פסקי דין

תא (ב"י) 33214-04-21 אמיר חצרוני נ' TikTok Pte .Ltd - חלק 2

24 אוגוסט 2021
הדפסה

32. המשיבה אף בחרה שלא למנוע (לעת הזו) מהמבקש לפרסם אצלה פרסומים בחשבונות אחרים ועל כן חופש הביטוי של המבקש ויכולתו לפרסם באמצעות המשיבה את דעותיו (ככל שיעשה כן בצורה ראויה) לא נפגעה. דומה כי עיקר הפגיעה הנטענת במבקש היא אובדן החשבון שהיה בבעלותו, ועמו אובדן אלפי עוקבים שקיים חשש ממשי שלא יבקשו לעקוב אחר חשבונותיו האחרים (או החדשים). אובדן זה הוא כספי בעיקרו ולכך השלכה גם לעניין מאזן הנוחות (כמפורט להלן).

33. לסיום פרק זה אציין, כי אומנם העד מטעם המשיבה לא היה בקיא בעניינו של המבקש ובהחלטות השונות שניתנו בעניינו. עדותו עסקה בעיקר בדרך הפעולה של המשיבה לעניין תלונות נגד פרסומים ולעניין הסרת פרסומים. עם זאת, אין בכך לשנות את מסקנתי לעניין זכותה של המשיבה לחסום את חשבונו של המבקש, בפרט שעה שבית המשפט יכול להתרשם בעצמו מהפרסומים שהוצגו לפניו.

34. לאור האמור, דומה כי בפני המבקש ניצבים מכשולים לא מבוטלים ועילת התביעה אינה נחזית להיות חזקה דיה, באופן המצדיק מתן סעד זמני, של צו עשה המחייב את המשיבה לספק לו שירות (סעד שניתן אך במקרים מיוחדים), לא כל שכן בהצטרף שיקולי מאזן הנוחות, כמפורט להלן.

מאזן הנוחות:

35. בחינת מאזן הנוחות מובילה אף היא למסקנה כי זה אינו נוטה לטובת המבקש. אבאר:

36. ראשית, עיקר טענתו של המבקש היא בדבר פגיעה בחופש הביטוי שלו. אולם, המשיבה הבהירה כי (בשלב זה) היא אינה מונעת מהמבקש לפרסם פרסומים באמצעותה, בין בחשבונות אחרים של המבקש ובין באמצעות חשבונות חדשים שיפתח, כל עוד פרסומים אלו לא יהיו מנוגדים לתנאי השימוש וכללי הקהילה במשיבה.

37. עיקר הפגיעה הנטענת במבקש, היא באובדן (שיכול ויהיה זמני) של עוקבים רבים. בכך אין כדי לשלול מהמבקש את יכולתו לפרסם את דעותיו ודומה כי עיקר הנזק לעניין זה הוא נזק כספי והפיך מטבעו. במקרים מעין אלו בית המשפט אינו נוטה להעניק סעד זמני טרם בירור ההליך העיקרי. המבקש אף לא הבהיר מדוע הוא אינו יכול להודיע לעוקביו הרבים על קיומם של חשבונותיו האחרים אצל המשיבה או על קיומו של חשבון חדש אותו יפתח (לרבות בדרך של פרסומו ברשתות חברתיות אחרות).

38. אומנם הצעתי לצדדים (לצרכי פשרה בלבד) להסכים כי המשיבה תעביר את העוקבים מחשבונו של המבקש שנסגר לחשבונו האחר, אולם המשיבה סירבה לכך (וזו זכותה). בין אם הדבר אפשרי ובין אם לאו, אין בכך להשפיע על תוצאות ההליך, שעה שלא מצאתי שיש

--- סוף עמוד 7 ---

בהפחתת כמות העוקבים כדי להוות שיקול מספק שיש בו להטות את הכף לעניין מאזן הנוחות.

39. מנגד, מתן סעד כמבוקש, בנסיבותיו של מקרה זה, יוביל לכך שזכותה של המשיבה להחליט אילו פרסומים יפורסמו אצלה תפגע וכך גם זכותה להחליט בדבר הדרך בה יש לנהוג במקרים בהם היא סבורה שלקוחותיה מפרסמים פרסומים פוגעניים המנוגדים לתנאי השימוש אצלה.

40. אך במקרים חריגים בית המשפט יעתר לבקשה למתן סעד זמני, מסוג צו עשה, המחייב צד לספק לצד שכנגד שירות, לא כל שכן תוך שלילת זכותו של נותן השירות לפקח על השירות שניתן.

41. מכל מקום, בשלב בו אנו מצויים, טרם ההכרעה בהליך העיקרי, יש לשקול איזה נזק יגרם למבקש במהלך התקופה שעד למתן פסק הדין. כאמור, המבקש יכול לפרסם במהלך תקופה זו פרסומים אצל המשיבה בחשבונות אחרים וכן לפרסם במקומות נוספים (לרבות רשתות חברתיות) וככל שתביעתו תתקבל, ממילא גם החשבון מושא הליך זה יחזור לפעול.

42. ככל שייגרם למבקש נזק כספי בשל כך (כנטען על ידו) דומה שיהיה בידי המשיבה לשפותו על נזק זה ולא נטען כי קיים חשש שלא תוכל לעשות כן.

43. אשר לטענת המבקש כי מתפרסמים נגדו פרסומים אצל המשיבה. לא מצאתי שיש בכך כדי להצדיק מתן הסעד הזמני המבוקש. בידי המבקש להגיב לפרסומים אלו בחשבונותיו האחרים (לרבות חשבונו החדש ככל שיפתח) ובידו אף לפנות למשיבה בתלונה בגין פרסומים אלו (כפי שנעשה בעניינו). מכל מקום, אין בכך שמתפרסמים נגד המבקש פרסומים, להוות טעם לחיוב המשיבה לאפשר למבקש לפרסם אצלה פרסומים, לאור האמור לעיל ובנסיבותיו של מקרה זה.

44. לאור כל האמור, בשקלול סיכויי התביעה מזה ומאזן הנוחות מזה, דין הבקשה לסעד זמני להידחות.

45. בנסיבות אלו לא מצאתי להידרש לטענות המשיבה בדבר תום ליבו של המבקש ובדבר השיהוי בהגשת הבקשה (שיכול אף הוא ללמד על מאזן הנוחות), ואף לא לטענות המבקש בדבר מחיקת סעיפים מסיכומי המשיבה, שכן אין בטענות אלו כדי לשנות את הכרעתי (בין אם תתקבלנה ובין אם לאו). אבהיר כי בהחלטתי לא התבססתי על הטענות לעניין הפרסום ב"LIVE" (סעיף 8 לסיכומי המשיבה), הגם שיתכן והיה בהן לחזק את טענותיה של המשיבה בדבר אופי הפרסומים. מצאתי שדי בפרסומים האחרים שפורטו על ידי המשיבה כדי ללמד על האמור.

סוף דבר:

46. לאור כל האמור לעיל, דין הבקשה לסעד זמני להידחות.

47. נוכח תוצאות ההליך, המבקש ישלם למשיבה שכר טרחת עו"ד בסך 10,000 ש"ח, אשר ישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.

48. המבקש יודיע עד ליום 13.9.21 האם הוא עומד על תביעתו בהליך העיקרי (כפי שהוגש) ובהתאם תינתנה הוראות להמשך ניהול ההליך. אציע למשיבה לבחון טענות המבקש בכל הקשור לתרומות שצבר (ככל שישנן כאלו) ובדבר בקשתו להעברת עותק מהמידע והסרטונים

--- סוף עמוד 8 ---

שהעלה בחשבונו שנסגר (ככל שיש בידה עותק מהם). זאת מבלי שתהיה בכך משום הודאה בטענות או ויתור על זכויות.

49. תז"פ ליום 14.9.21.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

אודי הקר

עמוד הקודם12