מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה1981 תוצאות

סינון
מיין לפי
סינון
12 יוני 2022
הסכם עמלות עם עובד הקובע שאינו חלק מיחסי עובד-מעביד יכובד כהסכם עצמאי גם אם העובד התפטר
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
העליון: כאשר הסכם ברור אין בוחנים נסיבות חיצוניות לעריכתו
31 מאי 2022
השקעה במיזם שכשל לא מזכה בביטול הסכם והשבה אם הכישלון נובע מסיכון עסקי שהתממש
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: טעות בכדאיות העסקה – טעות שהיא בגדר הסיכום שנטל על עצמו צד - לא תאפשר ביטול חוזה.
24 מאי 2022
חובת פרסום מחירים לצרכן חלה גם חברת אם שעשויה לחוב בקנס אם חברת בת שלה נמנעה מלפרסם
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ראשל"צ: קמעונאי גדול נדרש לפרסם באופן שוטף את רשימת חנויות הרשת, את רשימת המצרכים הנמכרים בכל חנות ואת מחיריהם; חובה זו חלה גם על חנויות המחוזקות בידי תאגיד בשליטתו של קמעונאי גדול; הפרת החוק תוצאתה עיצומים כספיים.
23 מאי 2022
מעסיק מחויב להעלות על הכתב את הטענות כנגד העובד ולהציגן בפניו קודם לישיבת השימוע
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי ת"א: ככל שההתנהלות המיוחסת לעובד חמורה יותר, כך יש להקפיד יותר על זכות טיעון לעובד
18 מאי 2022
בעל מניות של חברה שקרסה ולא נטל את נכסי החברה לא יחויב בחוב הארנונה של החברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מיסוי ותמריצי מדינה או מימון מדינה
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
שלום י-ם: הרמת מסך הינה סעד קיצוני ומרחיק לכת שיש לעשות בו שימוש במקרים חריגים בלבד; בעל מניות שעשה מאמצים כדי להפעיל עסק שנותר בחובות ולא נטל מהחברה נכסים עם קריסת החברה לא יחויב בחוב החברה.
03 מאי 2022
כאשר שני צדדים לחוזה נוהגים בחוסר תום לב הם עשויים לשאת באחריות משותפות לנזק מהפרתו
מקרקעין
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום י-ם: חוזים יש לקיים בדרך מקובלת ובתום לב; חוסר תום לב מהווה הפרת חוזה; כאשר שני הצדדים נוהגים בחוסר תום לב ניתן לחלק ביניהם את האחריות לנזק מההפרה.
03 מאי 2022
לא כל הצעה לא רווחית במכרז מצדיקה פסילתה
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי חיפה: הצעה גרעונית החורגת מהאומדן מקימה חשש שהמציע לא יוכל לבצע את חיוביו ובאיכות הנדרשת; הצעת מציע בעל ותק וניסיון שמבטיח שירות ללא פגיעה באיכות, לא תיפסל גם אם הצעתו אינה רווחית במיוחד
02 מאי 2022
ביטוי כלכלי בחוזה מסחרי יזכה למשמעות המקובלת והידועה בעולם העסקי
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: המשמעות הלשונית המקובלת של אופציית put, היא שעם המימוש האופציה מסיימת את חייה ופוקעת; בהיעדר הוראה מפורשת בהסכם, לא ניתן להתאים או לעדכן את מחיר המניה לאחר המימוש.
02 מאי 2022
אישור תנאי הסכם בהקלקה אונליין נחשב להסכם בכתב לרבות לעניין התחייבות לבוררות בינלאומית
היי-טק וטכנולוגיה
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: תניות בוררות בינלאומיות יאכפו בישראל ובית המשפט יפנה לבוררות כל סכסוך שיש לגבי הסכם בוררות תקף בכתב; הסכם בוררות שנחתם כחלק מהליך הזמנה אינטרנטית יהיה מחייב.
25 אפריל 2022
כלי שיט שמחציתו בבעלות ישראלית חייב להירשם במרשם הישראלי
משפט ימי, דיני תעופה והובלה
יישוב סכסוכים
מחוזי חיפה: כלי שיט שיותר ממחציתו הוא בבעלותם של המדינה או של אזרח ישראל או של תאגיד ישראלי כשיר לרישום; כלי שיט הכשיר לרישום שלא נרשם במרשם לא יקבל היתר הפלגה
24 אפריל 2022
בהעדר הסכמה על תנאי השותפות לא ניתן לקבוע בדיעבד כי התקיימה שותפות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי ב"ש: יש בנמצא מגוון סוגי יחסים כלכליים עסקיים, דוגמת שיתופי פעולה, שילובים עסקיים, יזמות עסקית, חיבורים עסקיים, תיווך עסקי וכיו"ב והעובדה שבכולם קיימים אינטרסים כלכליים משותפים, אינה הופכת יחסים עסקיים כאמור בהכרח לכדי שותפות.
22 אפריל 2022
כניסה להסכם מורכב בעל פה וללא בדיקת נאותות עשויה לגרום להפחתת פיצוי במקרה של הפרה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
מקרקעין
שלום ת"א: דרישת הכתב בעסקת מקרקעין לא חלה על עסקאות במקרקעין מחוץ לישראל; מי שלא נכנס להסכם בכתב בעסקה מורכבת ולא בדק את הנכס יהיה לו אשם תורם ויקבל פיצוי מופחת
20 אפריל 2022
פרסום בפייסבוק שנועד לפגוע בבית עסק והכנסותיו מהווה לשון הרע
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום חיפה: ביקורת צרכנית לגיטימית תיזכה להגנה מפני לשון הרע ככל שהיא אמת והיה בפרסום עניין ציבורי; פרסום המייחס עבירות פליליות לעסק ועובדיו חורג מהבעת דעה או ביקורת לגיטימית בייחוד כשנעשית על ידי מי שאינו הצרכן
20 אפריל 2022
ראוי שסכסוך שנוגע לתאגיד בעל פעילות בינלאומית יתנהל בישראל בהינתן זיקה לישראל
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
היי-טק וטכנולוגיה
יישוב סכסוכים
מחוזי מרכז: היתר לבירור סכסוך בינלאומי בישראל יינתן בהתקיים שלושה תנאים: קיומה של זיקה מסוימת לישראל, חוזק הטענות והאם ישראל היא הפורום הנאות לבירור הסכסוך.
17 אפריל 2022
החלטה שהתקבלה בניגוד לזכות וטו הקבועה בתקנון תיחשב להחלטה שהתקבלה שלא כדין
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
כלכלי ת"א: דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם; פרשנות תקנון תיעשה לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, כאשר בכל מקרה ללשון החוזה מעמד בכורה.
15 אפריל 2022
וועדת מכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים חסרים לאחר הגשת הצעתו
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי י-ם: לא כל טעות בהצעת מציע במכרז תחייב את ביטולה; הצהרות חסרות של המציע שלא צורפו בשגגה ניתנות להשלמה לאחר הגשת ההצעה כאשר אינן יוצרות מרחב תמרון פסול או פגיעה בעקרון השוויון
12 אפריל 2022
יכול וסכסוך הנוגע להשקעה באמצעות בנק זר לא יוכל להתנהל בישראל
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: הליך נגד גורם זר לא יתנהל בישראל אם מירב הזיקות של ההליך הינן למדינה זרה.
10 אפריל 2022
בהעדר נסיבות מיוחדות מנהל בחברה לא יהיה אחראי אישית כלפי צד שלישי בגין פעולות החברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום י-ם: כחלק מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה, מנהל בדרך כלל לא יהיה אחראי אישית בגין פעולות שעשה כמנהל בחברה
07 אפריל 2022
קבלן שביצע עבודה עבור רשות מקומית ללא הזמנת עבודה חתומה כנדרש על פי דין זכאי לתמורה
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
שלום לוד: להתחייבות כספית של רשות מקומית אין תוקף ללא חתימה על מסמך בכתב על ידי מורשי החתימה; רשות מקומית שהפיקה רווח מעבודות שהוזמנו שלא כדין, לא רשאית לפטור עצמה מתשלום כלשהו אך תשלם סכום מופחת
06 אפריל 2022
ללא קשר סיבתי בין מגפת הקורונה והעיכוב במסירת הדירה – הקבלן מחויב בפיצוי על העיכוב
מקרקעין
יישוב סכסוכים
שלום הרצליה: המילה קורונה אינה מילת קסמים אשר פוטרת קבלנים מעמידה בלוחות זמנים ועל כל מקרה להבחן לגופו על מנת לראות אם יש קשר אמיתי בין המגיפה ובין עיכוב במסירת דירות לרוכשים.
05 אפריל 2022
המחאת חיובים דורשת הסכמה מפורשת הן של הנמחה והן של הנושה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום חיפה: המחאת הסכם בשלמותו, ללא הסכמת הצד השני, תתפרש כהמחאת זכויות בלבד ולא המחאת חבויות על פי ההסכם
04 אפריל 2022
תנאי מתלה יכול להיות אירוע שאינו חיצוני לצדדים להסכם ככול שהדבר נקבע במפורש בהסכם
מקרקעין
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי חיפה: בעוד שבדרך כלל תנאי מתלה לחוזה תלוי בצד שלישי אין מניעה שיהיה תנאי התלוי בהסכמת הצדדים להסכם בינם לבין עצמם.
03 אפריל 2022
מי שחייב כספים לשותפות שהתפרקה לא פטור מתשלום רק בשל פירוק השותפות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: ככל שקיים סכסוך בין שותפים בשותפות שהתפרקה הדבר לא פוטר חייבים לשותפות אולם אלא לא יידרשו לשלם את החוב יותר מפעם אחת; אדם החותם על חוזה מוחזק כי קרא והבין על מה הוא חתם; ריבית מוסכמת גבוהה תיאכף ככל שיש מאחוריה הגיון עסקי.
02 אפריל 2022
הפרת חובת סודיות ואי תחרות לאחר סיום העסקה עשויה להצדיק השבת פיצויי פיטורים ששולמו
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי ת"א: חובת תום הלב חלה גם לאחר סיום יחסי העבודה; עובד המשתמש בידע של מעסיקתו כדי להתחרות בה ומפר הבטחותיו, נוהג בחוסר תום לב ובאופן המצדיק שלילת פיצויי הפיטורים
מציג 24 מתוך 1981
הראה עוד