מיין לפי
עדכוני חקיקה ופסיקה 1805 תוצאות
סינון
20 אפריל 2021
קרן נדל"ן המגייסת הון ממשקיעים פאסיביים מחויבת בפרסום תשקיף
מקרקעין
מחוזי ת"א: השקעה פסיבית ביחידות השתתפות ולא בנכס הבסיס עצמו היא אינדיקציה לכך שמדובר בנייר ערך הדורש פרסום תשקיף
20 אפריל 2021
הוראות בתקנון לא יכולות למנוע או לצמצם אפשרות להסרת קיפוח חברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
העליון: קיומו של הסדר למכירת מניות, לרבות זכות סירוב ראשונה, בתקנון החברה אינם מונעים או מצמצמים את זכותו של בעלי המניות לדרוש סעדים לצורך הסרת הקיפוח
18 אפריל 2021
הסכם פשרה שנכרת בגלל טעות לא יבוטל אם ביטולו לא יהיה צודק בנסיבות העניין
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
הארצי: כאשר נטען לקיומו של פער בין כוונת הצדדים, כוונת הצדדים תיבחן בהתאם לנסיבות כריתת החוזה, כאשר ביטולו של חוזה שנכרת מחמת טעות עדיין יהיה כפוף לשיקולי צדק
13 אפריל 2021
הענקת נכס לאחר מוות יכולה להיות רק במסגרת צוואה או הסכם ממון
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
העליון: הסכם ממון אשר אינו מעביר את הזכות להימנות בין היורשים למי שאינו יורש כדין, אינו מדיר יורש קיים מהעזבון ואינו מעניק מתנה עתידית ללא תמורה, לא מהווה הסכם לירושה עתידית ועל כן בעל תוקף מחייב.
08 אפריל 2021
חברה ציבורית לא נסחרת שאין לה בעלי מניות רבים רשאית להפסיק לדווח כחברה ציבורית
ניירות ערך והנפקות
כלכלי ת"א: חברה שמספר המחזיקים בניירות הערך שלה מקרב הציבור אינו עולה על 200, ושניירות הערך שלה נמחקו ממסחר לפני זמן רב רשאית להפסיק לדווח כחברה ציבורית.
07 אפריל 2021
איחור של 15 דקות בהגשת הצעה למכרז מצדיק פסילת ההצעה
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
העליון: סטייה מהכלל של אי קבלת הצעות שהוגשו באיחור תיעשה במקרים מצומצמים וחריגים בלבד כגון כוח עליון או מחדל של הרשות; עיכוב מצד עורך דין שאיחר בהגשת הצעה אינו מהווה טעם מוצדק לסטייה מהכלל.
06 אפריל 2021
ניתן להרים מסך ולייחס חוב של חברה לבעל שליטה בחברה גם אם הוא לא רשום ברשם החברות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
השלום חיפה: שימוש לרעה בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת מצדיק הרמת מסך; הונאה של חברת חשמל והסתרת זהות האמיתית של בעלי המניות בחברה ופעולות של גניבת חשמל מצדיקה הרמת מסך
05 אפריל 2021
כשקיים חיוב השתדלות בחוזה ונדרשים אישורי צדדים שלישיים החיוב הוא שלא לעכב ולקדם האישורים
מקרקעין
מחוזי מרכז: חיוב השתדלות אינו מחייב הגעה לתוצאה; כאשר נרשם בהסכם מפורשות שנדרשים אישורי צדדים שלישיים הדבר מהווה אינדיקציה לכך שמדובר בחיוב השתדלות להשגת האישורים ולא חיוב לתוצאה.
04 אפריל 2021
האיסור להמחאת זכות תביעה בנזיקין לא חלה בעסקת מיזוג ורכישה של תאגיד
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
העליון: ניתן להמחות זכות תביעה בנזיקית לחברה רוכשת ככול שההמחאה אינה פוגעת בזכויות צדדים שלישיים ואינה מקנה לחברה הרוכשת זכויות טובות יותר מאלה שהיו בידי בעל זכות התביעה המקורית.
30 מרץ 2021
חוזה הלוואה שאינו כולל תאריך החזר ייחשב כהלוואה שיש להשיבה תוך זמן סביר
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: חוזה בין צדדים עסקיים מיוצגים יפורש דרך כלל בהתאם ללשונו ולתכלית העסקה; כשחוזה נרשם כהסכם הלוואה סביר שאינו הסכם השקעה; הלוואה ללא מועד החזר תיחשב ככוללת דרישה להחזר ההלוואה תוך זמן סביר.
22 מרץ 2021
רוכש שלא השלים עסקת רכש אך קיבל חזקה בדירה עשוי להיות מחויב בדמי שימוש ראויים למוכר
מקרקעין
שלום ת"א: גם אם בסופו של דבר הושלמה עסקת מכר, בגין התקופה בה הדירה הייתה בחזקת הרוכש שלא כדין הוא נדרש לשלם דמי שימוש ראויים למוכר.
22 מרץ 2021
ניתן לדחות בקשה למתן רישיון נותן שירותים פיננסים (נש"פ) על בסיס מידע מודיעיני חסוי בלבד
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
העליון: רשות שוק ההון רשאית שלא להעניק רישיון מטעמים של שלום הציבור, באיזון מול פגיעה בחופש העיסוק וסוג המידע העומד בפניה; ניתן לדחות בקשה למתן רישיון על בסיס מידע מודיעיני חסוי בלבד
18 מרץ 2021
דירקטור החותם על תצהיר כושר פירעון כוזב בעת פירוק מרצון אחראי אישית לנושים שנפגעו מכך
משפט ימי, דיני תעופה והובלה
מחוזי חיפה: תצהיר כושר פירעון יוצר אחריות אישית לדירקטור שחתם עליו אם החברה לא פרעה את חובותיה בתוך שנה; נושים של החברה יכולים לתבוע דירקטור שחתם על תצהיר כושר פירעון רק אם נגרם להם נזק בקשר לכך.
16 מרץ 2021
ייפוי כוח רגיל שניתן להבטחת המשך ניהול החברה פוקע עם אובדן הכשרות המשפטית
העברה בין-דורית של עסק
מחוזי ב"ש: ייפוי כוח רגיל פוקע עם אובדן כשרות משפטית, אלא אם נועד, בין היתר, להבטחת זכותו של צד ג'; מאחר ואורגני החברה ממשיכים "להתקיים" בכל מקרה אי אפשר לראות בייפוי כוח רגיל כייפוי כוח שניתן לטובת צד ג'
12 מרץ 2021
עיקולים המוטלים במסגרת תיק הוצאה לפועל לא יחשבו כלשון הרע
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
שלום נצרת: הטלת עיקולים על ידי רשות מינהלית שלא כדין עשויה להיחשב כפרסום לשון הרע; על עיקולים המוטלים במסגרת הליך משפטי (לרבות הוצאה לפועל) חלה הגנה מוחלטת והם אינם נחשבים כפרסום לשון הרע
11 מרץ 2021
נושאי משרה בחברה לא אחראים אישית כלפי משקיעים בהעדר תרמית או מצגים אישיים שלהם
מיזוגים ורכישות
מחוזי ב"ש: נושא משרה אחראי אישית במקרה שנהג במרמה או רשלנות; אחריות אישית של נושאי משרה תוכר רק במקרים חריגים.
