עדכוני חקיקה ופסיקה

1-24 מתוך 1533

עמוד 1 מתוך 64

סינון

ניתן לפטר עובד גם זמן קצר לפני מועד הבשלת אופציות אם לא נעשה כדי למנוע ההבשלה

עובד פוטר במסגרת הליך רה-אירגון של העסק אך טען כי השימוע שנעשה לו היה קצר ולא ממצה. בנוסף, לעובד היו אופציות שהיו מגיעות להבשלה בתוך 3 חודשים אילולי פוטר. בית הדין דחה את תביעת העובד. חובת השימוע אינה...
קרא עוד

ביבוא אישי של רכב יכולה רשות המכס לפתוח את שומת המס במשך חמש שנים

אדם ייבא לארץ ביבוא אישי מגרמניה רכב מסוג מרצדס L S350 והצהיר בפני רשויות המכס, במסגרת רשימון הייבוא, כי רכש את הרכב בגרמניה במחיר מסוים ואף צרף חשבונית מס להוכחת הסכום. לאחר שנה, במסגרת חקירה של רשות...
קרא עוד

במקרים מסוימים גם טיוטה שלא נחתמה עשויה להיחשב הסכם מחייב

בין רוכשים ומוכר של נכס מקרקעין הוחלפו 15 טיוטות הסכם עד שהגיעו למסמך שכותרתו "טיוטה סופית" ואף נקב במועד לחתימה, אך גם בטיוטה זו נרשם שהיא אינה מחייבת ונותרו בה סוגיות פתוחות. בשלב זה המוכר הודיע שהוא...
קרא עוד

בעל שליטה בחברה המודע לחוב ארנונה של חברה ושותק עלול להיות מחויב אישית

רשות מקומית דרשה שבעל מניות בחברה יישא באופן אישי בתשלום חוב ארנונה שחבה החברה, לאחר שהחברה נכנסה לפירוק. בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את בעל המניות באופן אישי מכוח היותו בעל השליטה בחברה. על פי החוק...
קרא עוד

בעל שליטה עשוי להיות מחויב להשיב כספים שקיבל מחלוקת דיווידנד אסורה

חברת אחזקות ציבורית דואלית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בת"א ובבורסת ה-NASDAK חילקה דיבידנד בסך 355 מיליון ש"ח, כאשר 113 מיליון ש"ח מתוכו הם רווחים שנוצרו כתוצאה משינוי המדיניות החשבונאית של החברה ולא...
קרא עוד

חברה המגישה תביעה בדרך כלל תידרש להפקדת ערובה להוצאות הנתבע

חברה ישראלית סיפקה שירותים מסחריים לחברה ציבורית זרה, הנסחרת בבורסה בלונדון, שכיום עוסקת, בין היתר, בפיתוח טכנולוגיות שעניינן זירת מסחר מקוונת ביהלומים, וכן כספקית תוכנה למיזמים הקשורים בעולמות ה– Blockchain....
קרא עוד

יזם רשאי לעשות שימוש מסחרי בשטחים שהוחרגו משטחי הבניין המשותף

רוכשי דירות נופש בפרויקט יוקרתי שבו שטחים הכוללים בין היתר בריכה, סאונה וחדר כושר, גילו שהיזם רשם את אלה כנכס שלו ולא כחלק מהרכוש המשותף, מפעיל בפרויקט קאונטרי קלאב ומתעקש לגבות מהם דמי כניסה. בית המשפט...
קרא עוד

היות זכות הפצה בלעדית לא מקנה למפיץ זכות קניינית להפצת המוצר

מפיץ בלעדי קיבל מהיצרן הודעת ביטול ההתקשרות עמו לאחר 34 שנים בהם הפיץ ושיווק את מוצרי היצרן. המפיץ דרש להמשיך את ההתקשרות או לפצות אותו בסכומים משמעותיים בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מביטול ההתקשרות. בית...
קרא עוד

תוכנית אופציות שהוגשה לרשות המיסים ולא נפסלה בתוך 90 יום נחשבת מאושרת

חברה הגישה לרשות המיסים תוכנית אופציות וקיבלה אישור פורמלי לקליטת הבקשה. עובד של החברה ביקש לממש את הזכות המגיעה לו בהתאם לתוכנית אך רשות המיסים סירבה להכיר בתוכנית האופציות מכיוון שלא אושרה על ידה. בית...
קרא עוד

אלא במקרים חריגים חברה המגישה תביעה תידרש להפקיד ערובה להוצאות הנתבע

חברה המספקת שירותי רפואה הגישה תביעה נגד ספק של אפליקציות לשיחות וידאו אשר נועדו לשמש למתן שירות על ידי רופאי החברה ללקוחותיה. בית המשפט חייב את החברה להפקיד ערובה להוצאות הנתבעים כתנאי להתנהלות ההליך....
קרא עוד

רכש מקרקעין דורש הסכם בכתב אך אם אבד ניתן להביא הוכחה לכך שהיה קיים

זוג אחים רכשו מחסן במרכז לפני כ40 שנה אך מעולם לא בוצעה העברת בעלות וכשביקשו לרשום את הנכס אצלם במקום אצל החברה המשכנת גילו שלא קיים העתק של הסכם המכר או הוכחה ששילמו את מלוא התמורה. בית המשפט קיבל את...
קרא עוד

