פסקי דין

הפ (ב"ש) 15943-08-19 גדעון מכלוף נ' מכלוף בכור ובניו בע"מ - חלק 4

15 דצמבר 2020
הדפסה

39. דומני שלצורך ההכרעה בתובענה זו בעילה של קיפוח המיעוט, איני נדרש להכרעה האם גבי דרש באופן הוגן מגדעון שיבחר האם להמשיך בפרויקט העצמאי או בתפקידו כמנהל הביצוע החברה. גבי הסביר בעדותו כי הביא את הדברים לאסיפה הכללית אשר שם גדעון הודיע כי החליט להפסיק את התקשרותו עם החברה. איני מוצא כי אותה התקשרות מול החברה של גדעון וסיום ההתקשרות, נוגעים לקפוח, או פגיעה בציפייה לגיטימית שהיתה לו. מצאתי גם ממש בטענת המשיבים ולפיה השיהוי וחלוף הזמן של שנתיים מאז האירוע של סיום העסקת גדעון ועד הגשת התובענה, מקהים מאוד מהאפשרות של גדעון לטעון לקיפוחו בשל האילוץ כטענתו לסיים את עבודתו כמנהל הביצוע בחברה.

טענות גדעון להעסקת בני משפחה מטעם בעלי המניות האחרים בהם היועצת המשפטית
40. גדעון העלה טענה כללית ולפיה גבי השתמש בסמכויותיו להעסקת יותר ויותר בני משפחה, שאינם מבני משפחתו של גדעון וזאת על מנת לחזק את אחיזתו בחברה. באופן קונקרטי עלו טענות של גדעון להעסקת בתו של גבי, עו"ד ענת אבינועם כיועצת משפטית לחברה. יש לציין כי גדעון לא העלה כל טענה לגבי המקצועיות של עו"ד אבינועם או בשאלה האם תנאי העסקתה חורגים מהמקובל בחברות בהיקף דומה. טוענים המשיבים כי נושא העסקת בני המשפחה לא עלה באופן ברור מהתובענה ומדובר בהרחבת חזית שאם הדברים היו עולים בצורה מפורשת, היתה מצדם ניתנת התייחסות קונקרטית, מלאה לטענות לאחר בדיקה. מקובלת עלי טענת המשיבים להרחבת חזית, ומכל מקום, לא מצאתי כי גדעון ביסס תשתית לטענה של קיפוחו בהעסקת בני משפחה כאלה או אחרים בהם העסקת היועצת המשפטית.

טענות גדעון לניהול חסר תום לב של מו"מ לרכישת מניותיו
41. טוען גדעון כי גבי המשיך לקפח זכויותיו, דבר שעלה בין היתר באספת יולי 2018. טוען גדעון כי בני המשפחה מחרימים אותו ושגבי פעל להגדלת מספר בני המשפחה הסמוכים על שולחנה של החברה וזאת תוך דחיקת בני משפחתו. טוען גדעון כי ביום 25.10.18 ערך פגישה נוספת לחסוך התדיינות משפטית ולצורך ההיפרדות. גדעון טוען שנערכה הערכת שווי לחברה בידי משרד רו"ח פאהן קנה ושנערכה פגישה ביום 3.4.19 בינו לגבי. אלא טוען גדעון שבדיעבד נודע לו שבני משפחה נפגשו על מנת לתאם עמדות במו"מ מול גדעון. מנגד טוען גבי כי אכן היה משא ומתן בינו לגדעון בקשר למניותיו. טוען גבי כי המשא ומתן אינו רלבנטי לתובענה בעילת קיפוח המיעוט. שקלתי את טענות הצדדים ולא מצאתי כי יש בטענות גדעון למשא ומתן בין הצדדים בכדי לסייע לתמיכה בטענותיו לקיפוח המיעוט. בנקודה זו אציין כי התרשמותי הינה כי לא מן הנמנע כי התובענה הוגשה על מנת "לחלץ את עגלת המו"מ התקועה", לקידום מכירת המניות לה חותר גדעון במחיר שאינו מוסכם על המשיבים.

ערבות גדעון לחובות החברה
42. טוען גדעון כי משנת 1995 הינו ערב לחובות החברה. המשיבים טוענים כי לחברה אין חובות, (למעט השוטפים או כאלו שהינם ערבויות לפי חוק המכר) והראיה הינה בכך שגדעון אפילו לא בדק נושא זה לפני שהגיש תובענתו ושבפועל אין מדובר בסיכון המקפח את גדעון. טוענים המשיבים כי לא הוכחה כל "חשיפה" לחובות החברה, ומכל מקום אין מדובר בטענה הרלבנטית לתובענה בעילת קיפוח המיעוט. מצאתי ממש בטענה זו של המשיבים והחברה. לא שוכנעתי כי נושא זה "מדיר שינה" מגדעון. לחברה אין חובות, רווחיה אדירים והיא מחלקת דיבידנדים נכבדים לבעלי מניותיה. לענייננו, לא הובאו בחשבון ערבויות חוק מכר, או חובות שוטפים רגילים. יכול ונושא זה של הערבויות ראוי לריענון ובחינה, אולם איני רואה העלאת נושא זה כענין מהותי לצורך תובענה זו שעניינה טענות לקיפוח גדעון כמיעוט בחברה כמו גם שלא מצאתי שהדבר מסייע לגדעון בנסיבות, לגבי אחד הסעדים החלופיים. לפיכך אני דוחה טענות אלו של גדעון כביכול "חשוף" הוא לחובות החברה באופן שאינו הולם את ציפיותיו.

דרישת גדעון למידע ומסמכים מהחברה
43. הוראת סע' 184 לחוק שעניינה זכות למידע של בעל מניות קובעת כי:

"לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן:
(1) פרוטוקולים של האסיפות הכלליות, כאמור בסעיף 90;
(2) מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים כאמור בסעיף 129;
(3) מסמך שברשות החברה, כאמור בסעיף 185;
(4) תקנון ודוחות כספיים כאמור בסעיף 187;
(5) כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק זה ולפי כל דין לרשם החברות או לרשות לניירות ערך, העומד לעיון הציבור ברשם החברות או ברשות ניירות ערך, לפי הענין".

הוראת סע' 185 לחוק שעניינה עיון בעל מניות במסמכי החברה קובעת כי:
"(א) בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה, תוך ציון מטרת הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה בכל אחד מאלה:
(1) המסמך נוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275;
(2) בחברה פרטית - אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה.
(ב) החברה רשאית לסרב לבקשתו של בעל מניה אם לדעתה הבקשה הוגשה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט, או שגילוי המסמכים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה".

44. כפי שפורט לעיל, נדחתה טענתו של גדעון כי עסקינן "במעין שותפות" ושיש להכיר בציפייה להיות שותף בניהולה של החברה. לפיכך, השאלה נוגעת למסמכים להם זכאי גדעון כבעל מניות. בסע' 10 לתובענה, בס"ק (3), גדעון דורש עיון בפרוטוקולי האספות שהתקיימו, בדוחות הכספיים עד לשנת 2018, בסקירת פעילות החברה עד להגשת התביעה, בהערכות שווי שבוצעו לחברה, בתוכניות העסקיות של החברה משנת 2010 ועד הגשת התביעה, חומר הקשור להחלטות הדירקטוריון, מסמכי הערבות עליהם חתמו המבקשים, רשימת נושאי המשרה בחברה והסכם ההתקשרות עמם, רשימת המועסקים בחברה שהינם בני משפחה. כן ביקש מידע שהינו תוכנית החברה לעתיד, לגבי כספים שברשותה לרבות לוחות זמנים, פירוט זכויות החתימה משנת 2010 ועד הגשת התביעה, פירוט מדיניות ניהול הסיכונים בחברה כמו גם פירוט מדיניות חלוקת הדיבידנד בחברה. גדעון מפרט שיכול היה לפנות לבנקים שבהם החברה מנהלת חשבונות, אולם הדבר עלול היה לפגוע בחברה ולכן נמנע מכך. לפיכך טען שהוא זכאי למידע ולמסמכים שהתבקשו.

45. גבי והחברה השיבו כי זכות העיון של גדעון כבעל מניות מצומצמת, ושהחברה מסרה זה מכבר את כל המסמכים שהתבקשו בסע' 10(3) לתובענה. זאת ועוד, טוענים גבי והחברה כי נמסרו מסמכים נוספים מעל ומעבר למה שמחייב החוק על מנת שגדעון יוכל לערוך ולבצע הערכת שווי לחברה. עוד מפרטים הם כי בסיכומים, לא טוען גדעון כי מסמך כלשהו לא נמסר לו. המשיבים טוענים כי בהתאם לסע' 185(ב) לחוק, לחברה זכות לסרב לבקשת עיון אם הבקשה אינה בתום לב, וכן אם הדבר עלול לפגוע בטובתה.

46. טוענים גבי והחברה כי המבוקש אינו נדרש לצורך אחת החלופות שבסע' 185(א) ודי בכך לצורך הדחייה ובנוסף, גדעון אינו זכאי למסמכים הנוספים ובמיוחד לאחר שיש בהם סודות מסחריים מובהקים, (הערכות שווי, תכניות עסקיות, תכניות החברה ביחס לכספים שברשותה ועוד תוך הפנייה לסע' 100 בתצהירו של גבי) ונטען כי טובת החברה עלולה להיפגע ולאור כך שגדעון מתחרה ואף עשוי להמשיך בעתיד להתחרות באופן אישי באמצעות החברה שלו בחברה. החברה אף הוסיפה כי גדעון, הינו גורם שבמסגרת תובענה זו גילה דעתו שהוא מעוניין בפירוק החברה וחיסול עסקיה, לפיכך, עליו לפרט את מטרת דרישת המידע כמו גם שעליו הנטל להראות כי בקשתו לא נועדה לקדם את המבוקש בידו שהינו חיסול עסקיה.