11 מרץ 2021
כשהסכם מייסדים קובע אי תחרות בחברה ולא מגדיר את עיסוק יש לבחון מה הייתה הכוונה בעת חתימתו
משפט ימי, דיני תעופה והובלה
מחוזי חיפה: כשבעלי מניות קובעים אי תחרות בעיסוק החברה אך לא מגדירים מהו יש לבחון מה היה העיסוק המתוכנן לה בעת חתימת ההסכם; ככלל, ניתן ללמוד על תחום העיסוק המקורי מתקנון החברה, אך ככל שלא הוגדר במסגרתו, הדבר ייעשה מתוך התבוננות אובייקטיבית על כוונת המייסדים, עיסוקם הקודם והתנהלות החברה בפועל
09 מרץ 2021
סירוב בעל זכות חתימה לחתום על מסמכים ובכך מקפיא פעילות החברה מהווה קיפוח
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי ת"א: קיפוח הוא פגיעה בציפיה לגיטימית של בעלי המניות; אי חתימה על מסמכים שגורמת לקיפאון בחברה עשויה להוות קיפוח; בית משפט רשאי לתת כל הוראה שתסיר את הקיפוח לרבות תיקון התקנון
04 מרץ 2021
מתנדב רשאי לקבל תמורה בגין עבודתו אולם העסקת עובד במסווה של מתנדב הינה פסולה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
אזורי י-ם: מתנדב הוא זה אשר בא לעבוד מרצונו, שלא כנגד תמורה כספית או תחת הסכם, אינו מחייב לשעות או ימי עבודה ואינו נתון למרות המעסיק; קיום יחסי התנדבות שולל יחסי עובד-מעביד.
04 מרץ 2021
שוכר רשאי לבטל הסכם שכירות אם התגלה ליקוי נסתר בדירה שלא גולה לו ומפריע לשימוש בה
מקרקעין
שלום ת"א: לא ניתן לצפות משוכר שידע לאתר בעיות קרינה בדירה; משכירים שהסתירו מידע אודות בעיות קרינה חריגות וממושכות לא יכולים להחזיק שוכר כ"בן ערובה" ויש לאפשר לו לסיים את השכירות ללא תנאים.
03 מרץ 2021
כאשר מדובר בהסכם עסקי שנכרת בין "שחקנים חוזרים" יש לתת ללשון ההסכם מעמד בכורה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: אם אומד דעת הצדדים משתמע באופן מפורש מלשון החוזה, אז החוזה יפורש בהתאם ללשונו; חוזה עסקי בין צדדים מתוחכמים ומיוצגים לרוב יפורש בהתאם ללשונו.
03 מרץ 2021
עורך דף פייסבוק לאו דווקא אחראי לתגובות פוגעניות שהועלו לדף הפייסבוק
היי-טק וטכנולוגיה
שלום רחובות: חוק לשון הרע מטיל אחריות גם על עורך אמצעי התקשורת; בשל התמורות במפת התקשורת, יש להחיל את החוק גם על פרסומים באינטרנט, לרבות בפייסבוק; הטלת האחריות נעשית תוך הבחנה בין סוגי פרסומים ובעלי תפקידים, ומידת השליטה באמצעי התקשורת
01 מרץ 2021
כאשר מנהל חברה משתמש בתיבת ג'ימייל פרטית שלו לניהול החברה הוא חושף אותה לעיון
היי-טק וטכנולוגיה
מחוזי ת"א: כשקיימת תיבה של מעסיק שבה מותר גם שימוש פרטי המעסיק לא יכול להיכנס להודעות פרטיות של העובד; לא ניתן לאפשר למנהלים להשתמש בתיבה פרטית שלהם כדי לייצר מעין "עיר מקלט" מפני עיון; למפרק חברה זכות עיון רחבה ביותר בחומר של החברה והזכות לפרטיות נסוגה מפני זכות זו.
16 פברואר 2021
לא ניתן להגביל עיסוק של עובד שהפר חובות אמון מכוח חוזה עבודה שנחתם בתקופת העסקה קודמת
משפט ימי, דיני תעופה והובלה
אזורי ב"ש: תניה בחוזה עבודה המגבילה את חופש עיסוקו של עובד בתקופת עבודה אחת לא תחול על תקופת עבודה מאוחרת יותר אצל אותו מעסיק, גם אם העובד סיפק שירות פרטי ללקוחות החברה והפר את חובת תום הלב והאמון
הראה עוד