עדכוני חקיקה ופסיקה

ניתן לקיים בישראל הליכי חדלות פירעון בינלאומיים ולהכיר בבעל תפקיד זר כבעל תפקיד בישראל

01 יוני 2024
הדפסה

בעל תפקיד בהליך פשיטת רגל באוסטרליה ביקש להכיר בהליך בישראל כדי להתחקות אחר מלוא נכסי החייב בישראל, וכדי לקבל מידע מלא ומסמכים, לרבות מצדדים שלישיים, עקב החשד שבכוונתו להבריח דירת מגורים שבבעלותו.

בית המשפט הכיר בהליך פשיטת הרגל באוסטרליה כהליך בישראל והורה על הקפאת הליכים נגד החייב בישראל, השהיית כל העברה של זכות בנכס או שעבודו וצווים אחרים הקשורים להליך. חוק חדלות פירעון הישראלי מכיר בהליכי חדלות פירעון בין לאומיים כדי למנוע הסתרת נכסים בידי חייבים או העברתם למדינות זרות במטרה להונות נושים. בהתאם, בעל תפקיד זר רשאי להגיש לבית המשפט בישראל בקשה להכרה בהליך הזר כשהוא מפרט את כל ההליכים הזרים הידועים לו, המתנהלים לגבי החייב ואת מסמכי ההליך הזר. כאן, יש מקום להורות על הכרה בהליך בישראל בהתאם לתכליות של החוק הישראלי לאפשר ניהול הליכי חדלות פירעון בינלאומיים.