עדכוני חקיקה

1-24 מתוך 1509
תוצאות בעמוד

עמוד 1 מתוך 63

Filters

שוכר אינו רשאי להימנע מלשלם דמי שכירות בשל טענות לנזקים

משכירה דרשה פינוי של שוכרת אשר ביטלה שיקים בין היתר בשל טענת קיזוז ובשל טענה לחוב של המשכירה כלפיה בשל נזקים. בית המשפט קיבל את התביעה והורה על פינוי השוכרת מהמושכר. חיובי השוכר לשלם את דמי השכירות וחיובי המשכיר לתקן ליקויים במושכר הם חיובים עצמאיים וממילא, לפי החוק קיזוז אינו יכול להתבצע ללא הודעה בכתב. השוכרת טענה כי היא רשאית לקזז מדמי שכירות נזקים שלטענתה...
קרא עוד

בהסכם שותפות לתקופה לא קצובה כל שותף רשאי לפרק השותפות במתן הודעה

צדדים חתמו על הסכם לבחינת התכנות פעילות עסקית ביניהם ומאוחר יותר גם על הסכם שותפות שנקב בתקופת זמן מינימאלית. עם הזמן הסתכסכו השותפים ואחד מהם הודיע על ביטול השותפות. בית המשפט קבע שהשותפות בוטלה כדין. הסכם שותפות לתקופה שאינה קצובה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים באמצעות מתן הודעה לצדדים האחרים. זאת להבדיל מהסכם שותפות לתקופה קצובה הניתן לביטול רק באמצעות...
קרא עוד

עובד חברה בת בבעלות מלאה של חברה ציבורית לא יכול לתבוע את הציבורית על שכרו

סמנכ"ל כספים בחברה פרטית טיפל בהליך הנפקתה לבורסה וכשההליך נכשל, בהליך של מיזוג הופכי שלה לתוך שלד בורסאי. סוכם כי יתחיל לעבוד כספק שירותים חיצוני לחברה ויקבל שכר גבוה משמעותית ואופציות בחברה וכך גם היה לאחר המיזוג ההופכי והפיכת החברה לחברת בת בבעלות מלאה של חברה בורסאית נסחרת. החברה הציבורית דיווחה שסמנכ"ל הכספים עובד בחברת הבת הפרטית שלה וזמן קצר לאחר מכן...
קרא עוד

בהובלה ימית תניית בוררות המוגבלת ל"היזק כללי" לא תחול על תביעות בגין איחור

חברה המנהלת אוניה ובעלת האוניה, התקשרו בהסכם חכירה מסע להחכרת האוניה לחברה ישראלית לשם הובלת מטען שמן דקלים מסינגפור דרך הפיליפינים ואינדונזיה לישראל. ההסכם כלל סעיף שקובע שכל עניין של 'היזק כללי' יידון בבוררות בלונדון, אנגליה, בהתאם לכללי 'יורק-אנטוורפן' אולם כשנוצר איחור בהובלה בשל תקלות באוניה פנתה החוכרת הישראלית לבית המשפט הימי בחיפה. בית המשפט העליון...
קרא עוד

מסך ההתאגדות לא מחסן מנהלים מעוולות שביצעו בחוסר תום לב במסגרת תפקידם

רוכשים של דירה הגישו תביעה נגד החברה הקבלנית וכן נגד מנהלים בחברה. בית המשפט סירב לדחות על הסף את התביעה נגד המנהלים. פעולותיו של אורגן בחברה הן פעולותיה של החברה, דבר המאפשר לייחס לחברה פעולות אשר נעשו על ידי נושא משרה בה. עם זאת, אין בייחוס פעולה של אורגן בחברה לחברה, כדי לגרוע מהאחריות האישית שהאורגן נושא בה. כך, למשל, במקרה של ניהול משא ומתן בחוסר תום...
קרא עוד

ביטקוין אינו מטבע שפטור ממס על עליית שווי אלא נכס חייב במס בעת מכירתו

אדם רכש ביטקוין ומכר אותו כשנתיים לאחר מכן ברווח של כשמונה מיליון ש"ח. רשות המיסים חייבה אותו במס רווח הון על הרווח. בית המשפט דחה את הערעור וקבע, כי ביטקוין הוא נכס ולא מטבע ולכן חייב במס לאור הגדרת "מטבע חוץ" בחוק בנק ישראל. עליית שווי של מטבע פטורה ממס, להבדיל ממכירת נכס שכפופה למס רווחי הון. החוק הישראלי מגדיר מטבע כנכס בעל ביטוי פיזי – מוחשי ודורש שבמדינה...
קרא עוד

נושא משרה לא רשאי להשתמש במשאבי החברה כדי להשיג הזדמנויות עסקיות עבורו

בעל מניות שהוא גם נושא משרה בחברה המספקת שירותי אבטחה, שמירה ובלדרות מאובטחת, רכש עסק של ניהול כספומטים. בעל המניות השני בחברה טען שמדובר בהזדמנות עסקית של החברה, השייכת לחברה. בית המשפט דחה בקשה לאישור תביעה נגזרת בחברה. נושא משרה בחברה נדרש להימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר. כאשר קיים הסכם בעלי מניות הקובע מהו היקף...
קרא עוד

מפיץ המוכר מוצרים מזויפים מסתכן בתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק

מפיץ מכר בישראל מוצרים מזויפים של חברת טיפוח מוכרת וטען כי לא ידע שהם מזויפים. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי על המוכר לשלם פיצוי בגין מכירת מוצרים מזויפים ללא צורך בהוכחת נזק. כאשר עוסק גורם לכך שנכס שהוא מוכר, או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר הוא מבצע עוולת גניבת עין. כאן, המוכר לא הכחיש...
קרא עוד

לא כל נפגע מהפרת חוזה יכול לעכב נכסים של המפר שהיו אצלו אלא שנדרשת זיקה לנכס

שוכר של אולם תצוגה לשיווק ומכירת מטבחים ומוצרים נלווים לא עמד בתשלומי השכירות והמשכיר, עם פינוי הנכס לאחר שהשוכר נכנס להליכי פירוק, סירב המשכיר לשחרר את ציוד אולם התצוגה בטענה שקיימת לו זכות עיכבון. בית המשפט העליון קבע שאין למשכיר זכות עכבון על הציוד. זכות עכבון היא זכות להחזיק בנכס כערובה לתשלום חוב עד שיסולק החוב, והיא חלה גם אם החייב נקלע בינתיים להליכי...
קרא עוד

מוביל ימי וכלי שיט פטורים מאחריות לטובין אם לא הוגשה נגדם תביעה בתוך שנה

סוחר ייבא לישראל מטען תירס מאוקראינה באמצעות אנייה וביטח את המטען בפוליסת ביטוח ימית. המטען נפגע מדלקה שפרצה באנייה וחברת הביטוח שילמה חלק מהנזק לסוחר ותבעה סכום זה מהאניה. הסוחר תבע אף הוא את האניה אך עשה זאת בטעות אמצעות חברת אחות ולכן, לאחר מעל שנה מקרות האירוע, שינה את התביעה כך שהתובעת תהיה החברה הנכונה. בית המשפט העליון הורה למחוק את התביעה בשל כללי האג-ויסבי...
קרא עוד

בעל מניות שנרשם כ"איש קש" חייב בחובות ארנונה של החברה באופן אישי

חברה שחדלה לפעול הותירה חובות ארנונה ניכרים. העירייה דרשה לחייב באופן אישי את בעלת המניות, אך היא טענה כי היא "אשת קש" ואינה באמת בעל המניות ולכן לא אמורה להיות חבה אישית. בית המשפט קיבל את התביעה וחייב באופן אישי את בעלת המניות הרשומה בחובות החברה. הימנעות חברה מלשלם את חובות הארנונה שלה אינה יכולה להקים באופן אוטומטי עילה לשימוש בסעד הרמת מסך. עם זאת, ניתן...
קרא עוד

זניחת התחייבות לפעול לשינוי המצב התכנוני של המקרקעין עשויה להיחשב הפרת חוזה

בעלת קרקע שיועדה למלונאות מכרה חלק מהזכויות בקרקע כשבחוזה נרשם שהיא מתחייבת לפעול לשינוי המצב התכנוני של הקרקע לשם הקמת דירות נופש והחוזה הותנה באישור שינוי זה. שינוי הייעוד לא אושרה וההסכם לא נכנס לכן לתוקף אך הרוכשת טענה שבעלת הקרקע לא קידמה את אישור התכנית ובכך הפרה את ההסכם. בית המשפט העליון קבע, כי בעלת הקרקע הפרה את ההסכם. חיוב לבצע שינוי תוכנית הוא "חיוב...
קרא עוד

סימן מסחר של חברה עם מוניטין בינלאומי עשוי לזכות להגנה בישראל גם אם לא נרשם

חברה ישראלית ביקשה לעשות שימוש בסימן מסחר של חברה בעלת מוניטין בינלאומי אשר אין לה כל קשר או הסכמה איתה, ורשמה סימן מסחר על שם המותג של החברה הבינלאומית. החברה הבינלאומית, אשר אין לה כל פעילות בישראל, דרשה את ביטול רישום סימן המסחר למרות שחלפו שנים רבות מאז רישומו. בית המשפט העליון הורה על מחיקת סימן המסחר שרשמה החברה הישראלית. השימוש במוניטין של עסק מפורסם,...
קרא עוד

רוכש פטנט במסגרת הליכי פירוק חברה מקבל את הפטנט נקי מזכויות צדדים שלישיים

לאחר חתימת הסכם סודיות חשף ממציא רעיון בפני חברה. אותה חברה רשמה על הרעיון פטנט ולאחר שנים נכנסה לחדלות פירעון והפטנט נמכר במסגרת הליך הפירוק במכירה שאושרה בבית המשפט של הליך הפירוק. בית המשפט קבע, כי רוכש הפטנט רכש אותו נקי מכל זכויות של צדדים שלישיים, לרבות הטענות בדבר היות הפטנט גנוב. כאשר נכס נמכר בהליכי פירוק ברכישה בתום לב ובתמורה עוברת זכות הבעלות...
קרא עוד

חברת התעופה לא אחראית במקרה של איחור לטיסת המשך אם הנוסע הזמין הטיסה בעצמו

נוסעים ביצעו שתי הזמנות נפרדות לשתי טיסות באותה חברת תעופה כששילוב שתי הטיסות יחד אמור היה להביא את הנוסע אל היעד הסופי. הטיסה הראשונה התעכבה והנוסעים החמיצו את טיסת ההמשך, כך שהגיעו ליעד באיחור. בית המשפט דחה את התביעה לפיצוי וקבע כי במקרה שחברת התעופה היא זו שמציעה הזמנה אחת המשלבת שתי טיסות (האחת מנקודת המוצא והשנייה טיסת המשך אל היעד), באופן שחברת התעופה...
קרא עוד

צו עיקול אשר הוטל שלא כדין על מקרקעין עשוי להוות פרסום לשון הרע

עירייה עיקלה נכסים וזכויות בשל חוב ארנונה, אך בעל הנכס טען כי לא החזיק בנכס באותו הזמן ולכן העיקול הוטל שלא כדין תוך בפגיעה בשמו הטוב. בית המשפט דחה את התביעה מכיוון שהעיקולים הוטלו כדין באשר ובעל הנכס ידע על החוב אך הוא לא הגיש השגה במשך למעלה מעשר שנים. צו עיקול אשר הוטל שלא בהתאם לחוק פוגע בשמו הטוב של האדם ועלול להיחשב כפרסום לשון הרע אם נשלח לצד שלישי....
קרא עוד

מנהלי חברה שפורקה מרצון אחראים אישית לחובותיה גם אם החברה חלקה עליהם

סוכנת נסיעות שכירה התפטרה לאחר שספגה יחס משפיל ובית הדין לעבודה קבע שהיא זכאית לפיצויי פיטורין למרות שהתפטרה. בזמן ניהול ההליך נכנס החברה בה עבדה להליכי פירוק מרצון וזמן קצר לאחר שהעובדת זכתה בהליך נגד החברה חוסלה החברה. בית המשפט קבע שהן מפרקת החברה והן המנהלים שחתמו על תצהיר כושר הפירעון כחלק מהליך הפירוק אחראים אישית לתשלום פיצויי הפיטורין של העובדת. ...
קרא עוד

עשויה להיות אחריות פלילית לדירקטור שלא מנע עבירות הגירה על ידי החברה

חברה השתמשה בשירותים של מספר עובדים זרים ללא היתר וללא עריכת ביטוח כמתחייב על פי דין. המדינה הגישה כתב אישום נגד החברה ונגד בעל המניות בחברה ששימש גם דירקטור. בית המשפט מצא הן את החברה והן את הדירקטור אשמים בעבירות. נושאי המשרה בחברה מחויבים לוודא קיום הוראות החקיקה העוסקת בהעסקת עובדים זרים על ידי החברה. לצורך כך יש לפרש את המונח "נושא משרה" בהרחבה, כך שגם...
קרא עוד

