מיין לפי
עדכוני חקיקה ופסיקה 1733 תוצאות
סינון
12 נובמבר 2020
מכירת נכס ביום ה-15 לאחר פרסום תכנית משביחה אינה מחויבת בהיטל השבחה בהתאם לתוכנית
מיסוי ותמריצי מדינה או מימון מדינה
ערר ת"א: לא ניתן להתעלם מהוראות החוק ולשונו הברורה כי תכנית נכנסת לתוקף "בתום" 15 ימים ולא "במהלך" היום ה-15; שומת היטל השבחה שהוצאה בגין עסקה שבוצעה במהלך היום ה-15 תבוטל
05 נובמבר 2020
חברה בהליכי פירוק המגישה תביעה נדרשת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי ת"א: חברה המגישה תביעה נדרשת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע אלא אם תראה יכולת כלכלית או נסיבות אחרות המצדיקות פטור מערובה
31 אוקטובר 2020
כדי למנוע הטעיית הצרכנים בין שני סימני מסחר די בהגבלת הסימן הדומה בצורה שתמנע את ההטעיה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
רשם הפטנטים: על מנת לקבוע אם סימן מסחר דומה על כדי הטעיה, יש לבחון את מראה וצליל שני הסימנים, את סוג הסחורות והלקוחות ואת יתר נסיבות העניין בהן עוצב הסימן הדומה
22 אוקטובר 2020
יצירת שותפות לא דורשת הסכם בכתב אך אז נדרש להראות הסכמה והתנהגות של שותפים
משפט ימי, דיני תעופה והובלה
מחוזי חיפה: סוכן אנייה הוא מי שמטפל בפריקתו, טעינתו או מסירתו של מטען, גביית דמי הובלה ותיאומים; סוכן מכס מטפל מול רשויות המכס בקשר ליבוא, ליצוא או למעבר טובין; כדי להראות שהתקשרות עם סוכנים היא שותפות ולא יחסי קבלנות נדרש להראות הסכם שותפות או שהייתה כוונה לשותפות והצדדים הציגו עצמם כשותפים
19 אוקטובר 2020
קיומו של סימן מסחר בארץ אינו מונע ייבוא מקביל של מוצרים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי מרכז: במקרה של פיצול בעלות בסימן מסחר בטריטוריות שונות, על בעל סימן מסחר מקומי לקחת בחשבון את הסיכון לייבוא מקביל; מיצוי זכויות בינלאומי מאפשר רכישת מוצרים בצורה חוקית מחוץ לישראל ולייבאם באופן חוקי, מבלי שהדבר יהווה הפרה של זכויות בעל סימן המסחר המקומי
15 אוקטובר 2020
ניתן להכשיר פגם טכני בערבות גם אם אינה תואמת את הנוסח שצורף למסמכי המכרז
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
מינהלי י-ם: פגם בערבות יביא בדרך כלל לפסילת הצעה שהוגשה במסגרת מכרז; השמטה של מספר פקס וטלפון של הבנק על גבי ערבות שהוגשה למכרז הוא פגם טכני שאינו פוגע בעקרון השוויון
14 אוקטובר 2020
עובד רשאי לספק שירות ללקוחות שפנו אליו לאחר סיום העסקתו
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
אזורי ת"א: עובד רשאי להודיע ללקוחת על סיום תפקידו בחברה והדבר אינו נחשב שידול לקוחות; לא ניתן להגביל עיסוק של עובד ולמנוע ממנו לטפל בלקוחות שהביעו עניין להמשיך לעבוד איתו
13 אוקטובר 2020
כאשר הועמדה הלוואת בעלים ללא קביעת תנאיה יש לבחון האם מדובר בהשקעה ולא הלוואה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
שלום חיפה: הלוואת בעלים כנגד קבלת מניות אשר אין לה היגיון כלכלי עשויה להיות מסווגת כעסקת השקעה ובעל המניות לא יוכל לדרוש את החזר ההלוואה.
13 אוקטובר 2020
חובת הגילוי המוגברת של בעל זיכיון כלפי זכיין עשויה שלא תחול אם הזכיין בדק את הנכס מראש
מקרקעין
שלום ת"א: בשל העובדה כי קיים פער ביכולות העסקיות בין הזכיינים לבין בעלי הזיכיון, יש להטיל על בעלי הזיכיון חובות גילוי מוגברות אל מול הזכיינים; לא תחול על בעל הזיכיון חובה מוגברת כשהזכיין הצהיר שבדק את הנכס
11 אוקטובר 2020
הפרת חוקי העבודה ואפילו הפקת תלושי שכר פיקטיביים אינם לכשעצמם עילה להרמת מסך בחברה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
אזורי ת"א: על העובד מוטלת אחריות לנקוט זהירות סבירות ולוודא כי זכויותיו הסוציאליות מכובדות ובאם לא יעשה כן, לא יוכל לדרוש כי תקופת ההתיישנות תוארך בגין אי ידיעה; כשבתלוש השכר לא רשומות הפרשות סוצאליות על העובד להתריע על כך למעסיק שאולי טעה ולא ביצע הפרשות
10 אוקטובר 2020
ביטול מכרז לאחר שלב פתיחת ההצעות ובחירת זוכה יאושר רק בנסיבות חריגות
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
מינהלי חיפה: החלטה על ביטול מכרז בייחוד לאחר פתיחת ההצעות, כשתוכן ההצעות נודע לשאר המציעים וכשהמכרז החדש או ההליך התחרותי החדש עוסק באותו נושא כמו זה שקדם לו, וללא בחינת חלופות היא קיצונית ואינה סבירה
10 אוקטובר 2020
למפרק חברה זכות לקבל מסמכים מהבנק גם אם לחברה לא הייתה זכות לקבלם
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי ת"א: החוק מקנה למפרקים, לרבות למפרקים זרים, סמכויות נרחבות לשם חקירה ואיסוף מסמכים ומידע בנוגע לחברה; מפרק, לרבות מפרק זר, זכאי לקבל כל מידע שהחברה הייתה זכאית לקבלו; כאשר מדובר בתאגיד בנקאית, המפרק לא צריך להראות זכאות של החברה לקבלת המידע
08 אוקטובר 2020
נהנה בנאמנות אינו רשאי לבטל את הנאמנות לגבי עצמו או בכלל
העברה בין-דורית (נאמנויות, צוואות ויפוי כוח מתמשך)
העליון: בהעדר תנאי בשטר הנאמנות המתיר זאת, נהנה לא רשאי לשנות את תנאי הנאמנות אלא אם הוא גם יוצר הנאמנות ואז ניתן לשנותה בהסכמת כל הנהנים; נאמנות מסתיימת רק כשמתקיים התנאי לסיומה או כשהושגה המטרה לשמה הוקמה
07 אוקטובר 2020
תקנון חברה יפורש בהתאם לנוסח שלו ואינו נחשב ככולל הסכמות חיצוניות שלא נרשמו בו
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי מרכז: תקנון החברה הוא חוזה בין החברה ובעלי המניות ובינם לבין עצמם; יש לתת חשיבות עליונה ללשון התקנון ולא לקרוא לתוכו הסכמות אשר אינן מופיעות בו, וזאת, בין היתר, על מנת להגן על צדדים שלישיים אשר נסמכים על התקנון כלשונו.
06 אוקטובר 2020
בעל מניות שהינו רוח חיה בחברה שמעסיקה עובד באופן בלתי תקין אחראי אישית לחובות החברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
עבודה ת"א: פעילות באמצעות חברה אינה פוטרת את המנהל או בעל המניות מאחריות; כאשר בעל המניות פועל באופן בלתי חוקי במודע יש לחייב אותו באופן אישי לשאת בתוצאות מעשי החברה
16 ספטמבר 2020
חובת השתדלות של רשות שלטונית הינה חובה מוגברת אשר הפרתה עשויה לזכות בפיצויים
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
העליון: בעוד שחובת התוצאה מחייבת להביא לתוצאה וניתן להשתחרר ממנה רק בנסיבות חריגות, חובת ההשתדלות דורשת רק לנקוט בכל באמצעים הסבירים להשגת המטרה החוזית המוסכמת; התחייבות השתדלות של רשות שלטונית הינה חבות מוגברת
13 ספטמבר 2020
מכרז בו נקבעו אמות המידה לראשונה עם פתיחת ההצעות במכרז הוא מכרז פסול
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
מינהלי חיפה: עקרון השוויון הוא מנשמת אפו של המכרז התקף גם כלפי משתתפים פוטנציאלים; קביעת אמות מידה חדשות ושיטת ניקוד לראשונה לאחר שלב פתיחת ההצעות פוגעת באופן אנוש בעקרון השוויון ומחייבת פסילת המכרז
12 ספטמבר 2020
התקשרות מעסיק עם חברת יחיד של העובד לכשעצמה לא מונעת יחסי עובד ומעביד
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
אזורי ת"א: חופש העיסוק הוא זכות יסוד של העובד; כל עוד הסכם ההעסקה לא קובע זאת מפורשות העובד זכאי למלוא העמלות המגיעות לו גם אם עזב את העבודה בטרם הסתיים הפרויקט; עצם העובדה שההתקשרות של המעסיק היא עם חברת ניהול שהיא חברת יחיד של העובד אין בה כדי למנוע יחסי עובד ומעביד
10 ספטמבר 2020
ליקויים בדירה שלא גולו לשוכר ולא תוקנו על ידי המשכיר עשויים להצדיק אי-תשלום דמי שכירות
מקרקעין
שלום ת"א: משכיר מחויב למסור לשוכר נכס המתאים למה שהוסכם בין הצדדים; ליקויים שלא תוקנו בתוך זמן סביר, השוכר רשאי לתקן את הפגם בעצמו או להפחית את דמי השכירות באופן יחסי.
03 ספטמבר 2020
בנק המטיל עיקול באופן שגוי על חשבון שלא נכלל בצו העיקול ישלם פיצוי על פגיעה בפרטיות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: בנק אינו רשאי לחשוף מידע שאינו נדרש במפורש בצו עיקול שנמסר לו; במקרה של ספק לגבי משמעות צו על הבנק לפנות לנותן הצו או ללקוח שלו כדי לקבל הבהרות
03 ספטמבר 2020
הלוואה לחברה על ידי בעל מניות או חברות בשליטתו היא הלוואה נדחית בעת פירוק
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי י-ם: במקרה בו ניתן לבצע הרמת מסך או במקרה של פירוק הלוואות בעלים נדחות עד תשלום מלוא החובות לנושים חיצוניים; חברה מלווה שחלקה בתקופה מסוימת בעל מניות או בעל שליטה עם הלווה נחשבת כנותנת הלוואת בעלים
02 ספטמבר 2020
נקיטת הליכי עיקול נגד מי שאינו חייב כסף מהווה לשון הרע וההגנות שבחוק אינן חלות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
שלום אילת: נושה שלא דיווח להוצאה לפועל על כספים שקיבל נחשב למי שהתרשל; נקיטת הליכים שלא כדין בהוצאה לפועל אינה חוסה תחת הגנות חוק איסור לשון הרע והיא מהווה לשון הרע
27 אוגוסט 2020
העדר הוראה מפורשת אין לייחס ניסיון בעל המניות לחברה חדשה שהוקמה לצורך השתתפות במכרז
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
מחוזי ב"ש: אי עמידה בתנאי סף מהווה פגם מהותי המצדיק פסילת ההצעה; דרישת ניסיון במכרז המוגדרת כתנאי סף צריכה להתקיים במציע עצמו ולא בבעל המניות, התעלמות מכך תביא לפסילת ההצעה
25 אוגוסט 2020
מע"מ הנגבה על ריבית נחשב כחלק מהריבית לצורך חישוב הריבית המקסימלית המותרת להלוואה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
העליון: כל תשלום המתווסף לקרן, למעט הצמדה למדד או לשער חליפין, נחשב ריבית, לרבות סכומי ניכיון וסכומים שמועברים לצדדים שלישיים.
הראה עוד