מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה 1837 תוצאות

סינון
02 יולי 2021
לא ניתן לייחס חוב של חברה לבעל מניות רק משום שהעניק נכס פרטי לחברה
מקרקעין
שלום י-ם: בעל מניות שהעמיד נכס מקרקעין פרטי שלו לטובת החברה לא יישא באחריות גם אם החברה הטעתה שוכרים ולא השיבה כספים שגבתה שלא כדין
16 יוני 2021
אי ביצוע פעולות שלא נכללו בהסכם המקורי עשוי להיחשב להפרתו אם נדרשו לקיומו בתום לב
מקרקעין
מחוזי לוד: חוזים יש לקיים בדרך מקובלת ובתום לב, גם אם הדבר כולל ביצוע פעולות שלא נכללו בחוזה המקורי; במקרה של חסר בחוזה, יש לבחון את תכלית ההסכם ואת כוונת הצדדים.
16 יוני 2021
ניתן להכיר בהליך פשיטת רגל זר בישראל אם התנהל במקום בו מרכז עסקיו של החייב
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
שלום ראשל"צ: כדי להכיר בישראל בהליך פשיטת רגל זר נדרש להראות שהוא מתנהל במקום עסקיו המרכזי של החייב; קביעות של בית משפט מחוץ לישראל אינן מחייבות בישראל אם לא ניתן להן תוקף בישראל.
14 יוני 2021
מציע שלא תוקף פגם במכרז כדי לאכוף זכייתו אינו רשאי לפיצויים בגין נזק שנגרם לו עקב כך
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
העליון: מציע אשר הפסיד במכרז בשל פגם שנפל בפעולת הרשות בעלת-המכרז, זכאי לתבוע מאותה רשות פיצויים בגין הרווח שהפסיד, אך זאת בתנאי כי דרש לאכוף את זכייתו את תחילתו
06 יוני 2021
הסכם ממון נוטריוני שנחתם לקראת נישואין תקף גם אם הנישואין נערכו רק לאחר מספר שנים
הסכמי ממון
משפחה פ"ת: הסכם ממון יכול להיחתם בפנים נוטריון רק לקראת נישואין ואין לו תוקף אם הצדדים לא התכוונו להתחתן בעת חתימתו; גם אם הנישואין נערכו רק לאחר מספר שנים הסכם ממון תקף אם כשנחתם הצדדים התכוונו להתחתן.
02 יוני 2021
הצעה שלא עומדת בתנאי המכרז עשויה להיפסל גם אם אושרה על ידי חברת הבקרה של המכרז
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
מחוזי י-ם: בפרשנות חוזה בין פרט לבין רשות מנהלית במסגרת מכרז, יש לבחון התקיימות האינטרסים הציבוריים ובפרט התקיימותו של עיקרון השוויון; חריגה מתנאי המכרז תגרום לפסלות הצעה גם אם אושרה בתנאים אלה.
02 יוני 2021
חוב אוניה בגין אשפוז של איש צוות עשוי לגרום למעצר האוניה
משפט ימי, דיני תעופה והובלה
ימאות: הימנעות אוניה מלעמוד בתשלומים על פי חוזה, עשויה לייצר שעבוד ימי המאפשר לעצור את האוניה.
02 יוני 2021
זכות חתימה בלעדית אינה מקנה לבעל מניות זכות לעשות עסקאות אישיות בנכסי החברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי ת"א: אדם אינו יכול להקנות לאחר יותר זכויות מאלו המחוזקות בידיו, ועל כן אינו יכול להקנות לאחר זכויות בנכסים אשר נמצאים בבעלות חברה, וזאת אפילו אם הוא בעל החברה ובעל זכויות חתימה הבלעדיות בה
01 יוני 2021
כאשר צוואה נערכת על ידי עורך דין היא תיחשב לכשרה גם אם הוקלדה על ידי אחד הנהנים
צוואות וירושות
מחוזי חיפה: צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת - בטלה; החוק קובע שלוש חלופות שבהתקיים אחת מהן יש להביא לבטלות הוראה לטובת הנהנה הקיימת בצוואה, גם אם לא התקיימה השפעה בלתי הוגנת על המצווה.
28 מאי 2021
הפרת חוקי העבודה כשלעצמה אינה מהווה עילה להרמת מסך
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
אזורי נצרת: אי-סדרים בהעברת ההפקדות לקופת פנסיה שנעשו בשל טעות בתום לב אינם מהווים עילה להרמת מסך
27 מאי 2021
הדין הישראלי חל על חברות הנסחרות גם בישראל וגם בבורסה נוספת
ניירות ערך והנפקות
כלכלי ת"א: דיני האחריות לפי החוק הישראלי חלים על פרסומי חברות דואליות גם אם קיימים פטורים במדינות אחרות
19 מאי 2021
מציע אינו רשאי לתקוף הוראות המכרז לאחר שהגיש את הצעתו למכרז
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
מינהלי ת"א: יש להשיג על תנאי המכרז במועד מוקדם ככל הניתן וללא שיהוי; מציע ששותק בזמן שהגיש את הצעתו מסכים להוראות המכרז ומנוע מלהעלות את טענותיו בהמשך
18 מאי 2021
תושב חוץ התובע בישראל ואין לו נכסים בישראל עשוי להיות מחויב בהפקדת ערובה כתנאי לניהול ההליך
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
מחוזי ת"א: לצורך חיוב צד להליך בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות יש לשקול את סיכויי ההליך, מורכבותו, שיהוי בהגשת התביעה, מיהות הצדדים וכיוצא בזאת; שיקול מרכזי נוסף הינו היעדר מען של צד להליך בארץ, שאז קיים החשש כי לא ניתן יהיה להיפרע ממנו בתום ההליך, לרבות באמצעות מנגנוני האכיפה.
