מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה2205 תוצאות

סינון
מיין לפי
סינון
09 נובמבר 2023
על המשכיר לגלות את מלוא העובדות הרלוונטיות לשימוש בנכס לרבות שטחו והייעוד התכנוני המותר
מקרקעין
יישוב סכסוכים
השלום צפת: על המשכיר חלה חובת תום לב, הכוללת חובת גילוי העובדות המהותיות הרלוונטיות לנכס ולמטרה לשמה הושכר, גם אם השוכר הצהיר כי ערך את הבדיקות הנדרשות.
07 נובמבר 2023
צרכן אינו פטור מתשלום בגין עסקה מתמשכת גם אם לא צרך את השירות בפועל
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ראשל"צ: ביטול שירות מתמשך דורש הודעת ביטול ולא ניתן להסיק מאי צריכת השירות כביטול מכללא
07 נובמבר 2023
כהונה כדירקטור כשלעצמה אינה מצדיקה הטלת חבות אישית או הרמת מסך
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום בת ים: יש להפריד בין חבות החברה לבין חבות בעלי מניותיה והדירקטורים הפועלים מטעמה, למעט במקרים חריגים.
05 נובמבר 2023
חוזה שהוסכם לבצעו באופן בלתי חוקי יחשב כפסול גם אם הסכמה זו נעשתה לאחר כריתתו
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: כאשר צדדים לחוזה מסכימים על ביצועו באופן בלתי חוקי, החוזה ייחשב לחוזה פסול, בין אם במטרתו ובין אם בתוכנו; חוזה ייחשב כפסול כאשר ביצועו הפך בלתי חוקי גם אם בעת כריתת החוזה הוא היה חוקי.
30 אוקטובר 2023
אי הסרת תוכנה ורכיביה בתום תקופת הרישיון מהווה הפרת זכויות יוצרים
היי-טק וטכנולוגיה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום בת-ים: בחלוף תקופת הרישיון לשימוש בתכנת מחשב פוקע הצורך הלגיטימי בעותק גיבוי ועל כל עותק כזה להיות מושמד
29 אוקטובר 2023
פרסום תמונת קטין שלא בהסכמת האפוטרופוס שלו עלולה להיחשב כפגיעה בפרטיות
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
יישוב סכסוכים
תביעות קטנות ראשל"צ: שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח עשויה להיחשב כהפרת פרטיות
26 אוקטובר 2023
חוזה ליחסים ארוכי טווח מבוסס על אמון בין הצדדים ושיתוף פעולה בהשלמת תנאים שלא הוסכמו במקור
זכויות יוצרים, סימני מסחר, תקשורת ואמנים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום תל אביב - יפו: ביחסים חוזיים ארוכי טווח, אי מעורבות של אחד הצדדים לתקופה קצרה אינה מהווה הפרה של ההסכם ועל מנת לבסס הפרה של ההסכם יש להראות דפוס מתמשך דיו של פעולות הפוגעות באמון בין הצדדים.
26 אוקטובר 2023
הסכם חברה שנכרת תוך חריגה מהרשאה תקף אם הצד שכנגד לא ידע ולא אמור היה לדעת על כך
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מקרקעין
יישוב סכסוכים
מחוזי תל-אביב: פעולה שנעשתה תוך חריגה מהרשאה בחברה תהיה בתוקף אם הצד שכנגד לא ידע בפועל ולא אמור היה לדעת עליה; ככל שהעסקה משמעותית יותר או חורגת ממהלך העסקים הרגיל כך יידרש הצד שכנגד לבחון את מערך ההרשאות בחברה, ולהיפך
24 אוקטובר 2023
הוכחה להשפעה בלתי הוגנת על מצווה על ידי נהנה מצוואה תביא לפסילתה
צוואות וירושות
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
יישוב סכסוכים
משפחה טבריה: צוואה תהיה בתוקף רק במידה ובשעה שנחתמה על ידי המצווה הוא היה כשיר להבחין בטיבה ובמועד בו נערכה לא היה המצווה נתון להשפעה לא הוגנת.
23 אוקטובר 2023
עצם האפשרות לתקן פגם מהותי בהצעה בהליך תחרותי עשויה לפגוע בעקרון השוויון
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי י-ם: תיקון טעות בדיעבד מעביר את כוח הקיבול לידי המציע במכרז ולכן עשוי לאפשר מרחב תמרון פסול בהשוואה ליתר המתחרים ופתח לפגיעה בשוויון
22 אוקטובר 2023
ספק שהסכים למחול ללקוח בקשיים על חוב אינו רשאי לדרוש את יתרת הכסף עם השיפור במצב הכלכלי
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום קריות: צד שנטל סיכון על עצמו (ובצדו של הסיכון זכה גם בסיכוי), לא יכול לטעון כי התקיים הסיכון ולכן אינו יכול לקיים את החוזה כהלכתו ואין מדובר ב'טעות' המצדיקה ביטול ההסכם.
18 אוקטובר 2023
כאשר לצד החוזה למראית עין קיים חוזה נסתר שאינו בלתי חוקי – ניתן לאוכפו
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מקרקעין
יישוב סכסוכים
העליון: לעיתים, לצד החוזה למראית עין קיים חוזה נוסף ונסתר אשר מבטא את ההסכמה האמיתית בין הצדדים. לעומת החוזה הגלוי, אשר החוק קובע מפורשות שהוא בטל, ניתן לאכוף את ההסכמה החוזית האמיתית בין הצדדים, ובתנאי שאותו חוזה נסתר עומד בדרישות הדין ומטרת ההתקשרות אינה בלתי חוקית
12 אוקטובר 2023
מעסיק רשאי לשלול פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת מעובד אשר עבר עבירות בעלות חומרה מיוחדת
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי חיפה: ניתן לשלול מעובד את פיצויי הפיטורין ודמי ההודעה מראש רק במקרה קיצוני, הנמצא ברף העליון של רף הענישה.
10 אוקטובר 2023
חיוב בעל מניות בחובות מס של חברה שקרסה דורש מהרשות להראות שהיו לחברה נכסים
מיסוי ותמריצי מדינה או מימון מדינה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
הסכמי ידועים בציבור
שלום נתניה: על הרשות להוכיח קיומם של נכסים להעברה כדי שניתן יהיה להניח שאלה הועברו לבעל השליטה ולחייבו בחובות חברה שקרסה
10 אוקטובר 2023
הגשת תלונת שווא למשטרה אינה התנהגות בתום לב ועשויה להיחשב כהוצאת לשון הרע
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום עפולה: הגשת תלונת שווא על ידי מתלונן ביודעו כי תלונתו אינה נכונה אינה התנהגות בתום לב ומהווה הוצאת לשון הרע המזכה בפיצוי
09 אוקטובר 2023
הליך שימוע לפני פיטורין שנערך למראית עין בלבד מזכה את העובד בפיצוי
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי י-ם: הליך שימוע תקין על פי חוק חייב לאפשר לעובד זמן מספיק כדי להיערך אליו וכן הזדמנות הוגנת לשכנע שלא לפטר אותו, תהא סיבת הפיטורין אשר תהא
08 אוקטובר 2023
בהיעדר מסמך בכתב להזמנת שירותי תיווך עלול המתווך לאבד זכאותו לדמי תיווך
מקרקעין
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: אין בכוחם של יחסי אמון כדי לגבור על דרישת הכתב בעת הזמנת שירותי תיווך.
08 אוקטובר 2023
לעתים יש להפחית משכרו הראוי של נותן שירות שלא יידע את המקבל בדבר מחיר השירות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
העליון: במקרה של מתן שירות בהסכמה אך ללא שנקבעה תמורה מוסכמת, ניתן לפטור את מקבל השירותים מחובת התשלום, באופן מלא או חלקי, כאשר קיימות נסיבות העושות את ההשבה בלתי צודקת.
02 אוקטובר 2023
כדי שבעל מניות יוכל להגיש תביעה בשם החברה יש להראות שהדבר לטובת החברה ובעל סיכויי הצלחה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: תביעת בעל מניות בשם החברה מהווה חריגה מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת; בעל מניות יוכל לתבוע תביעה נגזרת רק בעמידה בתנאים המקדימים.
28 ספטמבר 2023
סבירות שיהוי בביטול חוזה לאחר תום ארכה שניתנה לתיקונו תבחן לפי נסיבות המקרה
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
העליון: הקביעה מה יחשב לזמן סביר לביטול חוזה תלוית נסיבות, לרבות מהות וטיב החוזה, התנהגות הצדדים, נסיבות יחודיות ואף התפתחויות מאוחרות להתראה שניתנה.
28 ספטמבר 2023
הצעה "הפסדית" במכרז, כשלעצמה, אינה מהווה עילה לפסילתה
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי מרכז-לוד: לעיתים קיים היגיון כלכלי מאחורי הצעה הפסדית במכרז; על הרשות לנקוט באמצעים מרסנים בקבלת ההחלטה, להתבסס על תשתית עובדתית מלאה ולהעניק זכות טיעון למציע.
27 ספטמבר 2023
תניית אי תחרות גורפת ולא מידתית בהסכם עבודה לא תיאכף
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי חיפה: כדי לאכוף תניית אי-תחרות על מעסיק להראות שמתקיים "אינטרס לגיטימי" בר הגנה וכי תניית אי התחרות עומדת במבחן הסבירות, בין היתר בהתייחס למשך זמן ההגבלה, היקפה, והתחום הגיאוגרפי עליו תחול
23 ספטמבר 2023
פיקוח רשות של המדינה על תפקוד זכיין חיצוני שלה לא הופכת את עובדי הזכיין לעובדי מדינה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
אזורי ת"א: גיוס עובדים למשטרה נעשה על פי הוראות פקודת המשטרה בלבד; עצם עבודת עובד זכיין בחצרי המשטרה כשהוא נושא כלי נשק, כשלעצמה, אינם מעידים על יחסי עובד ומעסיק.
19 ספטמבר 2023
שימוש גורף בזכות וטו חוזית מהווה קיום הסכם בחוסר תום לב
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
הורות פונדקאות ואימוץ
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: כאשר מדובר בתניה בחוזה שיש לבצע לשביעות רצונו של צד לחוזה הרי שסירוב שרירותי או גורף להביע שביעות רצון מהווה שימוש שלא בתום לב בזכות החוזית.
מציג 24 מתוך 2205
הראה עוד