מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה2294 תוצאות

סינון
מיין לפי
סינון
16 מאי 2024
מתווך לא זכאי לדמי תיווך בעבור חלק בעסקה שנעשה לאחר תום תקופת ההמשכיות של הסכם תיווך
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי מרכז-לוד: לשם קבלת עמלת תיווך (למעט תיווך במקרקעין) מתווך נדרש להראות הסכם תיווך ושהיה הגורם היעיל לקשירת העסקה.
15 מאי 2024
בנק העושה שימוש במסמכי לקוח כ"דוגמה" לשימוש על ידי אחרים מפר את חובת הפרטיות של הלקוח
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
יישוב סכסוכים
השלום בת-ים: בין הבנק ללקוחותיו חובת סודיות מוסדית היסטורית שנובעת ממערכת היחסים החוזית המיוחדת שביניהם.
09 מאי 2024
פרסום לשון הרע מתוך אמונה אישית שהדבר נכון אינו פוטר את המפרסם מאחריות
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
יישוב סכסוכים
השלום רחובות: לשם הגנה מפני לשון הרע על הפרסום להיות סביר, אין לפרסם דבר שהמפרסם לא האמין באמיתותו, יש לנקוט מראש אמצעים סבירים לשם בחינת אמיתות הפרסום, ואל למפרסם להתכוון לפגוע יתר על המידה.
09 מאי 2024
במקרה של העדר גמירות דעת חוזית עסקת מתנה תבוטל אף אם הושלמה
מקרקעין
יישוב סכסוכים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
משפחה קריות: חוזה למתן מתנה נכרת באמצעות הצעה וקיבול ודורש גמירות דעת חוזית; קיימת חשיבות יתרה לגמירות דעתו של הנותן וכי פעל מרצונו החופשי
06 מאי 2024
הצהרה על כוונה להינשא עשויה להוות אינדיקציה להעדר מעמד של זוג כידועים בציבור
דיני משפחה
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
יישוב סכסוכים
העליון: מוסד הידועים בציבור מהווה חלופה למוסד הנישואין ולא שלב בייניים בין חברות לנישואין; משכך, אין בהצהרה על כוונה להינשא, כדי ללמד כי בני הזוג התכוונו להחיל את ההשלכות הנובעות מדיני הנישואין קודם לכן ואף ניתן לראות בה כהסכמה מכללא שהשלכות אלו לא תחולנה אלא לאחר מועד הנישואין.
05 מאי 2024
מכירת נכס פרטי של בעל מניות לצורך כיסוי חובות החברה לא תחשב כעילה להרמת מסך
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: ניתן ליחס חוב של חברה לבעל מניות בה, אם הוא עשה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה, כגון לצורך הונאה או קיפוח של נושה של החברה; אינדיקציה לשימוש לרעה כאמור יכולה להיות ערבוב כדרך קבע בין נכסיו הפרטיים של בעל המניות לבין נכסיה החברה.
04 מאי 2024
השתתפות במיזם לא מקנה זכות לקבלת חשבונות המיזם אם לא התקיימו יחסי שותפות בין הצדדים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום פ"ת: לצורך קבלת חשבונות נדרש קיום מערכת יחסים מיוחדת, דוגמת שותפות, וזכות לגבי הכספים אודותיהם נתבקשו החשבונות; תנאי עיקרי לקיום שותפות הוא השתתפות בהפסדים
24 אפריל 2024
הסכם מסחרי יפורש על פי הגיון מסחרי וסבירות כלכלית
מקרקעין
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: בפרשנות חוזים מסחריים יש לבחון את לשון ההסכם, נסיבות כריתתו וגם את ההיגיון המסחרי והסבירות הכלכלית.
18 אפריל 2024
מתווך אינו זכאי לעמלת תיווך ככל שלא היה הגורם היעיל לעסקה
מקרקעין
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: תנאי מרכזי לקביעת זכותו של מתווך לקבלת דמי תיווך מהלקוח הוא שהמתווך היה "הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב".
15 אפריל 2024
פרסום פרטים אינטימיים בקבוצת ווטסאפ משפחתית עלול להוות לשון הרע
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
יישוב סכסוכים
שלום חדרה: לשון הרע הוא פרסום הפוגע בשמו הטוב של אדם ונועד להשפילו בעיני הזולת; המפרסם יכול לטעון להגנת תום לב במקרה וחש כי חלה עליו חובה מוסרית בפרסום ככל והפרסום לא חרג מתחום הסביר בנסיבות פרסומו.
14 אפריל 2024
אין בכוחה של הסכמה בהסכם העסקה בכדי לגבור על זכות העובד לפיצויי פיטורים
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי ים: צדדים להסכם העסקה לתקופה קצובה רשאים להסכים על כך ששכר העובד כולל בתוכו את רכיב פיצויי הפיטורים וזאת בהתקיים שני התנאים הבאים: ההסכמה מופיעה בהסכם ההעסקה ואותו הסכם אושר על ידי שר העבודה או מי שהוסמך על ידו
14 אפריל 2024
אי תשלום לעובד עקב קריסה כלכלית בשל מגיפת הקורונה אינה מצדיקה הרמת מסך וחיוב אישי
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
אזורי ת"א: הרמת מסך או ייחוס אחריות אישית לאורגן יעשו רק במקרים חריגים, בין היתר כשנעשה שימוש לרעה במסך ההתאגדות.
09 אפריל 2024
בנק רשאי לסרב להעניק שירות לארגון שתמך בפעילות טרור גם אם הארגון כבר לא תומך בה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: בנק לא רשאי לסרב לספק שירות, אלא מטעמים סבירים; לצד זאת, חלות על בנקים גם חובות כגון סירוב לתת שירותים ללקוחות שפעילותם מעלה "דגלים אדומים", גם אם מדובר בפעילות עבר.
07 אפריל 2024
יצירה שצולמה מחוץ לישראל תהיה מוגנת בזכות יוצרים בישראל אם פורסמה לראשונה בישראל
זכויות יוצרים, סימני מסחר, תקשורת ואמנים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: שימוש בצילום תוך לקיחת חירות אמנותית לבצע בו שינויים ללא אישור ומבלי ליתן קרדיט ליוצר הצילום מהווה פגיעה בזכות היוצרים.
07 אפריל 2024
משכיר דירה שלא פועל לתיקון נזילה במשך זמן סביר עלול לשלם פיצויים לשוכר
מקרקעין
יישוב סכסוכים
קטנות בת-ים: על משכיר חלה אחריות בהתאם לחוק לבצע תיקונים במושכר תוך "זמן סביר". הזמן הסביר" בדירת מגורים הינו פרק זמן של עד שלושים יום, ואף פחות מכך במקרים דחופים.
07 אפריל 2024
צוואה שהנהנה ממנה היה מעורב בעריכתה תהיה בטלה כלפי הנהנה
צוואות וירושות
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
יישוב סכסוכים
משפחה ת"א: הוראות בצוואה, שהנהנה ממנה לקח חלק פעיל בהכנתה או עריכתה או שהיה נוכח בעת עשייתה בטלות; נושא משרה שניסה לנצל לרעה את מעמדו תוך מעילה באמון עשוי לשלם פיצוי לגורם אותו הוא מנהל.
04 אפריל 2024
חברה המגישה תביעה נדרשת להראות איתנות כלכלית ולא די בקיום נכסים כדי לפטור מהפקדת ערובה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי מרכז: בית משפט רשאי לפטור חברה בערבון מוגבל מחובתה להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע באם זו הוכיחה את מסוגלותה הכלכלית אל מול אופי ומהות ההליך וההוצאות הצפויות במסגרתו
03 אפריל 2024
מידת התרומה של בן הזוג לפרנסת המשפחה עשויה להשפיע על זכויותיו בנכסי בן הזוג השני
דיני משפחה
הסכמי ממון
מקרקעין
משפחה נצרת: כשאין כוונה אחרת המשתמעת מאורח חיי הנישואין של בני זוג תוחל חזקת השיתוף גם על נכס הרשום רק על שם אחד מהם, אך לא לגבי נכסים שהיו שייכים לאחד מהם לפני הנישואין.
02 אפריל 2024
ניתן להעניק צו הורות פסיקתי גם כאשר המבקש אינו בעל מעמד של תושב ישראל
הורות פונדקאות ואימוץ
יישוב סכסוכים
משפחה ים: טובת הקטין היא עקרון העל בכל הליך בו מעורבים קטינים; טובת הקטין היא זכותו שתישמר בריאותו הגופנית והנפשית ויסופקו צרכיו הנפשיים והגופניים.
31 מרץ 2024
יוצר שלא הגביל שימוש ביצירה עשוי להיחשב כמי שוויתר על הזכויות ביצירה לטובת המזמין
זכויות יוצרים, סימני מסחר, תקשורת ואמנים
יישוב סכסוכים
שלום ירושלים: ככל שלא הוסכם אחרת, במפורש או במשתמע, יוצר הינו בעל זכות היוצרים הראשונה ביצירה שהוזמנה
30 מרץ 2024
המחאה שהופקדה בניגוד להרשאה מפורשת לא תכובד
מקרקעין
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
השלום ת"א: במקרה שבו נמסרה המחאה על תנאי, המחזיק בה אינו אוחז ההמחאה אלא לאחר שהתמלא התנאי.
26 מרץ 2024
מתן הצהרה כוזבת בהליך מזורז לפירוק מרצון בדבר היעדר חובות של החברה מהווה עילה להרמת מסך
זכויות יוצרים, סימני מסחר, תקשורת ואמנים
יישוב סכסוכים
תביעות קטנות כפ"ס: הליך מזורז לפירוק חברות מיועד לחברות שאין להן פעילות בזמן ההחלטה על פירוק, והוא מותנה, בין היתר, בתצהיר הדירקטורים, לפיו, בין היתר, אין לחברה חובות.
25 מרץ 2024
השקעת כספים נוספים לאחר שאדם למד על הטעיה עשויה למנוע את זכות השבת הכסף המקורי ששולם
מיזוגים ורכישות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; על מנת לקבל פיצוי בגין ההטעיה, עליה להיות מוצדקת בנסיבות העניין.
23 מרץ 2024
על מנת שחתימה על הסכם בשם אדם אחר תהא בתוקף יש לקבל ייפוי כוח מפורש וספציפי
הסכמי ממון
שירותים נוטריוניים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
שלום ת"א: חוק יחסי ממון אינו יוצר שיתוף קנייני של בן זוג אחד בנכסי רעהו או מטיל עליהם אחריות לחובות השני אלא אם ניתן להצביע על כוונה מפורשת לשיתוף בנכס או חיוב מסוים או לשיתוף בחובות באופן כללי
מציג 24 מתוך 2294
הראה עוד