פסקי דין

תא (י-ם) 48074-06-11 הימנותא בע"מ נ' רבינוביץ' ואח' - חלק 18

14 דצמבר 2021
הדפסה

סיכום

226. לאור האמור לעיל, הנני דוחה את תביעת הימנותא נגד נתבעים 2, 10-11, 13-14, 15, 16, 17, 25 ומקבל, במלואה, את התביעה נגד הפטריארכיה (נתבעת 24), רבינוביץ' (נתבע 1), חברת כריסטיאן לנד (נתבעת 4) ומורגנשטרן (נתבע 23), ומורה כדלקמן:

227. על הפטריארכיה, נתבעת 24, לשלם לתובעת סך של 13,000,000$ לפי שער החליפין למטבע ישראלי ביום מתן פסק-הדין, תוך 60 יום, וממועד זה בתוספת ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל. בנוסף, בתוך המועד האמור, במכלול הנסיבות, מורכבות התיק וניהולו, בהתחשב בסכום התביעה ובמועד תחילת ההליכים, תישא הפטריארכיה בתשלום הוצאות משפט ושכר-טרחת עורכי-דין בסכום של 250,000 ש"ח, אחרת יישאו התשלומים הפרשי ריבית והצמדה, כחוק.

--- סוף עמוד 94 ---

228. על רבינוביץ וחברת כריסטיאן לנד, נתבעים 1 ו- 4, לשלם לתובעת סכום של 20,000,000$, לפי שער החליפין למטבע ישראלי ביום 16.4.2000, בתוספת ריבית דולרית על התשלום בערכו השקלי ועד לתשלומו בפועל, זאת תוך 60 יום. בנוסף, ובתוך המועד האמור, יישאו רבינוביץ' וחברת כריסטיאן לנד בתשלום הוצאות משפט ושכר-טרחת עורכי-דין, בהתחשב במידת השתתפותם בניהול ההליך, בסכום של 50,000 ש"ח, אחרת יישאו התשלומים הפרשי ריבית והצמדה, כחוק.

229. על מורגנשטרן, נתבע 3, לשלם לתובעת סכום של 4,500,000$, לפי שער החליפין למטבע ישראלי ביום 16.4.2000, בתוספת ריבית דולרית על התשלום בערכו השקלי ועד לתשלומו בפועל, זאת תוך 60 יום. בנוסף, ובתוך המועד האמור, יישא מורגנשטרן בתשלום הוצאות משפט ושכר-טרחת עורכי-דין, בהתחשב במידת השתתפותו בניהול ההליך, בסכום של 50,000 ש"ח, אחרת יישאו התשלומים הפרשי ריבית והצמדה, כחוק.

230. מסכומי הפיצוי אשר הושתו על נתבעים 1, 3, 4, מהנימוקים שהובאו לעיל בפסק-הדין, בשים לב לעילת התביעה, אשר נטועה בפקודת הנזיקין, ביחד ולחוד עם נתבעים 1-17, יש לנכות את התשלומים ששולמו על-ידי נתבעים אלו.

231. התובעת רשאית להגיש פסיקתא של שיעור החיובים הכספיים אשר הוטלו על הנתבעים שהתביעה בעניינם נתקבלה וחויבו בדין, כאמור, על-פי הנוסחה שנקבעה לחישובם בפסק-הדין ובניכוי הכספים ששולמו עד כה, כפי שקבעתי לעיל. הפסיקתא תוגש תוך 14 יום, ככל שניתן בהסכמה, ולחלופין, בצירוף תגובת הנתבעים.

232. התובעת תישא בהוצאות משפט ותשלום שכר-טרחת עורכי-דין, לכל אחד מנתבעים 10-11, 13-14, 15, 16, 17, בהתחשב באומדן ריאלי של הוצאותיהם נוכח חלקם היחסי בהיקפה של התובענה, בסך של 50,000 ש"ח, תוך 60 יום, אחרת יישאו התשלומים הפרשי ריבית והצמדה, כחוק.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, י' טבת תשפ"ב, 14 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

משה בר עם

עמוד הקודם1...1718