חבר עמותה שאינו משתתף בפעילותה אינו נחשב כמי שפרש ממנה

08 ספטמבר 2019
הדפסה

תקנון עמותה קבע שחבר עמותה המבקש לפרוש מן העמותה אמור להודיע על כך בכתב, וכן הורה על קיומו של הליך שימוע טרם קבלת החלטה בדבר הוצאתו של חבר מהעמותה. מספר חברי עמותה לא היו פעילים בה שנים רבות ועל כן קיבלו הודעה שחברותם פקעה.
בית המשפט העליון קבע, כי אי פעילות בעמותה אינה מהווה פרישה ממנה. חובות לפעילות אקטיבית בעמותה מוטלות על בעלי תפקידים, כדוגמת חברי ועד, המופקדים על ניהול ענייניה של העמותה ואשר אף ניתן שיהיו זכאים לשכר עבור פעילותם. לעומת זאת, ככל שלא נקבע אחרת בתקנונה של עמותה, שאר החברים בה אינם חבים במימוש זכותם להשתתפות באסיפות הכלליות ובפעילות העמותה והוצאת חבר מעמותה כפופה למתן זכות שימוע לאותו חבר טרם הוצאתו.