18 מאי 2021
תניית בוררות בהסכם אחיד צרכני אינה פסולה ככול שאינה מעניקה לספק יתרון בלתי הוגן על פני הלקוח
הורות פונדקאות ואימוץ
שלום ת"א: ככול שהתנאים בתניית הבוררות הינם מקובלים וסבירים ואינם שוללים או מגבילים את כוחו של הלקוח לפנות לערכאות לא ניתן לראות בתניית הבוררות כמקפחת וזאת אפילו אם היא נכללת במסגרת חוזה אחיד
18 מאי 2021
שוכר ותיק לא יפונה מהמושכר למרות שלא שילם דמי שכירות בתקופת סגר הקורונה
מקרקעין
שלום ת"א: ככל שהחוזה "חי" במשך תקופה ארוכה יותר וככל שהצדדים ניהלו מערכת יחסים חוזית תקינה יותר, כך תהיה נטייה לייחס משקל מופחת להפרות נקודתיות בתקופת הקורונה והן לא תיחשבנה כהפרות יסודיות
16 מאי 2021
עובד לא יכול להסכים להלנת שכר והימנעותו מלהתעקש על תשלום בזמן אינה מהווה הסכמה כאמור
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
אזורי חיפה: פיצויים בגין הלנת שכר נועד לקבוע נורמות מינימליות של התנהגות בין עובד למעסיק, אולם בקביעת הפיצוי יש לאזן בין הרצון להרתיע מעסיקים מהלנת שכר לבין הטלת מעמסה בלתי פרופורציונלית על המעסיק.
09 מאי 2021
אין לאסור על מכירת מניות בחברה פרטית בהעדר סעיף בתקנון המגביל זכות זו
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
מחוזי ת"א: לא ניתן להגביל מכירת מניות בחברה פרטית בהעדר סעיף בתקנון המגביל או שולל זכות זו; סכסוך בעלי מניות לא מונע מכירת מניות לצד שלישי גם אם קיים חשש שהצד השלישי הוא איש קש.
06 מאי 2021
צדדים רשאים להגביל זכות לרישום הערת אזהרה במסגרת הסכם
מקרקעין
העליון: ניתן למנוע רישום הערת אזהרה של בעל זכות אם הזכות סויגה בהסכמה; התנהלות של בעל דין בעבר משמשת להערכת התנהלותו הצפויה בעתיד.
04 מאי 2021
שינוי החלטה שנתקבלה כדין באספה כללית יכול להיעשות רק בהתאם להוראות התקנון
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי ת"א: זכות ווטו על שינוי במבנה חברה אינה כוללת זכות ווטו על זהות הדירקטורים; בית המשפט אינו משמש ערכאת ערעור על החלטת חברה שנתקבלה כדין.
02 מאי 2021
רשות מקומית אחראית, לפחות באופן חלקי, לחובות תאגיד המשמש כזרוע הארוכה שלה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
השלום ראשל"צ: רשות מקומית אחראית לשירות שניתן לעמותה שפועלת כשלוחה שלה, אך בהיעדר חוזה חוקי עשויה התמורה החוזית להיות מופחתת
28 אפריל 2021
תניית בוררות בין צדדים לא חלה על מי שלא חתום עליה גם אם מעורב בסכסוך שחלה עליו בוררות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: בהתקיים תניית בוררות עיכוב הליכים בבית מפשט הוא הכלל, והימנעות מעיכוב הליכים היא החריג; לא ניתן לחייב בבוררות מי שאינו חתום על הסכם בוררות.
27 אפריל 2021
הסכם שלשונו חד משמעית יפורש על פי לשונו מבלי להיזקק לכוונת הצדדים או לנסיבות חיצוניות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
שלום י-ם: לשון החוזה היא נקודת המוצא בפרשנות החוזה, כל זמן שהיא ברורה וחד משמעית; רק ככל שלשון החוזה אינה ברורה, החוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין
26 אפריל 2021
חופש הביטוי הינו זכות יחסית ומוגבלת אשר אינה עומדת במקרים של הטרדה או לשון הרע
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
שלום קריות: הזכות לחופש הביטוי הינה זכות חשבוה אולם יחסית, אשר ניתן להגבילה עקב פגיעה בזכויות של אחרים באיזון בין הזכות שלא להיות מוטרד לחופש הביטוי הזכות שלא להיות מוטרד גוברת, גם כאשר מדובר בפרסומים שהינם אמת לטענת המפרסם.
25 אפריל 2021
השתתפות בקו חלוקה של עסק אינה כשלעצמה מקימה יחסי שותפות בין הצדדים
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
מחוזי ת"א: בחינת קיומם של יחסי שותפות נעשה על ידי בחינת מאפייני הקשר בין הצדדים; המבחן החשוב ביותר לבחינת קיומה של שותפות הוא זה של חלוקת ההפסדים בין הצדדים.
הראה עוד