מפיץ לא בלעדי אינו זכאי לתקופת הודעה מוקדם טרם ביטול הסכם ההפצה

ספק החליט להעלות את מחיר המוצרים אותם הוא מוכר למפיץ שלו ולהפחית את כמות המוצרים אותם הוא מוכר למפיץ, וזאת בשל אי עמידה ביעדי מכירות. בית המשפט דחה את תביעה המפיץ וקבע שאין מדובר בהפרת הסכם על ידי הספק....
קרא עוד

ביטול סעיף מהותי בחוזה באופן אוטומטי מבטל סעיפיו המשניים

חברה קבלנית זכתה במכרז לביצוע עבודות וחתמה על חוזה עם החברה שמנהלת ומבקרת את המכרז בשם המדינה, המבוסס על חוזה מדף (חוזה ממשלתי). החברה הקבלנית דרשה תוספת תשלום בעקבות עלייה במחירים שחלה בתקופת ביצוע העבודות...
קרא עוד

חובה לרשום במרשם בעלי המניות שבעל מניות מחזיק מניות עבור אחר בנאמנות

קרא עוד

אי הצבת כיסא לעובד בזמן עבודתו ובהפסקה עשויה לזכות את העובד בפיצוי

מארחת במסעדה נאלצה לעבוד שעות ארוכות בעמידה ללא אפשרות לשבת, כאשר בעמדה לא היה כלל קיים כיסא שעליו ניתן לשבת בזמן העבודה. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע שהעובדת זכאית לפיצוי. גם אם עבודת העובד היא...
קרא עוד

הסכמה לסמכות בלעדית של בית משפט במדינה מסוימת כמעט תמיד תכובד בישראל

קרא עוד

כאשר קהל היעד של מוצר הוא קהל מתוחכם הסיכוי להטעיית צרכנים נמוך

חברה העוסקת בייצור מכונות טענה שחברה מתחרה מייצרת מכונות שהן העתק וחיקוי של המכונות שהיא פיתחה ומייצרת. בית המשפט העליון דחה את התביעה. הפרת מדגם מתרחשת כאשר אדם, שאינו בעל הזכות, מייצר ומוכר מוצר המהווה...
קרא עוד

רק במקרים חריגים ביותר ניתן לדרוש אכיפת חוזה באופן שונה מהמהות שהוסכמה

נמל אשדוד יצא במכרז לאספקת שירותי תדלוק ימי בנמל במסגרת חובתו על פי חוק לספק את השירותים. הזוכה במכרז התחייבה במסגרת ההסכם לספק שירותי תדלוק באמצעות שתי אניות ואף הדפה טענות בדבר היות הצעתה הצעה הפסדית....
קרא עוד

בעת פיטורי צמצום חובת השימוע והדרישות העולות ממנה מצומצמות

עובד זומן לשיחה במהלכה התבשר כי הוא מפוטר מטעמי צמצום. בית המשפט הורה למעביד לפצות את העובד בשל אי מתן זכות שימוע. חובת השימוע אינה חובה מוחלטת, או טקס שיש לקיימו כדי לצאת ידי חובה. מדובר בהליך ענייני...
קרא עוד

קונה נכס מקרקעין שלא בודק את הנכס לפני רכישה מסתכן באיבוד זכויותיו

נכס נמכר פעמיים ונרשם על שם הקונה השני, המאוחר בזמן. בית המשפט קבע, כי למרות התרשלותו של הקונה הראשון לרשום הערת אזהרה יש להעדיפו על פני הקונה השני שלמרות שהיה מודע לקיומו של מחזיק בנכס לא טרח לבצע בדיקות...
קרא עוד

אין לחייב רשות מקומית ללא הזמנה בכתב חתומה על ידי כל מורשי החתימה

קבלן ביצע עבודות דחופות על סמך מכתב התחייבות של מהנדס העירייה, אך הרשות המקומית טענה כי למכתב אין תוקף חוקי מחייב וסירבה לשלם בגין העבודות. בית המשפט קבע כי רק מסמכים שנחתמו על ידי ראש הרשות המקומית...
קרא עוד

שוכר אינו רשאי להימנע מלשלם דמי שכירות בשל טענות לנזקים

משכירה דרשה פינוי של שוכרת אשר ביטלה שיקים בין היתר בשל טענת קיזוז ובשל טענה לחוב של המשכירה כלפיה בשל נזקים. בית המשפט קיבל את התביעה והורה על פינוי השוכרת מהמושכר. חיובי השוכר לשלם את דמי השכירות וחיובי...
קרא עוד

בהשקעה בחברה על ידי משקיע עם יחסי אמון חלות חובות גילוי מוגברות על החברה

משקיע הלווה כספים לחברה במסגרת הסכם הלוואה ובמקביל נחתם מסמך הבנות לא מחייב לגבי תנאי השקעה ונרשם בו מפורשות כי אינו מחייב עד לחתימת הסכם מלא. הסכם ההשקעה לא נחתם והמשקיע דרש את החזר ההלוואה הן מהחברה...
קרא עוד

בהסכם שותפות לתקופה לא קצובה כל שותף רשאי לפרק השותפות במתן הודעה

צדדים חתמו על הסכם לבחינת התכנות פעילות עסקית ביניהם ומאוחר יותר גם על הסכם שותפות שנקב בתקופת זמן מינימאלית. עם הזמן הסתכסכו השותפים ואחד מהם הודיע על ביטול השותפות. בית המשפט קבע שהשותפות בוטלה כדין....
קרא עוד
Load more