על הסדרים כובלים ואחריות פלילית של מנהלי תאגיד
מאמרים מקצועיים

על הסדרים כובלים ואחריות פלילית של מנהלי תאגיד

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
28 נובמבר 2020
הדפסה
PDF

חברות נכנסות להסכמים כדבר שבשגרה, בין בעל פה ובין בכתב, ולעיתים קרובות מבלי לחשוב על ההשלכות הכרוכות בכך. אולם, לעתים הסכם עלול לפגוע בתחרות באופן שחוסם כניסת מתחרים חדשים לשוק ובמקרה כזה החברות שהן צד להסכם, כמו גם המנהלים שלהן, עשויים למצוא את עצמם מואשמים בפלילים...

החוק הישראלי מגדיר הסדר כובל באופן רחב ביותר, ככל הסדר שתוצאתו היא פגיעה בתחרות או הפחתת התחרות בין צדדים להסדר או כלפי צד שלישי. למשל, הסדר הכובל צד למחיר שיידרש או כשמדובר בהתקשרות בין מתחרים למכירה או לרכישה משותפת של שירות או סחורות. על פי חוק הוקמה "הרשות לתחרות" (בעבר "הרשות להגבלים עסקיים") שתפקידה לפקח על התחרות בשוק וקיימות לה הן הסמכויות לפתוח בהליכים פליליים והן הסמכות להטיל קנסות.
לא רק שצדדים להסדר כובל, שלא אושר על ידי הרשות לתחרות, עוברים עברה פלילית, אלא החוק אף דורש ממנהלים פעילים בתאגיד (בין מנהלי התאגיד עצמו ובין מנהל התחום שבו בוצעה העבירה) לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי החוק בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו וקובע עונש של מאסר שנה וקנס אלא אם נושא המשרה הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. לממונה על התחרות הסמכות להטיל עיצום כספי על צד להסדר כובל בסך של מעל מיליון שקלים חדשים על אדם וכשדובר בחברה עם מחזור של מעל 10 מיליון ₪, קנס בשיעור של עד 8% מהמחזור.

פסיקת בתי המשפט מן העת האחרונה מעידה על עלייה בשימוש בסנקציה של הטלת אחריות פלילית בהקשר של הסדרים כובלים, ובפרט בסנקציה של הטלת אחריות פלילית אישית על נושאי משרה. כך, למשל, במקרה שנדון בספטמבר, 2020, בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע את איגוד נהגי המוניות ואת יו"ר האיגוד באופן אישי, בהיותם צד להסדר כובל, משום שהמליצו לנהגי מוניות לא לקחת נוסעים במחיר ההנחה שהוצעה על ידי הזוכים במכרז המוניות לנתב"ג. בתוך כך נקבע, כי אפילו המלצה על קו פעולה מסוים, כשהיא מגיעה מאיגוד עסקי, נחשבת להסדר כובל. בפסק דין אחר מאוקטובר, 2020 , הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים עוסקים במכירה והפצה של ספרי לימוד לחנויות לציוד בתי ספר ביצירת הסדר כובל לאחר שתיאמו ביניהם הגשת הצעות למכרז. באותו מקרה נקבעה אחריות פלילית אישית על נושאי משרה למרות שבסופו של דבר ההסדר לא יצא אל הפועל.

מכיוון שהגדרת "הסדר כובל" היא רחבה, ומאחר וההשלכות של כריתת הסכם הנחשב להסדר כובל כוללות ענישה פלילית, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום החוזים ובתחום ההגבלים העסקיים. בנוסף, וככל שההסדר מעוגן בכתב, בוודאי שחשוב גם להיוועץ עם עורך דין בטרם החתימה על הסכם שכזה, שכן ברור כי כל פסיק עשוי להיות בעלי השלכות הרות גורל בעתיד, הן על החברה עצמה והן על נושאי המשרה בה. בנוסף, ככל שקיים חשש שעובדים של העסק יבצעו הסדרים כובלים או כל פעולה אחרת שעלולה לפגוע בתחרות, חשוב לוודא שיש לחברה תכנית אכיפה פנימית שמנחה את העובדים כיצד לפעול וגם יוצרת מנגנון פיקוח שיוודא קיומה.