תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978
שירותים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

הדפסה

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ושאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

שכר שירותים הודעה תשפ"א-2020

1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון שכר בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

1. אימות חתימה -

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 165

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 66

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 66

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 66

תק' תשס"ח-2007

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך

בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבאותו המסמך

2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 66

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 21

לכל עמוד נוסף 5

3. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 209

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 165

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 80

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 66

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 241

(ב) לכל חותם נוסף 123

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 74

תק' תשס"ח-2007

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

5. אישור שפלוני נמצא בחיים 165

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 167

(ב) לכל מצהיר נוסף 67

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66

תק' תשס"ח-2007

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע

הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,056

(ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,261

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

תק' תשס"ח-2007

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 177

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64

(ג) לכל העתק נוסף 64

8. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 267

תק' תשס"ח-2007

9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 537

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 165

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

תק' תשס"ח-2007

10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

תק' תשס"ח-2007

11. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 367

תק' תשס"ח-2007

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 64

תק' תשס"ח-2007

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

תק' תשס"ח-2007

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 88
פטור מלא או חלקי מגביית שכר תק' תשע"ז-2017

1א. (א) על אף האמור בתקנה 1, נוטריון רשאי שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1) הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין השאר לפי מסמך המעיד על כך שהומצא לו בידי המבקש;

(2) השירות ניתן לעולה חדש או תושב חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור על כך ממשרד העלייה והקליטה; לעניין פסקה זו, "עולה חדש" – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:

(א) ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950;

(ב) ניתנה לו תעודה של אזרח עולה או תעודה של קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה;

"תושב חוזר" – מי שקיבל מעמד תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ חמש שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשי מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור;

(3) השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור.

(ב) הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את העתק המסמך שהומצא לו כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2).

עריכת עותק במילוי חובה שבדין

2. נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית - לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

תחולה

3. תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר שמירת זכויות קיצבה של מהגרים, 1935.

הצמדה תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ד-1993 תק' תשע"א-2011

4. (א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

תק' תשע"א-2011

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

תק' תשמ"ו-1986 תק' תשמ"ז-1986 תק' תשע"א-2011

"המדד היסודי" - לגבי השינוי שב-15 בינואר 1987 - המדד שפורסם ב-15 באוקטובר 1986, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987 תק' תשע"א-2011

(ג) (1) היה הסכום החדש שכר, יעוגל הסכום לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;

תק' תשמ"ו-1986 תק' תשע"א-2011

(2) היה הסכום החדש יסוד לחישוב שכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים, וסכום של 50 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

ביטול תק' תשל"ט-1979

4א. תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ז-1977 - בטלות.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה באחד לחודש לאחר פרסומן.

כ"ב בחשון תשל"ט (22 בנובמבר 1978) שמואל תמיר

שר המשפטים

* פורסמו ק"ת תשל"ט מס' 3914 מיום 28.11.1978 עמ' 196.

תוקנו ק"ת תשל"ט: מס' 3929 מיום 4.1.1979 עמ' 434 – תק' תשל"ט-1979. מס' 4027 מיום 20.9.1979 עמ' 1911 – הודעה תשל"ט-1979; תחילתה ביום 1.10.1979.

ק"ת תש"ם מס' 4105 מיום 26.3.1980 עמ' 1237 – הודעה תש"ם-1980; תחילתה ביום 1.4.1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4183 מיום 25.11.1980 עמ' 194 – תק' תשמ"א-1980; תחילתן ביום 1.12.1980 ור' תקנה 2 לענין הוראת שעה. מס' 4185 מיום 1.12.1980 עמ' 245 – הודעה תשמ"א-1980; תחילתה ביום 1.12.1980. מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 388 – הודעה (מס' 2) תשמ"א-1981. מס' 4216 מיום 26.3.1981 עמ' 762 – הודעה (מס' 3) תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.4.1981. מס' 4266 מיום 4.9.1981 עמ' 1452 – הודעה (מס' 4) תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.10.1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4332 מיום 24.3.1982 עמ' 801 – הודעה תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4410 מיום 23.9.1983 עמ' 13 – הודעה תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982. מס' 4474 מיום 21.3.1983 עמ' 1026 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983 (ת"ט מס' 4486 מיום 17.4.1983 עמ' 1176).

ק"ת תשמ"ד: מס' 4531 מיום 18.9.1983 עמ' 54 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983. מס' 4569 מיום 25.12.1983 עמ' 653 – תק' תשמ"ד-1983; תחילתן ביום 1.1.1984. מס' 4594 מיום 12.2.1984 עמ' 948 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984. מס' 4618 מיום 12.4.1984 עמ' 1308 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 15.4.1984. מס' 4665 מיום 12.7.1984 עמ' 1950 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 15.7.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4711 מיום 8.10.1984 עמ' 26 – הודעה תשמ"ה-1984; תחילתה ביום 15.10.1984. מס' 4786 מיום 31.3.1985 עמ' 1001 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 31.3.1985. מס' 4823 מיום 25.6.1985 עמ' 1527 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985. מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1789 – הודעה (מס' 4) תשמ"ה-1985 (ת"ט מס' 4854 מיום 1.9.1985 עמ' 1894).

