מאמרים מקצועיים

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון 13)יוצא לדרך

06 יוני 2012
הדפסה
PDF

ביום 8 מאי, 2012, התקבל בכנסת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13) התשע"ב- 2012. לבו של התיקון בהוספת מנגנון העיצומים הכספיים, אשר ישמש כלי משלים למנגנוני האכיפה הקיימים, הן הפליליים והן האזרחיים-מנהליים. בכך יש להרחיב את 'ארגז הכלים' של הרשות להגבלים עסקיים בהתמודדות עם הפרות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח- 1988.
במסגרת התיקון נקבעו תנאים ונסיבות אשר יאפשרו הטלת עיצום כספי. הטלת העיצום הכספי וגובהו בכל מקרה של הפרה תיעשה על פי נסיבות העניין ולא יותר מסכום התקרה הקבוע בחוק. בכך יש כדי לאפשר לרשות העסקיים ליתן מענה לעבירות עסקיים הקיימות בעולם המסחר אך כלכלית והרתעתית לא הצדיקו עד כה השקעת משאבים רבים בחקירה או בניהול משפט פלילי. כך, התיקון מקנה לרשות שיקול דעת ואפשרויות פעולה רבות ומאפשר גם להגביר את ההרתעה, לקדם את התחרות ואת תכלית החוק.
על פי התיקון, הפרות החוק עשויות לגרור עיצומים כספים, כאשר הממונה רשאי להטיל על אדם שהפר הוראה עיצום כספי בסכום של עד מיליון ש"ח וכשמדובר בתאגיד, עד 8% ממחזור המכירות ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 24 מיליון ש"ח.
יודגש, בבוא הממונה לקבוע את סכום העיצום הכספי ישקול, בין היתר, את משך ההפרה, מידת הפגיעה שההפרה עלולה לגרום לתחרות או לציבור, חלקו של המפר בהפרה, קיומן או היעדרן של הפרות קודמות וכן פעולות שנטל המפר למניעת הישנות ההפרה או הפסקתה - כך, תכנית אכיפה פנימית, הנוצרת ומנוהלת באופן נכון, עשויה להוות הגנה כנגד הליכים אלה.
חשוב לציין, כי הטלת עיצום כספי תפורסם בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעת הממונה. בחירת הממונה במסלול של עיצום כספי לא גורעת מאחריותו הפלילית של אדם (או תאגיד) בקשר עם ההפרה. יחד עם זאת, אם שילם המפר עיצום כספי בשל ההפרה לא יוגש נגדו כתב אישום בשל המעשה, אלא אם התגלו עובדות או ראיות חדשות, המצדיקות זאת.
יש לציין, כי התיקון מהווה נדבך חשוב במגמת האכיפה המנהלית הגואה בעת האחרונה ויש לברך על הוספת מנגנונים יעילים אשר יעמדו לרשות הרשויות המקצועיות השונות. אנו תקווה כי השימוש בכלי הרתעתי חשוב זה ישמש ראשית לקידום התחרות ולהיכרות של כלל בעלי העסקים עם חוק ההגבלים העסקיים על מנת שיופסקו פרקטיקות אסורות. כמו כן, אכיפה ראויה מחייבת פרסום משמעותי ויצירת מדרג הטלת עיצום כספי שיהלום את עצמת העבירה, תדירות הופעתה אצל המפר הספציפי ומידת הנזק שנגרמה לתחרות. ככל ששיקול דעתו של הממונה בדרך להטלת עיצום כספי יהא שקוף ונגיש לציבור, סביר כי יהא בכך כדי להשיג את המטרה.
התפתחויות אלו מחייבות כעת כל עוסק או תאגיד, העשוי להיות במצב של הפרת כללי ההגבלים העסקיים, לאמץ תוכנית מתאימה לאכיפה פנימית של חוק ההגבלים העסקיים. חשיבותה של תכנית אכיפה פנימית כיעילה וככזו אשר תכובד בידי הרשות להגבלים עסקיים (שכן, יש בה כדי להקנות הגנות מסוימות) היא בהתאמתה לתאגיד ולסביבתו העסקית. היא צריכה לכלול מנגנוני פיקוח ואכיפה ולהיבנות תוך שיתוף של עורכי דין וכלכלנים המתמחים בתחום.