47. שקלתי את טענות הצדדים. בסיכומי גדעון לא עלו טענות שלא קיבל מסמכים אלו המפורטים בסע' 184 לחוק. ענין אחד אציין והוא נוגע למידע אודות הערבויות של גדעון. בניגוד לנטען בידו, הוא אינו "חשוף" באופן מהותי לחובות החברה, אם כי יחד עם זאת, אין חולק שזכאי הוא למידע בקשר לערבויותיו. החברה לא סברה אחרת ואם אני מבין, אף מסרה את המידע, אלא שהנושא לא מוצה. לפיכך ולמען הסר ספק, יובהר כי גדעון זכאי למידע אודות ערבויותיו לטובת החברה. בכול הנוגע למידע הנוסף שהתבקש: מידע פיננסי, חוות דעת והערכות שווי, פירוט אודות מדיניות ניהול סיכונים וכיו"ב, גדעון לא עמד בנטל להראות כי הדבר נדרש לו לצורך אסיפה כללית כאמור בסע' 185(א). מצאתי גם לקבל את עמדת גבי והחברה כי כיום, גדעון הינו מתחרה בעסקי החברה, ולכן טובתה של החברה יכולה להיפגע כתוצאה מחיובה בנתונים ומידע המבוקשים, כאשר גדעון לא פירט את מטרת המידע שהתבקש. לפיכך לא מצאתי מקום למתן הוראות לחברה להמציא המידע המבוקש בסע' 10(4) לתובענה, ולאחר שהחברה המציאה את המסמכים שלהם זכאי גדעון כבעל מניות, כמבוקש בסע' 10(3) לתובענה, למעט נושא המידע בקשר לערבויות האישיות.

דרישתו החלופית של גדעון לפירוק החברה
48. עסקינן בחברה מוצלחת מאוד, בעלת היקפי פעילות משמעותיים, המחלקת לבעלי מניותיה דיבידנדים בשיעור משמעותי מרווחיה השנתיים. החברה אינה מצויה בכול מבוי סתום ניהולי. החברה תפסיד באופן ברור ממהלך של פירוק, בעלי המניות יפסידו ממהלך שכזה, ואין כל הצדקה להתערבות בית המשפט והחלפת שיקול דעת מוסדות החברה בידי בית המשפט. אין הצדקה לכפיית עמדת המיעוט על עמדת הרוב. מדובר בסעד שאין לו כל הצדקה, גם לא ל"חידוד" שבסיכומי התשובה לכך שמדובר בפירוק "מדורג" במינימום נזקים, גם לכך אין הצדקה, בנסיבות ובהתאם לתשתית העובדתית שהובאה בפני, ולפיכך אני מורה על דחיית הסעד המבוקש לפירוק החברה.

דרישתו החלופית של גדעון להוראות בית המשפט לדרך ניהול החברה לעתיד
49. לאור התוצאה שלעיל, לא מצאתי הצדקה להוראות לדרך ניהול החברה בעתיד

פיצול סעדים
50. טוען גדעון לפיצול סעדים וזאת לאור כך שהגיש תביעתו לסעדים כבעל מניות בחברה אולם יכול להיות שיש עוד סעדים הנובעים מעילות תובענה זו ולכן למען הזהירות ביקש פיצול סעדים. מאידך טוענים המשיבים כי תובענה צריכה להכיל את מלוא הסעדים הרלבנטיים. טוענים המשיבים כי מדובר בבקשה סתמית ולאקונית ושאין להיעתר לה וכי לא היתה כל חובה להגיש התובענה כהמרצת פתיחה, כי ניתן היה להגיש תביעה אזרחית שתכלול את כל הסעדים הרלבנטיים. דין הבקשה לפיצול סעדים להידחות. לכל הפחות, על המבקשים היה לפרט, אילו סעדים לא נתבעו בתובענה זו, ואיני סבור שיש הצדקה להותיר כפתוחה את השאלה, האם יש אילו סעדים שגדעון יכול היה לתבוע במסגרת עילת התביעה של קיפוח המיעוט, סעדים שלא התבקשו, ולכן הבקשה לפיצול סעדים נדחית.
סיכומם של דברים, אני מורה על דחיית התובענה, (בכפוף לאמור בסע' 47 לעיל, ולזכותו של גדעון לקבל מידע הנוגע לערבויותיו).
המבקשים יישאו בהוצאות המשיבים ושכ"ט בסך כולל של 100,000 ₪, (75,000 ₪ למשיבים 2-5 וסך של 25,000 ₪ למשיבה 1 היא החברה).
זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 45 יום.

ניתן היום, כ"ט כסלו תשפ"א, 15 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

יעקב פרסקי

עמוד הקודם1234