תנאי השימוש באתר

מונחים

באתר זה, כל ביטוי המופיע בגוף ראשון-רבים (לדוגמה: "אנחנו", "שלנו", "אותנו" וכו') מתייחס למשרד אפיק ושות'.
כמו-כן, האמור באתר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.

תיקונים ושינויים בתנאי האתר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולתקן תנאים והגבלות אלו מעת לעת. מועד כניסתם לתוקף של שינויים או תיקונים אלו יהיה באופן מיידי לאחר פרסום הודעה על כך באתר זה. המשך שימושך באתר זה לאחר הודעה כאמור לעיל יהווה הסכמה מצדך להיות כפוף לתנאים ולהגבלות ככל שיתוקנו או ישונו.

השימוש במידע

כל המידע המסופק באתר זה ניתן בתום-לב והינו בהתאם לתנאים ולהגבלות המופיעים בעמוד זה. הנך מסכים כי כל המידע המסופק על ידינו באתר זה הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי כלשהו. אנו שואבים את המידע שלנו ממקורות שאנו רואים בהם כמקורות מדויקים ומעודכנים נכון למועד הפרסום. עם זאת, אנו שומרים על זכותנו לעדכן את המידע באתר מעת לעת. כמו-כן, אין באמור לעיל בכדי להוות כל מצג או התחייבות כלשהי למהימנותו, דיוקו ושלמותו של המידע המפורסם באתר זה, וכי אין בכך כדי להוות התחייבות כלשהי לכך שהגישה למידע המפורסם באתר זה תהא חופשית וישירה וללא הפרעה, בין אם בזמן ובין אם בביטחון המידע. אין אנו אחראים לכל נזק או הפסד הנובע מכל פעולה שננקטה או להסתמכותך על כל מידע שפורסם על ידינו. אנו ממליצים על קבלת ייעוץ פרטני מאנשי מקצוע רלוונטיים בטרם ביצוע כל פעולה או הסתמכות על מידע או חומר כלשהו הזמין עבורך באתר זה, שכן אין באמור באתר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי כלשהו, וכי כל פעולה הנעשית או תיעשה על ידך בהסתמך על המידע המפורסם באתר זה הינה על אחריותך בלבד.

הגבלת אחריות

איננו מקבלים אחריות לכל אובדן או נזק, שעלולים להיגרם לך באופן ישיר או עקיף (לרבות באמצעות רשלנות), בקשר עם השימוש שלך באתר זה או כל אתר מקושר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, ואיננו מקבלים אחריות לכל הפסד שעלול להיווצר כתוצאה משימושך או הסתמכותך על המידע המועבר דרך אתר זה. ככל שאין חובה אחרת על-פי חוק, התנאים וההגבלות המופיעים באתר זה הינם התנאים היחידים החלים על שימוש באתר זה. ככל שהחוק מציב תנאי או אחריות שאינם ניתנים לשינוי תחולתם או לביטול חבותנו תחתם, אלו יחולו בהתקיים אחד או יותר מאלה (א) אם ההפרה מתייחסת לסחורה (1) להחלפת הטובין או לאספקה של טובין מקבילים (2) תיקון של טובין אלו (3) תשלום עלות החלפת הטובין או רכישת טובין שווים (4) תשלום עלות תיקון הטובין (ב) אם ההפרה מתייחסת לשירותים (1) אספקת השירות בשנית (2) תשלום עלות אספקת השירותים בשנית.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכי אנו לא נהיה אחראים לכל פעולה או הסתמכות על מידע שנעשית בעקבות האמור באתר זה.

חריגה להגבלת אחריות

הגבלת האחריות המפורטת בתנאים והתניות אלה, אינה מנסה או מתיימרת להגביל אחריות הנובעת מכוח הוראות חוק, אם וככל שאחריות זו אינה ניתנת להגבלה.

אזהרות ספציפיות

עליך לוודא שהגישה שלך לאתר זה הינה חוקית ואינה אסורה על פי חוקים החלים עליך.
עליך לנקוט באמצעי זהירות כדי לוודא שגלישתך באתר זה אינה חושפת אותך לסיכונים כגון: וירוסים, קוד מחשב זדוני או צורות אחרות של הפרעות, העלולות להזיק למערכת המחשב שלך. למען הסר ספק, אין אנו אחראים על כל הפרעה או נזק למערכת המחשב שלך, המתעוררת בקשר עם שימושך באתר זה או בכל אתר מקושר לאתר זה.

על-אף היותו של המידע האמור באתר זה מדויק, אין אנו אחראים על רמת דיוקו, הלימותו או שלמותו של מידע זה, וכן אין אנו מתחייבים לשמור על אתר זה מעודכן. אין אנו אחראים על כל אובדן או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות על דיוקו או עדכניותו של המידע הכלול באתר זה.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר זה (כולל טקסט, גרפיקה, לוגואים, סמלים, הקלטות קול ותוכנות) הינם בבעלותנו או ברישיון מטעמנו. למעט נושאים המוגנים בחוק הישראלי ובחקיקה דומה החלה עליך במדינת מגוריך ואלא אם אושר במפורש בתנאים והתניות אלו, אינך רשאי בשום אופן או בכל אמצעי שהוא:
· להתאים, לשכפל, לאחסן, להפיץ, להדפיס, להציג, לבצע, לפרסם או ליצור עבודות נגזרות מכל חלק של אתר זה; וכן אינך רשאי
· למסחר כל מידע, מוצרים או שירותים המתקבלים מכל חלק של אתר זה ללא אישור שלנו בכתב.

אתרים מקושרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים"). קישורים אלה ניתנים לשם הנוחות בלבד, וייתכן שלא יישארו מעודכנים או יישמרו. אין אנו אחראים לתוכן או לנוהלי הפרטיות הקשורים לאתרים מקושרים אלו.

אין להתייחס לקישורים שלנו עם אתרים מקושרים אלו כאל עידוד, אישור או המלצה מאתנו כבעלים או מפעילים של אתרים מקושרים אלו, או של מידע, גרפיקה, חומרים, מוצרים או שירותים המיוחסים או המוזכרים באתרים מקושרים אלו, אלא אם כן וככל שייקבע אחרת.

אבטחת מידע

למרבה הצער, לא ניתן להבטיח כי העברת נתונים באינטרנט תתבצע באופן בטוח לחלוטין. למרות שאנו שואפים להגן על מידע זה, אין אנו יכולים להתחייב או להבטיח את אבטחת כל מידע המועבר אלינו. לפיכך, כל מידע המשודר על ידך אלינו מועבר על אחריותך בלבד. עם זאת, ברגע שנקבל ממך מידע, ננקוט בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותנו לצורך שמירה ואבטחת המידע המתקבל. לעולם אל תשתף מידע מאובטח ו / או סיסמה מזהה עם כל אדם אחר.

הפסקת גישה

הגישה לאתר זה עשויה להסתיים בכל עת על ידינו ללא התרעה מוקדמת. כתב הגבלת האחריות שלנו, האמור לעיל, יגבור על טענה העשויה להעלות בעקבות הפסקת הגישה לאתר זה.

הדין החל על תנאי השימוש באתר זה

תנאים והתניות אלו כפופים לחוק החל במדינת ישראל.

הצהרת פרטיות

המידע שנמסר על ידינו באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי. ככל וברצונך לקבל ייעוץ משפטי, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות הפרטים המופיעים תחת "צור קשר" באתר זה, וכן ניתן לקבוע עמנו פגישה. כל מידע המסופר על ידך יישמר וייקלט על ידי משרד אפיק ושות'. בשימושך באתר זה, הנך מעניק/ה למשרד אפיק ושות' רשות לאסוף, לשמור ולעדכן את המידע המסופק על ידך. ניתן להשתמש בקבצי Cookie כדי לאסוף מידע אישי לאור שימושך באתר זה. ניתן לאסוף את כתובת ה- IP שלך בעת ביקור באתר זה, אשר יהיו מאוחסנים על-ידי משרד אפיק ושות'. בשימושך באתר זה הנך מצהיר/ה כי הנך מודע/ת לכך שאנו עשויים להשתמש במידע שנאסף כדי לאסוף מידע סטטיסטי מאתר זה, והנך נותן/ת הסכמתך לכך.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הצהרת פרטיות זו (ככל שהטכנולוגיה מתפתחת ללא הרף). כתוצאה מכך, שינויים כלשהם בהצהרת פרטיות זו עשויים לחול על מידע שנאסף קודם לכן. אם ברצונך ליצור עמנו קשר לגבי: · מידע שסיפקת לנו; · שינוי המידע שסיפקת לנו; · כל עניין אחר הנוגעים להצהרת פרטיות זו – אנא צור/צרי קשר עם afiklaw@afiklaw.com.