עדכוני חקיקה ופסיקה 1638 תוצאות

סינון
06 אפריל 2020
ניתן להוציא עובדים "מוגנים" לחל"ת בהסכמה בתקופת משבר הקורונה גם ללא אישור המדינה
31 מרץ 2020
תיאום מכרזים בין מתחרים הוא עבירה על חוק התחרות הכלכלית וקבלת דבר במרמה
22 מרץ 2020
הגבלות בשל שיקים שסורבו אכ"מ יושהו עקב משבר הקורונה
19 מרץ 2020
בעל מניות ודירקטור יחיד בחברה שעוצם עיניים ואדיש לחובות עשוי להיות חייב בהם אישית
17 מרץ 2020
כאשר נוסח הסכם מתיישב עם ההיגיון המסחרי שלו הוא יפורש על פי לשונו הפשוטה
17 מרץ 2020
ריקון חברה סמוך להגשת בקשה לפירוק חברה מרצון עשויה להיחשב כהונאת נושים
16 מרץ 2020
זיקת הנאה יכולה להתבטל בהעדר שימוש או אם חל שינוי במקרקעין או אף בתוכניות של בעליהם
12 מרץ 2020
זכות סירוב במכירה לא כוללת זכות להשתתף במו"מ אלא אם נרשם במפורש בהסכם שיתוף המקרקעין
11 מרץ 2020
זכות וטו בתקנון לא תחול כאשר היא מופעלת בחוסר תום לב או שלא לטובת החברה
05 מרץ 2020
נושא משרה בחברה עשוי להיות אחראי להעסקת עובדים זרים על ידה ללא היתר
04 מרץ 2020
נושא משרה בחברה מחויב לגלות לצד ג' מידע ביחס למצבה הכלכלי רק בהתקיים ביניהם יחסי אמון
01 מרץ 2020
ניתן לתת צו הורות פסיקתי גם כשמתבקש להכיר כהורה באזרח זר המצוי בהליך מדורג לתושבות
27 פברואר 2020
עובד לא יהיה זכאי להמשיך לקבל שכר יתר ששולם בטעות לאחר שהתגלתה הטעות
24 פברואר 2020
מתמודד במכרז שפועל כדי למנוע מקבלן משנה להתקשר עם הזוכה עשוי להיחשב כיוצר הסדר כובל
20 פברואר 2020
חוזה מוגדר וברור "סוגר" אפשרות להעלאת טענות כנגד מה שנרשם בו מפורשות
10 פברואר 2020
זהות המעסיק של העובד נבחנת לפי שורת מבחנים מהותיים ולא לפי נוסח הסכם
07 פברואר 2020
הבעת דעה כללית על סוג מוצרים ללא התייחסות ליצרן ספציפי אינו לשון הרע
06 פברואר 2020
לא יינתן פיצוי לפי חוק הספאם אם הבקשה להסרה מרשימת תפוצה נשלחה בכוונה בניגוד להנחיות
04 פברואר 2020
גם כשתאגיד ניהל מו"מ בחוסר תם לב או תוך מצגי שווא רק לעתים רחוקות יהא מנהל אחראי אישית
03 פברואר 2020
צו הורות פסיקתי בישראל לא יינתן למועד קודם לניתוק הקשר ההורי של הפונדקאית
03 פברואר 2020
פירוק חברה לא מאפס את תקופת ההתיישנות אם העילות היו ידועות קודם לכן
29 ינואר 2020
מחזיק נכס שמקבל צו עיקול עליו ופועל כדי לעקוף אותו עשוי להיות אחראי אישית לחוב של החייב
27 ינואר 2020
טלפון נייד אישי בדרך כלל אינו נחשב למאגר מידע הדורש רישום ומאפשר עיון בו
26 ינואר 2020
העלאת דרישות מהותיות במשא ומתן היא עילה לסיומו גם אם נסוגים מהדרישות
Load more