מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה2126 תוצאות

סינון
מיין לפי
סינון
14 מאי 2023
איסור של הבדלים בשכר ובתנאים קיים רק כאשר בבסיס השוני עומדים שיקולים פסולים של אפליה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי חיפה: החוק אינו אוסר על שוני בין תנאי העסקה אלא על איסור אפליה בגין שיקולים פסולים.
11 מאי 2023
קבלן שלא ציין במפורש תאריך שאליו תידחה מסירת דירה בשל שינויים שהתבקש יפצה במקרה של עיכוב
מקרקעין
יישוב סכסוכים
קטנות רחובות: בעת שינוי במועד המסירה יש לנקוב במועד חדש מפורש, על מנת לאפשר לרוכשי הדירות להתארגן בהתאם; קבלן אשר נוהג בעמימות בנוגע לדחיית מועד המסירה עלול לשלם פיצוי לרוכשים לפי חוק
04 מאי 2023
לקוח רשאי לקבל את כלל המידע הנאסף עליו
משפט ורגולציה אירופאים
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
יישוב סכסוכים
בית הדין הגבוה לצדק באיחוד האירופי- במקרים של איסוף מידע באיחוד האירופי, אין לתת רק את סיכום המידע אשר נאסף על הלקוח, אלא גם את כלל המידע הנאסף
03 מאי 2023
בעל מניות שליטה לא יחוייב בחוב ארנונה של החברה אם לא קיבל לידיו נכסים ללא תמורה
מיסוי ותמריצי מדינה או מימון מדינה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
השלום ת"א: החוק מאפשר לרשות מקומית לגבות חובות ארנונה של חברה ישירות מבעלי השליטה בה, בין היתר, כשבעל השליטה קיבל לידיו את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית (הברחת נכסים)
27 אפריל 2023
התחרות בחברה לא תיחשב להתנהגות מפרה אם לא התקיימו יחסי שותפות או קיימת התחייבות פרטנית
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי לוד: קיומה של חברה שולל קיומם של יחסי שותפות; חריג לכלל, הוא כאשר מלכתחילה הצדדים התקשרו על מנת לנהל עסק כשותפים.
27 אפריל 2023
תניית שיפוט באיחוד האירופי קבילה גם במקרים של הסכמי סחר עם מדינות שאינן באיחוד
משפט ורגולציה אירופאים
חברה שוויצרית אשר מוכרת כרטיסי הופעות בספסרות באיחוד האירופי נקנסה ע"י הרגולטור השוויצרי על הפרת תקנות מניעת הלבנת הון אירופאיות. בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי קבע כי תניית השיפוט קבילה ואין לבטל את הקנס. שוויץ אינה חברה באיחוד האירופי, היא רק חתומה על הסכמי סחר עם האיחוד וחברה באזור סחר חופשי מיוחד עם […]
23 אפריל 2023
עובד שהציעו לו תנאים גרועים יותר בעת סיום חוזה ההעסקה לתקופה קצובה זכאי לפיצויי פיטורין
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי חיפה: כאשר עובד מועסק בחוזה לתקופה קצובה שדורש פיצויי פיטורין צריך להראות שקיים חוזה לתקופה קצובה, וכי התקופה הגיעה לקיצה; על המעסיק להראות שהציע לעובד לחדש את החוזה, באותם התנאים לפחות.
20 אפריל 2023
בהסכם אופציות בין צדדים מתוחכמים תינתן ללשון ההסכם מעמד מכריע בפרשנותו
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מיזוגים ורכישות
יישוב סכסוכים
כלכלי ת"א: נקודת המוצא בפרשנות חוזה היא לשון חוזה; בנסיבות בהן הלשון אינה חד משמעית, צריך לבחון את אומד דעת הצדדים והנסיבות החיצוניות; צריך להבחין בין צדדים פרטיים שאינם מתוחכמים לבין צדדים מתוחכמים.
18 אפריל 2023
העדר תמורה לצד שינוי הסכם בהתנהגות מאפשר חזרה להסכם המקורי אך רק ממועד הודעה על כך
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מקרקעין
יישוב סכסוכים
השלום י-ם: זניחת זכות חוזית למשך זמן רב, עשויה ללמד על שינוי ההסכם בהתנהגות; במקרה שבו לא ניתנה תמורה על ידי הצד השני בגין השינוי, אין מניעה לאפשר לחזור לתנאי החוזה המקוריים, אך רק לגבי תקופת העתיד
15 אפריל 2023
הזכות לפיצוי על איסוף מידע באיחוד האירופי אינה תלויה בהוכחת נזק לא מוחשי
משפט ורגולציה אירופאים
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
בית הדין הגבוה לצדק באיחוד האירופי- במקרים של איסוף מידע באיחוד האירופי, הזכות למימוש פיצוי על בסיס האיסוף הלא רגולטורי אינו תלוי בהוכחת נזק לא מוחשי.
13 אפריל 2023
הגדרת הזרמת כסף לחברה כ"הלוואות בעלים" או "השקעה" תיבחן לפי המהות ולא לפי לשון ההסכם
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מיזוגים ורכישות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
שלום חיפה: הלוואת בעלים היא הלוואה הניתנת מאחד או יותר מבעלי המניות לחברה, בתנאי ריבית ותשלומים הנקבעים מראש, להבדיל מהזרמת כסף לחברה כנגד רכישת מניות; השאלה האם עסקה מסוימת נחשבת להלוואת בעלים, נבחנת על פי המהות ולא על פי הניסוח.
07 אפריל 2023
במקרה של קיפוח ומשבר אמון בין הצדדים הצד הנפגע יהיה זכאי לביטול ולפיצוי גם אם ההפרה תוקנה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
כלכלי ת"א: כאשר הפרת הסכם תוקנה בדרך כלל לא ניתן עוד לבטל את ההסכם; בנסיבות בהן נפגע מהפרת הסכם בחברה קופח על ידי המפר ונוצר משבר אמון בין הצדדים, ייתכן והנפגע יוכל לדרוש פיצויים חלף אכיפה.
29 מרץ 2023
בהסכמים צרכניים תניית שיפוט בינלאומית עשויה שלא להיות מכובדת על ידי בית משפט בישראל
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
יישוב סכסוכים
השלום נתניה: במקרים בהם קיימת תניית שיפוט, חייבים לציין באופן מובהק ואינו מותיר לספק את מיקום סמכות השיפוט, והניסוח חייב להיות מנוסח באופן פעיל.
29 מרץ 2023
כיסוי ביטוחי של פוליסת ביטוח סחר ימי חל עד הגעה ליעד הסופי שבשטר המטען
משפט ימי, דיני תעופה והובלה
יישוב סכסוכים
מחוזי חיפה- במסגרת ביטוח ימי של סחורות, הביטוח חל על הסחורה בזמן התובלה ועד ההגעה הסופית ללקוח כפי שנקבע בפוליסה; כאשר הנזק החל עוד במהלך השילוח הימי קיים כיסוי ביטוחי גם אם הנזק נוצר בעיקרו לאחר הגעת הסחורה.
29 מרץ 2023
שטר חוב שנחתם כנגד הבטחה בעל פה להשקעה אינו מחייב אם ההשקעה לא יצאה לפועל
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
העליון: התוצאה הטבעית של כישלון תמורה בתביעה שטרית היא בכך שנותן השטר אינו חייב בביצוע השטר
27 מרץ 2023
המשטרה אינה מוסמכת לתפוס כספי צד ג' המוחזקים אצל חברה לסליקת אשראי
משפט ורגולציה אירופאים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
משפט פלילי
מחוזי לוד: כספים שנסלקו על ידי חברת סליקה מוחזקים בנאמנות עד להעברתם לידי בעל העסק; לצורך חילוט בשל חשד להלבנת הון יש להפריד בין כספים שנתפסו והתקבלו כתוצאה מעסקאות לגיטימיות לבין כאלה שלא
26 מרץ 2023
משכיר לא רשאי לפנות שוכר אשר ריפא את מחדליו ושילם דמי השכירות באיחור אך תוך זמן סביר
מקרקעין
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
השלום ת"א: הפרה יסודית של חוזה היא בין היתר הפרה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה; שתיקה לאורך תקופה ממושכת חרף קיומה של הפרה, מעידה על כך שההפרה אינה יסודית
21 מרץ 2023
בנק המשחרר כספים מחשבון בניגוד לצו עיקול כתוצאה מהתרשלות ישלם פיצוי בגין הנזק שנגרם
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: כל זמן שלא ניתנת הודעה על ביטול העיקול – עומד העיקול בתוקפו והגורם המחזיק כפוף לו; שחרור כספים בניגוד לצו העיקול על ידי בנק מהווה התרשלות
21 מרץ 2023
נישואין לישראלי אינם מקנים זכאות אוטומטית לאזרחות והעדרם כשלעצמו אינו שולל אותה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א – עצם הכרות בני זוג כאשר אחד מהם שוהה בישראל באופן בלתי חוקי אינה פוסלת אפשרות קבלת אזרחות ישראלית
16 מרץ 2023
גניבה ממעסיק עשויה לאפשר שלילת פיצויי פיטורין
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי ת"א: שלילת פיצויי פיטורין ופיצויי חלף הודעה מוקדמת או הפחתתם הינן פעולות קיצוניות אשר יש לבצען במשורה כגבול העליון לסמכות הענישה
16 מרץ 2023
סיום התקשרות עם צד לחוזה בשל "אופיו הבעייתי" תיחשב לסיבה לגיטימית לסיום ההתקשרות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: לשון החוזה תיבחן על פי לשונו, וככל שזו לא ברורה, גם על פי כוונת הצדדים בעת כריתתו; תינתן חשיבות גם להתנהגות הצדדים במסגרת היחסים החוזיים, כאשר התנהלות בעייתית של אחד מהם עשויה להצדיק סיומם.
16 מרץ 2023
אמירות לפיהן אדם הוא "גזען" או "פשיסט" לא בהכרח ייחשבו ללשון הרע
היי-טק וטכנולוגיה
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
יישוב סכסוכים
מחוזי תל אביב: לשון הרע הוא פרסום שהגיע לאדם זולת הנפגע, ואשר עשוי להשפיל, לבזות, לפגוע במשרתו או לבזות את אותו אדם בשל גזעו; אם הפרסום נעשה מתוך הבעת דעה לגיטימית המתייחסת לאמירות או למעשי האדם, הדבר לא ייחשב ללשון הרע.
12 מרץ 2023
וועדת מכרזים אינה רשאית לשנות את תנאי המכרז בדיעבד
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי נצ': שינוי תנאי המכרז בדיעבד יוצר מראית עין למשוא פנים ומקים חשש שהתנאים החדשים נקבעו לצורך התאמתם למועמד עמו מבקשים להתקשר בעקבות המכרז.
09 מרץ 2023
יוזם מסע שיימינג ופרסום לשון הרע באופן נרחב כדי לגרום נזק עלול לשלם פיצוי מוגבר
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
השלום פ"ת: פרסומים שנועדו לפגוע בכוונה תחילה בשמו הטוב של אדם מזכים בכפל פיצוי הקבוע בחוק בגין כל פרסום פוגעני
מציג 24 מתוך 2126
הראה עוד