ק"ת תשמ"ו: מס' 4920 מיום 31.3.1986 עמ' 746 – תק' תשמ"ו-1986; ר' תקנה 3 לענין הוראת שעה. מס' 4948 מיום 15.7.1986 עמ' 1114 – הודעה תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 15.7.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4977 מיום 19.10.1986 עמ' 74 – תק' תשמ"ז-1986; ר' תקנה 3. מס' 5006 מיום 17.2.1987 עמ' 474 – הודעה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 15.1.1987. מס' 5007 מיום 17.2.1987 עמ' 478 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987. מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 973 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 15.4.1987. מס' 5050 מיום 20.8.1987 עמ' 1231 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 15.7.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5067 מיום 26.11.1987 עמ' 198 – תק' תשמ"ח-1987. מס' 5101 מיום 15.4.1988 עמ' 726 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 15.4.1988. מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 987 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 13.7.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5164 מיום 14.2.1989 עמ' 477 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 15.1.1989. מס' 5177 מיום 17.4.1989 עמ' 674 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 15.4.1989. מס' 5197 מיום 29.6.1989 עמ' 1053 – הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 16.7.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 19 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 15.10.1989. מס' 5238 מיום 1.1.1990 עמ' 238 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 15.1.1990. מס' 5260 מיום 30.3.1990 עמ' 545 – הודעה (מס' 3) תש"ן-1990; תחילתה ביום 15.4.1990. מס' 5277 מיום 1.7.1990 עמ' 773 – הודעה (מס' 4) תש"ן-1990; תחילתה ביום 15.7.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 50 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 15.10.1990. מס' 5318 מיום 31.12.1990 עמ' 382 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1990; תחילתה ביום 15.1.1991. מס' 5367 מיום 4.7.1991 עמ' 1020 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 15.7.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5394 מיום 24.10.1991 עמ' 380 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 15.10.1991. מס' 5414 מיום 13.1.1992 עמ' 663 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 15.1.1992. מס' 5430 מיום 25.3.1992 עמ' 909 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 15.4.1992. מס' 5455 מיום 6.7.1992 עמ' 1262 – הודעה (מס' 4) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 15.7.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5493 מיום 5.1.1993 עמ' 297 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 15.1.1993. מס' 5514 מיום 4.4.1993 עמ' 734 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 15.4.1993. מס' 5536 מיום 26.7.1993 עמ' 1003 – הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 15.7.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5558 מיום 4.11.1993 עמ' 146 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 15.10.1993. מס' 5560 מיום 14.11.1993 עמ' 194 – תק' תשנ"ד-1993. מס' 5615 מיום 21.7.1994 עמ' 1216 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 15.7.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 472 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 15.1.1995. מס' 5680 מיום 16.5.1995 עמ' 1429 – תק' תשנ"ה-1995. מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1684 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 15.7.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 412 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 15.1.1996. מס' 5768 מיום 27.6.1996 עמ' 1354 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 15.7.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 310 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 15.1.1997. מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 897 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 15.7.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5871 מיום 1.1.1998 עמ' 264 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 15.1.1998. מס' 5910 מיום 9.7.1998 עמ' 1015 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 15.7.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5945 מיום 31.12.1998 עמ' 253 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס: מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 195 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 16.1.2000. מס' 6042 מיום 29.6.2000 עמ' 678 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה ביום 16.7.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6117 מיום 25.7.2001 עמ' 964 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 15.7.2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 289 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 15.1.2002. מס' 6186 מיום 21.7.2002 עמ' 1162 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 15.7.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6216 מיום 25.12.2002 עמ' 350 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 15.1.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 393 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 15.1.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6529 מיום 29.10.2006 עמ' 185 – הודעה תשס"ז-2006; תחילתה ביום 15.7.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6626 מיום 6.12.2007 עמ' 170 – תק' תשס"ח-2007; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 411 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 15.1.2008. מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1089 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט: מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 318 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 15.1.2009. מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1245 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 15.7.2009.

ק"ת תש"ע: מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 353 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 15.1.2010. מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1285 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 15.7.2010 (ת"ט מס' 6915 מיום 29.7.2010 עמ' 1456).

ק"ת תשע"א: מס' 6969 מיום 27.1.2011 עמ' 589 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 15.1.2011. מס' 7005 מיום 16.6.2011 עמ' 1042 – תק' תשע"א-2011; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר (תוקן מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1254 – תק' (תיקון) תשע"א-2011).

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 396 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 633 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 468 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 482 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 564 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 680 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 840 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8148 מיום 13.1.2019 עמ' 1815 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8312 מיום 1.1.2020 עמ' 293 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9034 מיום 30.12.2020 עמ' 1226 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים