הגבלים עסקיים
תחומי ההתמחות

הגבלים עסקיים

הדפסה

תחום ההגבלים העסקיים הוא תחום חשוב ביותר, בעל השפעה על כל ההתנהלות של גורמים עסקיים, אשר רבים אינם נותנים לו את המקום לו הוא ראוי.

הסדר כובל שלא אושר מראש על ידי בית הדין להגבלים עסקיים מהווה עבירה פלילית של כל הצדדים להסדר. כמו כן, כאשר מדובר בחברות אשר היו צדדים להסדר כובל שלא אושר מראש, העבירות הפליליות עשויות להיות מיוחסות גם לדירקטורים ונושאים משרה בהן. חוק ההגבלים העסקיים הישראלי מגדיר הסדר כובל באופן רחב ביותר וקובע, כי הסדר כובל הוא כל הסדר "בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר." המושג "הסדר" מוגדר גם הוא באופן רחב ביותר ככולל כל הסדר "בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו". בתי המשפט הרחיבו עוד יותר את ההגדרה כך שהיא כוללת כל תיאום בין בני אדם שמטרתו ליצור מגבלה על התחרות וככזה שאינו דורש הגעה של הצדדים לגמירות דעת ומסוימות, הנדרשים באופן רגיל כדי ליצור חוזה מחייב. יתרה מכך, הסדר כובל הוכר גם ככזה המסתפק ברמה נמוכה ביותר של תיאום בין הצדדים ולא דורש כי הצדדים יגיעו לכדי הסכם מפורש. גם הסדר אשר נכפה על ידי צד אחד לו על השני ייחשב כהסדר כובל.

גם עסקת מיזוג או רכישה של מניות בחברה אחרת מחייבת במקרים מסוימים דיווח לרשות ההגבלים העסקיים ובמקרים מסוימים אף קבלת אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים. החוק ההגבלים העסקיים יוצר גם אחריות אישית לדירקטורים ונושאי משרה במקרה של הפרתו והחל משנת 2012 גם מאפשר הליכים מינהליים של הטלת עיצומים כספיים על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. לא פחות חשוב מכך, אי עמידה בתנאי החוק עשויה להפוך עסקת מיזוג לבלתי חוקית ואף לסכל אותה. הגדרת מיזוג בחוק ההגבלים העסקיים רחבה הרבה יותר מההגדרה הקיימת למושג בחוקים אחרים והיא כוללת גם רכישה ישירה או עקיפה (לרבות באמצעות חוזה המקנה זכויות שאינן בפועל רכישת מניות) של עיקר נכסי חברה או רכישת מניות בחברה המקנות לרוכש מעל רבע מכוח ההצבעה בחברה, הכוח למנות דירקטורים או הזכות לרווחי החברה. החוק דורש אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה (והממונה יכול לאשר מיזוג, להתנגד לו או להתנותו בתנאים) מקום בו כתוצאה מהמיזוג נוצר נתח שוק מונופוליסטי לצדדים למיזוג. אותו מנופול יכול שיווצר בכלל הייצור, המכירה, השיווק או הרכישה של נכס מסוים ונכס דומה או מתן שירות מסוים ושירות דומה או כשצד למיזוג הוא בעל מונופולין (בין מונופולין מוכרז ובין מונופולין בפועל), כלומר הינו בעל ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל רכישתם, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם, בין בכל הארץ ובין באזור מסוים. כמובן שלהגדרת השוק ישנה משמעות גדולה בקביעת שיעור הריכוז בידי הצדדים המתמזגים. מכאן שישנו מקום לפרשנות, ולחשיבות בחינת העסקה מראש בפן של ההגבלים העסקיים, ולוודא שככל שהעסקה דורשת אישור כאמור, אין לבצעה בכל צורה שהיא כל עוד לא התקבלה החלטת רשות ההגבלים העסקיים. החוק דורש אישור למיזוג לא רק במקרה של מונופולין אלא גם כשמחזור המכירות המצרפי המאוחד של הצדדים למיזוג עולה על מאה וחמישים מליון ש"ח ומחזור המכירות של כל אחד מהצדדים למיזוג עולה על עשרה מליון ₪ (כשסכומים אלה מתעדכנים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן). הפרת כללי הדיווח שבחוק ההגבלים העסקיים מהווה עבירה פלילית וכך גם אי קיום תנאי שנקבע באישור המיזוג. העבירה היא לא רק של החברה המפרה את החוק אלא עשויה להיות מיוחסת גם לכל מי שמשמש (או שימש) מנהל פעיל בחברה ואף עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום, וזאת מקום בו אותו בעל תפקיד לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים סבירים להבטחת שמירתו של החוק. כאמור, החל משנת 2012, ניתנה לרשות ההגבלים העסקיים גם הסמכות להורות על הטלת עיצום כספי שעשוי במקרים מסוימים להגיע לכמליון ₪ לנושא משרה בחברות קטנות ועד לסכום של קרוב ל25 מליון ₪ בחברות גדולות. לפיכך, קיימת חשיבות גבוהה ביותר להוועץ בעורך דין המתמחה בתחום ההגבלים העסקיים כבר מהשלבים הראשונים של כל עסקה אשר עשויה להבשיל ולהיות כפופה להוראות חוק ההגבלים העסקיים ולוודא עמידה מלאה בדרישות חוק ההגבלים העסקיים.

משרדנו עוסק בכל נושא הקשור להגבלים עסקיים. בין היתר כלולים בתחום זה סוגיות של הגבלים עסקיים בעת ניסוח הסכמים, קבלת אישור רשות ההגבלים העסקיים לעסקאות או הסדרים כובלים, תקיפת הסדרים בשל סוגיות של הגבלים עסקיים, סכסוכים בהם מעורבות סוגיות מתחום ההגבלים העסקיים והגנה בהליכים פליליים הנוגעים הגבלים עסקיים.

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין