ניתן לפטר עובד גם זמן קצר לפני מועד הבשלת אופציות אם לא נעשה כדי למנוע ההבשלה

30 יולי 2019
הדפסה

עובד פוטר במסגרת הליך רה-אירגון של העסק אך טען כי השימוע שנעשה לו היה קצר ולא ממצה. בנוסף, לעובד היו אופציות שהיו מגיעות להבשלה בתוך 3 חודשים אילולי פוטר.
בית הדין דחה את תביעת העובד. חובת השימוע אינה מוחלטת ואין מדובר ב"טקס" שיש לקיימו כדי לצאת לידי חובה. כאשר מדובר בנסיבות שבהן מעשה הפיטורים הינו בלתי נמנע, למשל פיטורי צמצום או התייעלות, חובת השימוע מוגבלת וגם אם נפל בה פגם לא בכל מקרה יבוטלו הפיטורין אי תיווצר זכות לפיצוי. לעניין אופציות לעובדים עם תקופת הבשלה, עובד נוטל על עצמו סיכון, שמא לא יהיה עובד החברה במועד ההבשלה, בין היתר, בגלל אפשרות שיפוטר מן העבודה. עצם החתימה על חוזה המקנה זכות מותנית לאופציות, לכשעצמה, אינה מקנה לעובד את הזכות להיות מועסק בחברה עד מועד מימוש האופציות, ואינה מקנה לו את הזכות לממש את האופציות בכל מקרה, גם אם עבד תמורת שכר חודשי נמוך, לכאורה, בתמורה לאופציות. פיטורין בסמוך למועד הבשלה אינם יוצרים חזקה שהם נעשו בחוסר תום לב אם נעשו על רקע צמצומים בחברה או אי שביעות רצון מהתנהלותו של העובד, גם אם העובד פוטר בחודש שלפני מועד הבשלת האופציות.