עדכוני חקיקה ופסיקה

רשות ציבורית רשאית לפסול הצעה במכרז בשל ניסיון רע קודם עם מציע גם אם לא מדובר בתנאי סף

14 אוגוסט 2022
הדפסה

משרד הרווחה פסל הצעה של מציעה במכרז בשל ניסיון שלילי קודם, למרות שלא מדובר בתנאי סף במכרז אלא אמת מידה בלבד.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע, כי רשות מנהלית רשאית לפסול הצעת מציע בשל ניסיון שלילי גם אם הדבר לא עולה במפורש מכללי המכרז. רשות מנהלית רשאית, ולעתים חייבת, במקרים חריגים, לשקול את כשירותו של המציע לבצע את העבודה נושא המכרז, וזאת אף אם בחינת אותה כשירות לא נקבעה כתנאי מפורש במכרז - כתנאי סף או כאמת מידה. במקרה זה, משרד הרווחה פרסם מכרז להפעלת פנימיות עבור ילדים ובני נוער. המכרז התנהל באופן דו-שלבי כאשר בשלב ראשון בחנה ועדת המכרזים את כשירות ההצעות ועמידת המציעים בתנאי הסף ובשלב השני את רכיב האיכות שיש להעניק להצעה. למרות שהרשות יכלה טרם פרסום המכרז לבחור האם להתחשב בשביעות הרצון מהתקשרות קודמת עם המציע כתנאי סף (כשאי עמידה בתנאי זה משמעותה פסילת ההצעה) או לקבוע כי שיקול זה יהיה חלק ממרכיב האיכות בעת דירוג ההצעה (ולבחור שלא להעניק ניקוד ברכיב זה), היא בחרה לקבוע זאת כאמת מידה בלבד ולכן פסילת הצעת המציעה על הסף מהווה סטייה לכאורה מהוראות המכרז. עם זאת, מקרה זה הינו חריג מאחר שהשירות הנדרש במכרז אינו שירות 'רגיל' של הספקת מוצר או מתן שירות, אלא שירות ייחודי, שעניינו טיפול בנערים ובנערות, שהוצאו מביתם והושמו במסגרות. כמו כן, הניסיון הקודם מול המציעה בהפעלת מסגרות חוץ ביתיות עבור נערים ונערות הזקוקים להן היה רע עד כדי כך שהצדיק צעד קיצוני של פסילת ההצעה מראש.