שוכר רשאי לפנות משכיר שאין איתו הסכם וזאת בהודעה ומתן זמן סביר לפינוי המושכר

חברה שסיפקה שירותי נמל של פריקת כימיקלים מאוניות סירבה להתפנות ממסוף ייעודי שהוקצה לה בנמל לאחר כ60 שנות פעילות וזאת למרות דרישות הנמל להתפנות תוך 180 יום. בית המשפט הורה על פינוי המסוף וקצב זאת בזמן. החזקה ושימוש בנכס, למרות שתקופת השכירות המקורית הסתיימה וההסכם לא חודש פורמאלית, מלמדים על הסכמת הצדדים להמשיך את ההתקשרות ביניהם. עם זאת, אין מדובר בהסכמה להמשיך...
קרא עוד

אי חלוקת דיבידנד בחברה עשויה להיחשב קיפוח מיעוט

חברה ניהלה בריכת שחיה ובשלב כלשהו חתמה על עסקת קומבינציה בה קיבלה 32 מתוך 204 דירות שנבנו על הקרקע ואותם מכרה. מתוך הדירות רכש בעל השליטה חלק לא קטן מהן ובתנאים מיטיבים. לאחר מכירת יתרת הקרקע נשארה החברה ללא פעילות פעילות אך הכספים לא חולקו לבעלי המניות. בית המשפט קבע שזכויות בעלי מניות המיעוט קופחו ויש לחלק את נכסי החברה לבעלי המניות בהתאם לשיעור האחזקות בה....
קרא עוד

יזמי סטרטאפ שמגלים שאחד מהם הביא קנין רוחני של אחר מחויבים לדווח על כך לבעלים

חוקרת בטכניון ומספר אנשים נוספים הקימו מיזם עסקי במציאות רבודה (Virtual and Augmented Reality), במסגרתו החוקרת וביתהּ היו אמורות להעניק את הבסיס הטכנולוגי, ואילו האחרים היו אמורים להעמיד את הבסיס הפיננסי והאדמיניסטרטיבי. הצדדים אף הסכימו על גובה המשכורות שישולמו לאחר שתהיה השקעה בחברה והצדדים יעברו לעבודה במשרד מלאה. כשהתברר שהחוקרת הביאה לחברה ידע ששייך לטכניון...
קרא עוד

מטבעות דיגיטאליים כפופים לחובות איסור הלבנת הון של זיהוי מקור הכסף

בנק סגר חשבון של חברה ל"כריית" מטבעות דיגיטליים מסוג ביטקוין לאור נהלי הבנק האוסרים פתיחת חשבונות לחברות בתחום הקריפטו-קארנסי ואף סירב לקבל כניסת כספים שמקורם מהמרת מטבעות דיגיטאליים לשקלים. בית המשפט קיבל חלקית את התובענה וקבע שאין מקום לאיסור גורף של הבנק על פתיחת חשבונות לחברות העוסקות במטבעות דיגיטאליים, אם כי הבנק רשאי לא לקבל את הכספים מכיוון שלא ניתן...
קרא עוד

שוכר מחויב לשלם דמי שכירות גם אם לא יכול היה להשתמש בנזק עקב שריפה

שוכרת סירבה לתקן נזקים שנגרמו כתוצאה משריפה ולשאת בתשלומי שכירות בגין מלוא התקופה בה נמנע השימוש. בית המשפט חייב את השוכר בתשלום מלוא דמי השכירות מלוא הוצאות התיקונים בגין השריפה במושכר. אירוע שריפה בנכס הנו מסוג האירועים שניתן לצפות אותם. זאת, בין אם מדובר במעשה הצתה מכוון ובין אם מדובר ברשלנות. השוכרת לא ערכה ביטוח למושכר כמתחייב בהסכם השכירות, במסגרתו גם...
קרא עוד

בהעדר הסכם אי תחרות יכול שותף להתחרות בעסקי השותפות לאחר פירוקה

ארבעה שותפים הקימו אתר אינטרנט בתחום תכנון ועיצוב הבית, כאשר אחת מהן הביאה את התכנים המקצועיים, אשר נבעו מעיתון מודפס שהיא ניהלה עוד לפני הקמת השותפות. השותפות התפרקה בשל הפרת הסכם השותפות על ידי אותה שותפה ועם פירוק השותפות הקימה אותה שותפה אתר אינטרנט משלה, בו העלתה את התכנים של העיתון המודפס. בית המשפט דחה את התביעה בכל הנוגע לעוולה של "גניבת עין" מצדה...
קרא עוד
1-24 מתוך 1509
תוצאות בעמוד

עמוד 1 מתוך 63

Filters