עדכוני חקיקה ופסיקה

חברה המגישה תביעה נדרשת להראות איתנות כלכלית ולא די בקיום נכסים כדי לפטור מהפקדת ערובה

04 אפריל 2024
הדפסה

חברה נדרשה להפקיד ערובה במסגרת תביעה שהגישה וזאת על אף שבבעלותה נכסים בשווי העולה עשרות מונים על גובה הערובה אותה נדרשה להפקיד.

בית המשפט קיבל את הדרישה להפקדת הערובה וזאת בשל אי עמידה ברף הנדרש לביסוס איתנות כלכלית. כאשר חברה בערבון מוגבל תובעת עליה להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע בהליך. עם זאת לבית המשפט שיקול דעת לפטור את החברה מהפקדת ערובה באם זו הוכיחה את מסוגלותה הכלכלית לשאת בתשלום הוצאות הצד שכנגד בשים לב לאופי ומהות ההליך וההוצאות הצפויות במסגרתו. כאן, מדובר אמנם בחברה שבבעלותה נכסים בשווי גבוה אך לא ידוע מה גובה חובותיה והתחייבויותיה. משכך, אין בהצגת נכסי החברה, יהיה שוויים אשר יהיה, ללא הצגת מצבה הכספי הכולל בכדי לעמוד ברף הנדרש לצורך הוכחת מסוגלות כלכלית לצורך פטור מהפקדת ערובה.