מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה 1879 תוצאות

סינון
08 אוקטובר 2021
הוראות תקנון בית משותף גוברות על הוראות הסכמי ניהול פרטניים שקדמו לו בנוגע לתשלום דמי ניהול
מקרקעין
מחוזי מרכז: לתקנון בית משותף שנרשם מעמד על הגובר על הסכמים שקדמו לו; התקנון מחייב גם מי שרכש דירה לאחר שנרשם התקנון
30 ספטמבר 2021
מי שפועל בחוסר תום לב לא יוכל להגיש תביעה נגזרת בשם החברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי חיפה: כאשר קיים חשש שנושאי המשרה של החברה נמנעו לפעול לטובת החברה, עשויה לקום לבעל מניות זכות תביעה בשם החברה; למועד רכישת המניות ונסיבות הרכישה, כמו גם לתום ליבו של בעל המניות, עשויה להיות השפעה על אישור התביעה
29 ספטמבר 2021
ככל שתפקידו של נושא משרה בכיר יותר כך חובות האמון שלו מוגברות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי חיפה: נושא משרה אינו רשאי להתחרות בחברה ואינו רשאי להשתמש בהזדמנויות עסקיות שלה למטרותיו הפרטיות
27 ספטמבר 2021
ניהול מו"מ בחברה ללא מעורבות הדירקטוריון ויעוץ משפטי מתאים עשוי להוות קיפוח המשקיעים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי י-ם: קיפוח הוא פגיעה בציפיה הלגיטימית של בעלי מניות בחברה; ניהול חברה על ידי יזם סטרט-אפ ללא מעורבות המשקיעים ודיווח שוטף עשויה להוות קיפוח; שליחה למשא ומתן של אדם שאינו נושא משרה בכיר בחברה וללא יעוץ משפטי מתאים מהווה ניהול לא סביר
26 ספטמבר 2021
שותף אינו נחשב לעובד של השותפות ולא זכאי לזכויות של עובד כהפרשות סוציאליות והודעה מוקדמת
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי ת"א: לא נדרש הסכם בכתב להקמת שותפות או לסיומה; שותף אינו עובד של השותפות והגשת תביעה בבית הדין לעבודה לאחר פירוק שותפות היא שימוש לרעה בהליכי משפט.
20 ספטמבר 2021
חברה המגישה תביעה נגדית אינה פטורה מהחובה להפקיד ערובה כדי להבטיח הוצאות הצד שכנגד
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי מרכז: כדי לזכות בפטור מהפקדת ערובה יש להוכיח נסיבות המצדיקות הימנעות החיוב מהפקדה או שיש באפשרות החברה היכולת הכלכלית לעמוד בתשלום ההוצאות; צירוף מכתב לא מנומק מרואה החשבון אינו מספק
19 ספטמבר 2021
ניתן לרכך את דרישת הכתב בעסקת מקרקעין בהתאם לנסיבות המקרה בעיקר במקרים של מעשה עשוי
מקרקעין
מחוזי מרכז: דרישת הכתב בעסקאות מקרקעין נסוגה בנסיבות מיוחדות בהן עקרון תום הלב ו"זעקת ההגינות" מצדיקים מתן תוקף משפטי לעסקה גם במקרים בהם אין הסכם בכתב, קיים הסכם אולם לא ניתן לאתרו או כאשר ההסכם הקיים חסר פרטים.
19 ספטמבר 2021
ניתן להשלים חסר בחוזה תוך התחשבות בנסיבות כריתת החוזה ומתוך נקודת מבט של צדדים הוגנים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: ללשון החוזה מעמד בכורה בפרשנותו, אך לעיתים על מנת להגיע לתכלית האמיתית של החוזה ולהתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים, יש להתייחס גם לנסיבות כריתתו; במקרה של חסר בחוזה, ניתן יהיה להשלימו באמצעות עיקרון תום הלב.
29 אוגוסט 2021
לא כל שימוש בסימן מסחר של אחר מהווה הפרה של סימן המסחר
זכויות יוצרים, תקשורת ואמנים
מחוזי ת"א: כדי להראות הפרה של סימן מסחר נדרש שלא יהיה מדובר בסימן גנרי והדמיון עשוי להטעות.
26 אוגוסט 2021
באין הרשאה לשימוש לא ניתן לטעון לשימוש הוגן ביצירה כאשר לא ניתן קרדיט ליוצר
זכויות יוצרים, תקשורת ואמנים
שלום ירושלים: גם כאשר השימוש ביצירה הוא לכאורה לגיטימי ונופל בגדר שימוש הוגן, הרי שעל עושה השימוש לנהוג בהגינות כלפי בעל הזכויות היצירה ולתת קרדיט בעת השימוש.
25 אוגוסט 2021
מי שהפר חובת אמון תמורת תשלום יחויב לשלם לאדם כלפיו חייב חובת אמון את רווחי ההפרה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
העליון: הפרת חובת אמון תגרור העברת הרווח שנוצר כתוצאה מכך למי שחובת האמון כלפיו הופרה, גם אם לא נגרם לו נזק כתוצאה מההפרה.
22 אוגוסט 2021
סכסוך הנוגע לעסקה בינלאומית יידון בישראל אם קיים לו קשר מובהק למדינת ישראל
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
מחוזי מרכז: כאשר מירב הזיקות הטריטוריאליות של עסקה מצביעות על מדינת ישראל, מקום בירור הסכסוך המשפטי יהיה במדינת ישראל, וכלל אין זה משנה אם הסחורה שבמרכז הסכסוך, יוצרה במדינה אחרת.
22 אוגוסט 2021
בנק רשאי לדרוש מימוש משכנתא גם אם הדירה לא נמסרה לקונה והזכויות מעולם לא הועברו על שמה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי חיפה: בנק המעמיד הלוואה לרכישת דירה נכנס בנעלי הקונה באופן המאפשר לו לנקוט צעדים למימוש המשכנתא גם אם הדירה מעולם לא נמסרה לקונה והזכויות בדירה מעולם לא הועברו על שמה.
21 אוגוסט 2021
חברה זרה שהיא בישראל מונופול המשפיע על השוק עשויה להיות כפופה לכללי איסור תחרות ישראליים
הגבלים עסקיים
מחוזי חיפה: כאשר מונופול מפר את המגבלות המוטלות עליו על פי חוק, גם אם הוא אינו מאוגד בישראל, ניתן להחיל עליו את החוק אם לפעילות החברה יש השפעה ישירה, מהותית ומכוונת על התחרות בישראל.
18 אוגוסט 2021
הפסדי מס אינם ניתנים להעברה על ידי רכישת חברה עם הפסדים בתחום אחר או על ידי ירושה
מיסוי ותמריצי מדינה או מימון מדינה
העליון: הפסדי מס הם זכות אישית שאינה ניתנת להעברה; רכישת חברה עם הפסדים לצורכי מס לשם שינוי פעילותה לתחום אחר גורם להפסדים להימחק; לא ניתן לקזז הפסדי מס של נפטר כנגד הכנסות של היורשים.
17 אוגוסט 2021
מעביד המפטר עובדת בהריון נדרש להראות שאין קשר בין הפיטורים לבין ההריון
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
עבודה ת"א: אין לפטר עובדת בהריון ללא היתר משרד העבודה והרווחה; אין לפטר עובדת בהריון בשל הריונה; קיים פיצוי עונשי במקרה של פיטורים מפלים ובמקרה של פיטורים הקשורים להריון
17 אוגוסט 2021
עובד עשוי להיות זכאי לתשלום עמלות מכירה גם בגין תשלומים שקיבל המעסיק לאחר סיום ההעסקה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
אזורי ת"א: זכאות עובד לעמלות נבחנת על פי החוזה כאשר פרשנות החוזה תהיה לרעת המנסח.
17 אוגוסט 2021
כאשר צדדים להסכם הם תמי לב יש להתחקות אחר אומד דעתם כמשתקף מלשון ההסכם והנסיבות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: כאשר נוסח ההסכם אינו מתייחס מפורשות לסוגייה מסוימת וכל אחד מהצדדים לו בוחר בפרשנות שונה, המדובר בתאונה משפטית, ויש לבחון מי מהצדדים אחראי לתאונה ומי מהצדדים סביר שיחויב לשאת בתוצאותיה.
16 אוגוסט 2021
לעתים עשוי נושא משרה להיות חב חובות אמון כלפי בעלי המניות ולא רק כלפי החברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי ת"א: בהתקיים מערכת יחסים מיוחדת בין נושא משרה לבין בעלי המניות בחברה, נושא המשרה עשוי לחוב בחובות אמון כלפי בעלי המניות החברה; על מנת לזכות בסעד כספי, יש צורך הן בנזק והן בקשר סיבתי בין הפרת חובת האמון לבין הנזק.
12 אוגוסט 2021
מותר למעסיק לזמן לבירור עובדתי עובד שהוא חבר בארגון העובדים במקום העבודה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
אזורי ת"א: חירות ההתארגנות של עובדים במקום עבודתם היא זכות יסוד הראויה להגנה, באופן בו חל איסור על מעסיק לפגוע, במישרין או בעקיפין, בזכות לחופש ההתארגנות של עובדיו; למעסיק אסור לפגוע בעובד, לרבות בתנאי עבודתו, עקב חברתו או פעילותו בוועד או בארגון עובדים.
09 אוגוסט 2021
ניהול משא ומתן עם מציע במכרז טרם בחירת הזוכה הוא פסול ופוגע בעקרון השוויון בין המציעים
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
מינהלי נצרת: החלטת ועדת מכרזים המכשירה ניהול משא ומתן עם מציע כתנאי לזכייתו היא החלטה המנוגדת לדין ויש להורות על פסילתה
09 אוגוסט 2021
בעל שליטה של חברה שהפסיקה את פעילותה עשוי לחוב באופן אישי בחובות הארנונה שלה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
שלום י-ם: הרמת מסך היא חריג לעיקרון האישיות הנפרדת של החברה, במסגרתו בעל מניות בחברה עשוי לחוב בחובותיה; ניתן לבצע הרמת מסך לצורך גביית חוב ארנונה של חברה בהתקיים ששה תנאים מצטברים.
08 אוגוסט 2021
הסכם שנכרת תוך טעות הדדית עשוי להיות אכיף למרות הטעות שגרמה לכריתתו
מקרקעין
מחוזי ת"א: מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שאלמלא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה; היה ושני צדדים לחוזה טעו טעות משותפת, החוזה יבוטל, רק אם שיקולי צדק מצדיקים את ביטולו.
03 אוגוסט 2021
השימוש באיור של כנפיים בסימן מסחר של חברת שעונים נחשב לשימוש מקובל ואינו מהווה הטעיה
זכויות יוצרים, תקשורת ואמנים
רשם הפטנטים: המבחן המקובל לבחינת קיומה של סכנת הטעיה, הנגרמת כתוצאה מקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים, הינו "המבחן המשולש"; המבחן כולל שלושה סימני משנה: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין.
הראה עוד