בעל מניות שנרשם כ"איש קש" חייב בחובות ארנונה של החברה באופן אישי

09 מאי 2019
הדפסה

חברה שחדלה לפעול הותירה חובות ארנונה ניכרים. העירייה דרשה לחייב באופן אישי את בעלת המניות, אך היא טענה כי היא "אשת קש" ואינה באמת בעל המניות ולכן לא אמורה להיות חבה אישית.
בית המשפט קיבל את התביעה וחייב באופן אישי את בעלת המניות הרשומה בחובות החברה. הימנעות חברה מלשלם את חובות הארנונה שלה אינה יכולה להקים באופן אוטומטי עילה לשימוש בסעד הרמת מסך. עם זאת, ניתן במקרים קיצוניים ומתאימים לייחס לבעל השליטה את האחריות לחובות הארנונה החברה. כאן מדובר באשה אשר נרשמה פורמלית כבעלת מניות בעוד שהיא מאפשרת לאחר, בעלה, לעשות בחברה כרצונו וללא כל פיקוח והכל לצרכי הימנעות מדיווחי אמת לרשויות המס. כך, יש מקום לחייב אישית את בעלת המניות הרשומה מכיוון שמדובר בהתנהלות חסרת תום לב שנועדה להונות או לקפח את נושי החברה ופוגעת בתכלית החברה.