טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים
שירותים נוטריוניים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

הדפסה

תעודת רופא

שם הרופא: ……………………………………….

מענו ומקום עבודתו: …………………………….

מספר רישיונו: …………………………………….

אני הח"מ ד"ר …………………. מעיד ומאשר בזה כי בתאריך היום ……………. בדקתי את החולה מר/ת ……………………… בעל תעודת זהות/ דרכון מס'………………… הנמצא ב

………………. ומצאתי שהנ"ל חולה במחלה ………………………………………………………………………………. אני מצהיר כמו כן כי החולה מר/ת …………………… הוא/היא בהכרה מלאה

ובדעה צלולה, אחראי/ת על מעשיו/ה וכשיר/ה לעשיית פעולה בפני נוטריון.

חתום: ד"ר………………….

תאריך: ………………..

____________________
חתימה וחותמת רופא

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםפסקי דין