנתבעת טענה, כי אסור היה לעו"ד ... לערוך צוואה חדשה לאחר שידע שקיימת צוואה הדדית אותה הוא ניסח ואף ערכה השוואות בין התגובה שהגיש עוה"ד לתלונה ללשכת עורכי הדין לבין עדותו של עוה"ד ... בחקירה הנגדית.

דיון
41. על פי החלטה דיונית, תחילה יש לקבוע האם היה באפשרות המנוח לבטל את הצוואה המוקדמת והאם יבוטל צו קיום הצוואה שניתן ורק לאחר מכן, במידה ויבוטל הצו, תבחן הבקשה לקיום הצוואה המאוחרת וההתנגדות שהוגשה.
42. למען שלמות התמונה יוער, כי הנתבעת לא הגישה כתב טענות בכל הקשור לבקשה לביטול צו קיום הצוואה המוקדמת ודי היה בכך כדי לקבל את הבקשה. אולם, מאחר שהוגשה התנגדות מטעם הנתבעת במסגרתה טענה כי לא ניתן לקיים את הצוואה המאוחרת, מאחר שקוימה צוואה קודמת, ועל מנת לדון בכל המחלוקות, יבחן ביהמ"ש את גרסאות הצדדים.
43. מעיון בהתנגדות שהוגשה לצוואה המאוחרת עולה, כי היא מושתתת על הטענה שהמנוח לא יכול היה לעשות צוואה חדשה לאחר שקוימה צוואת אשתו המנוחה והוא העביר על שמו בלשכת רשום המקרקעין את הזכויות בחנות. לא הועלו טענות ביחס לכשירות המנוח, ולכשרות מסמך הצוואה.
44. בין הצדדים נעשה הסכם חלוקה בין יורשים. במסגרת פסק הדין לא תבחן תקפותו של הסכם זה, מה גם שלא הוגשה בקשה לביטולו. תוכן ההסכם משמש כמנחה בכל הקשור להתנהלות הבנות ובכל הקשור לחלוקת עיזבון המנוח.
45. קיימת חשיבות רבה לתוכן הצוואות שנעשו על ידי המנוח ותוכנן יובא להלן:

הצוואה המוקדמת מיום 8.7.09 - צוואה הדדית
.....
3. "אנו מצהירים כי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחזור בנו מצוואה זו מעת לעת, לשנותה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה אך כל עוד לא עשינו זאת, תהא צוואתנו זו תקפה ותעמוד בעינה.
4. כל מה שאנו נותנים ליורשנו ולשאר הזוכים על פי צוואה זו, אנו נותנים להם מהיום ולאחר מותנו, ויורשנו ושאר הזוכים יזכו בנכסי העיזבון בהתאם לשטר צוואה זה שעה אחת קודם פטרתנו, ובלבד שבמשך כל ימי חיינו רשאים אנו לעשות בנכסינו כטוב בעיננו כאשר נהגנו עד היום.
5. אנו מצווים כי מתוך הכספים המזומנים שנשאיר אחרי פטרתנו יופרשו בראש ובראשונה הסכומים שיוצאו לכבודתנו האחרון: הלוויה, קבורה, הקמת מצבה על קברנו וכן יופרשו הסכומים לכיסוי כל החובות אשר יתברר כי מגיעים מאיתנו.
6. אנו מצהירים כי הדירה ברחוב ...., גוש... חלקה,,, רשומה על שמנו בחלקים שווים בנינו, לכל אחד מאיתנו 1/2 חלקים בדירה הנ"ל להלן: "דירת המגורים".
7. לאחר פטירת אחד מאתנו אנו מצווים כי זכויותיו של הנפטר בדירת המגורים המשותפת תועבר ותירשם על שם הנותר בחיים והנותר או הנותרת יהיה /תהיה רשאי/ת לעשות בדירה כל פעולה ו/או עסקה ללא יוצא מהכלל (הדגשה שלי א.ש.).
8. אנו מצווים כי לאחר פטירת שנינו, דירת המגורים המשותפת תועבר ותירשם
על שם שני בנותינו: .... בחלקים שווים בינהן.
9. לאחר פטירת אחד מאיתנו הנותר בחיים יירש את כל עיזבונו של הנפטר, ללא יוצא מהכלל לרבות המשרד ברחוב ....(רשום על שם ....). המגרש ב.......רשום על שם שנינו וכן המגרש ....רשום על שם ....
10. לאחר פטירת שנינו כל הרכוש המצויין בסעיף 9, ללא יוצא מן הכלל יעבור כל עיזבוננו לשתי בנותינו ....... בחלקים שווים.
11. והיה במות שנינו לא תהא אחת מבנותינו המצוינות בסעיף 10 בחיים את חלקה (מחצית עיזבוננו) בעיזבוננו יירשו צאצאיה-ילדיה בחלקים שווים.
12. הננו מצווים כי ילדינו ..... יירשו כל אחד שקל אחד בלבד מעיזבוננו. אנו מצווים כי למעט שקל אחד לא יירשו שלושת ילדינו הנ"ל כל חלק מעיזבוננו.
13. אנו מצווים את כל עיזבוננו ללא יוצא מהכלל, כספים במזומן, בניירות ערך בבנקים, חסכונות, קרנות תגמולים, קרנות השתלמות, כספים במטבע זר, תחולת דירת המגורים, תכשיטים, רכב וכל עיזבון אחר במות אחד מאתנו יעבור לבן הזוג הנותר ולאחר פטירת שנינו יחולק העיזבון בין שתי בנותינו ....... בחלקים שווים ביניהן.
14. כל מכונית שיש לנו כיום או תהיה לנו בעתיד ותהיה רשומה על שם בן הזוג שנפטר תעבור תירשם ותימסר לנותר בחיים והוא יהיה רשאי להעביר את הזכויות במכונית על שמו במשרד הרישוי.
15. צוואה זו הינה צוואה הדדית, וכל אחד מאתנו חותם עליה בידיעה כי גם האחר חתם עליה ובהסתמך על חתימתו של המצווה השני על הצוואה
......
46. הצוואה המאוחרת נעשתה רק על ידי המנוח והנוסח שלה כדלקמן:
........
1. כל צוואה קודמת שעשיתי או חתמתי באיזה זמן שהוא, בטלה ומבוטלת בזה לחלוטין.
2. צוואתי זו היא הצוואה האחרונה כל עוד לא אעשה אחרת.
3. א. צוואתי זו חלה על כל רכושי בישראל ו/או מחוצה לה, ללא הגבלה, הן מה שנמצא בבעלותי היום והן כל מה שהיא בבעלותי בעתיד, לרבות נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי.
ב. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בכלל רכושי הנ"ל נכללים גם כספים, ניירות ערך, חסכונות וזכויות המופקדים ו/או שיופקדו בבנקים השונים.
4. הנני מצווה את כל רכושי ועזבוני, ללא יוצא מהכלל, לרבות הבית ב... וכן המשרד ברחוב ..., המגרש ב.... לאחר פטירתי לשלוש בנות מכלל ילדיי: ..... בחלקים שווים ביניהן.
5. על מנת למנוע ספק הנני מצווה את כל הכספים שיש לי או יהיו לי בעתיד במזומן, בניירות ערך בבנקים, חסכונות, קרנות תגמולים, קרנות השתלמות, כספים במטבע זר, תכולת דירת המגורים, הכל הנני מצווה לאחר מותי לשלושת בנותי ... בחלקים שווים ביניהן.
6. במידה וחס וחלילה .... לא תהיה בין החיים בעת פטירתי יירשו את חלקה שתי בנותי בחלקים שווים ביניהן.
7. הנני מצווה כי לאחר פטירתה של ... כל אשר תירש עפ"י צוואתי זו ויעבר ירשם וימסר לשתי ..... והן תהינה רשאיות לרשום בגין סעיף זה הערת אזהרה בלשכת רשום המקרקעין (הדגשה שלי א.ש.).
8. הנני מצווה כי ילדי ... יקבלו כל אחד מעיזבוני שקל אחד. אני מצווה כי למעט שקל אחד לא יירשו שני ילדיי הנ"ל כל חלק מעיזבוני.
9. כל מכונית שיש לי כיום או שיהיה לי בעתיד ותהיה רשומה על שמי תעבור ותימסר לאחר פטירתי לשלושת בנותיי .... בחלקים שווים בינהן, אך בענין זה .... תחליט מה לעשות עם הרכב האם למכור אותו ולחלק את התמורה או לרשום אותו על שם מי מהיורשים או כל היורשים וליתן לאחת משלושת היורשות הנ"ל לעשות שימוש ברכב שירשו.
10. במידה וחס וחלילה אחת משתי בנותיי ..... לא תהינה בחיים ביום פטירתי אזי חלקן בעיזבוני יעבור, ירשם וימסר לילדה שאיננה בחיים בחלקים שווים בין הילדים-הנכדים"
11. .........
47. עיון ב 2 הצוואות מעלה, כי המנוח שינה את רצונו על פי הצוואה המוקדמת וביקש לחלק את עיזבונו גם לבת ... אולם, המנוח ביקש להבטיח כי נכסי המקרקעין בעיזבון לא יונחלו ליורשי הבת ..., זאת באמצעות רישום הערת אזהרה על הימנעות מעסקה. כמו כן המנוח הורה, כי לאחר פטירתה יועבר חלקה בעיזבון לתובעת 1 והנתבעת.
48. בחוק הירושה קיימת התייחסות לצוואות הדדיות במסגרת סעיף 8 א (א):
בשנת תשס"ו 2005 נעשה תיקון לסעיף 8 (להלן: "תיקון 12") כדלקמן:
"(א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:
(1) בחייהם של שני בני הזוג – לא רלבנטי במקרה זה
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג בו הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון. ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה –ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש."
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה".

1
23עמוד הבא