תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978
שירותים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

הדפסה

השירות בשקלים חדשים
1. אימות חתימה -
(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 178
(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 70
(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 70
(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 70
תק' תשס"ח-2007
(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך
בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט
3(א), בהתאם למספר
המילים שבאותו המסמך
2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –
לעמוד הראשון 70
לכל עמוד נוסף 5
(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –
לעמוד הראשון 23
לכל עמוד נוסף 5
3. (א) אישור נכונות של תרגום –
(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 224
(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 178
(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 86
(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 70
4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –
(א) לחותם ראשון 259
(ב) לכל חותם נוסף 132
(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 79
תק' תשס"ח-2007
(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע
בפרט 3(א), בהתאם למספר
המילים שבצוואה
5. אישור שפלוני נמצא בחיים 178
6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –
(א) למצהיר הראשון 180
(ב) לכל מצהיר נוסף 72
(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 70
תק' תשס"ח-2007
(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע
הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר
המילים שבתצהיר
7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –
(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 80,700 שקלים חדשים 1,136
(ב) עלה הסכום האמור על 80,700 שקלים חדשים 2,430
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.
תק' תשס"ח-2007
7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –
(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 191
(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 68
(ג) לכל העתק נוסף 68
8. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה
מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ
ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,
אלה ובאין קביעה כאמור –
הסכום שנקבע בו לפעולה
הדומה לה ביותר, ובאין
קביעה – 281
תק' תשס"ח-2007
9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 578
(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 178
(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.
(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.
תק' תשס"ח-2007
10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
תק' תשס"ח-2007
11. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 394
תק' תשס"ח-2007
(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 68
תק' תשס"ח-2007
(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט
הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר
המילים שבהסכם הממון
תק' תשס"ח-2007
12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 94
פטור מלא או חלקי מגביית שכר תק' תשע"ז-2017
1א. (א) על אף האמור בתקנה 1, נוטריון רשאי שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים האלה:
(1) הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין השאר לפי מסמך המעיד על כך שהומצא לו בידי המבקש;
(2) השירות ניתן לעולה חדש או תושב חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור על כך ממשרד העלייה והקליטה; לעניין פסקה זו, "עולה חדש" – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:
(א) ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950;
(ב) ניתנה לו תעודה של אזרח עולה או תעודה של קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה;
"תושב חוזר" – מי שקיבל מעמד תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ חמש שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשי מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור;
(3) השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור.
(ב) הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את העתק המסמך שהומצא לו כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2).
עריכת עותק במילוי חובה שבדין
2. נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית - לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים