עדכוני חקיקה ופסיקה

דרך המלך להפרדת כוחות בסכסוך בעלי מניות בשל משבר אמון היא באמצעות התמחרות במעטפות

14 דצמבר 2021
הדפסה

בעלות מניות בחברה שהוקמה להקמה וייזום של פרויקט התחדשות עירונית נקלעו לסכסוך ודרשו להפריד כוחות בשל משבר אמון, אך לא הצליחו להגיע להסכמות באשר לאופן בו יש לבצע את ההפרדה.

בית המשפט קבע, כי דרך המלך להפרדת כוחות במקרה של משבר אמון היא ביישום של מנגנון התמחרות בין הצדדים. כאשר לא מתקיים קיפוח אלא קיים צורך בהפרדת כוחות בשל אובדן אמון בין בעלי מניות, בית המשפט מוסמך לתת הוראות לפירוק החברה על ידי חלוקת נכסיה או לרכישת מניות צד אחד על ידי הצד האחר. השיטות מקובלות להפרדת כוחות הן: א. BMBY - הצד שמבקש את הפרדת הכוחות נוקב בהצעת מחיר עבור החברה כולה, ולאחר מכן הצד השני יכול לבחור האם למכור את מניותיו לפי המחיר שהוצע או לחלופין לרכוש את מניות המציע לפי מחיר זה; או ב. מעטפות - שבה מתנהל מעין מכרז בין הצדדים, במסגרתו מגיש כל אחד משני הצדדים, באופן סימולטני, מעטפה שבה הצעת שווי עבור החברה כולה שעל פיה הוא מוכן לרכוש את מניות הצד השני. הצד שהצעתו היא הגבוהה יותר יהיה חייב לממש את הצעתו ולרכוש את מניות הצד השני על פי השווי שהוצע. ככלל, השיטה העדיפה מבין שיטות ההתמחרות במקרה של היפרדות עקב משבר אמון היא שיטת המעטפות. כאן מערכת היחסים הגיעה למבוי סתום ולא אפשרה את ניהול החברה באופן תקין או את קידום הפרויקטים. עם זאת, לא מדובר במקרה שהצדיק העדפת מנגנון BMBY, מנגנון של רכישה כפויה או מנגנון של חלוקה בעין של הפרויקטים ולכן ההיפרדות תהיה על דרך מעטפות.