פסקי דין

הפ (ב"ש) 15943-08-19 גדעון מכלוף נ' מכלוף בכור ובניו בע"מ - חלק 3

15 דצמבר 2020
הדפסה

החלטות אסיפת אוגוסט 2010 – האם הופרו החלטות מחייבות של החברה?
25. טוען גדעון שהאספה הכללית באוגוסט 2010 קיבלה החלטות מהותיות, בלתי הדירות, שבעיקרן הינן: סיום פעולת החברה, מינוי מנכ"ל חיצוני כמו גם חלוקת דיבידנד מחייבת של 50% מהרווח השנתי כל שנה. הביטוי לדברים הינו בעמ' 7 לפרוטוקול אסיפה זו, בו יש התייחסות בפסקה השלישית, בראש הדברים בזו הלשון: "הנושא הבא – תפקודם ותפקידם של בעלי המניות". הדובר הינו גבי, המתייחס לאפשרות "הנזלת" נכסי החברה על מנת שכל אחד יוכל לפתוח דף חדש. ישנה התייחסות לעריכת הדף החדש כהצעת רואי חשבון באמצעות חברת אחזקות. ישנה התייחסות לצורך שבגמישות שבהמשך. אפשרות של חלוקת דיבידנד בשנים הקרובות בסך 50% מהרווח. זאת תוך כדי התייחסות לעסקת שו"ב שכדברי גבי בפרוטוקול: "מסבכת קצת את העניינים". בהמשך, התייחסות למי שירצה "לפדות" את חלקו במניות. עוד ובהמשך אפשרות כי החברה תבצע תכנון ושיווק והביצוע יעשה על ידי מי מהיחידים באמצעות חברות האחזקה. נשאלה שאלה, מה יהיה על הסיווג הקבלני הגבוהה מאוד של החברה, והתשובה היתה שצריך לבדוק זאת, (היועצת המשפטית תבדוק). ישנה גם התייחסות למינוי מנהל חיצוני כמו גם לכך שיש צורך "להנחיל את זה הלאה", כשהכוונה להעביר את מה שיש לדור הבא.

26. מכאן טענת גדעון שעולה בתובענה ולפיה לאור גילם "המתקדם" של האחים, לקראת המעבר לדור השלישי, נערך דיון בישיבת אוגוסט 2010 אז עלה בבירור כי "השותפים", החליטו שלוש החלטות מהותיות, החלטות מחייבות, ולפיהן יחולק דיבידנד 50% בשנה מהרווח הנקי, החברה תסיים פרויקטים קיימים והחברה תפעל "להנזלת" נכסיה על מנת לחלקם, כדי שהאחים יוכלו לפתוח דף חדש בחברות האחזקה.

27. לגבי הפרויקט של שו"ב, טוען גדעון שזה הפך להיות כמו כל שאר הפרויקטים שצריך לסיים. גדעון מפנה לדברי גבי גם באסיפת אוגוסט 2011 אף שם חזר גבי בעמ' 3 כי בתוך 5-6 שנים החברה תסיים פרויקטים ושזה לא פשוט לעצור ספינה גדולה וכרגע אין מקום להיכנס לפרויקטים חדשים, ושיכול להיות שיש מקום לאופציה ולפיה החברה תישאר בהיקפים קטנים אולי אף להכניס מנכ"ל חיצוני. גדעון הפנה לכך שהדברים חזרו גם בשנת 2014 וגם בשנת 2015, כאשר עלה נושא של היערכות לשינוי, גבי התייחס לכך שהוא לא רוצה לעשות ביצוע אלא ייזום. באסיפת 2015 יש אף התייחסות לכך שגבי וגדעון נגשו למכרז בראשון לציון כחלק מהצורך שבהיערכות האחים לפעולה עצמאית שלא במסגרת החברה. גדעון התייחס לעסקה בקרית גת שלא יצאה לפועל. אלא שכשיטת גדעון, בשנת 2017 מבקש גבי להשתלט על החברה ואז בלי אישור התקשר ביום 10.7.17 בעסקת קרית גת בהיקף 144 יח"ד. באותה עת, גדעון טוען שהוא וגבי נגשו למכרזים בראשון לציון (בניית 16 יח"ד דו-משפחתיות, לפי תיאור הדברים בעת"מ 9917-09-17, פסק דין של השופט שילה, 9.10.17)). טוען גדעון כי בנקודת זמן זו, החלה ההתנכלות של גבי כלפיו, ולאור כך שגדעון החל בביצוע פרויקטים אישיים בחברה שלו.

28. טוען גבי כי המתווה שעלה באסיפת אוגוסט 2010 לא אומץ בפועל. זאת, הגם שגבי מאשר שהמתווה עלה ונדון כאשר בבסיס הדברים טוען גבי שעסקה שו"ב שהיתה גדולה ומהותית מאוד, עסקה של כ – 1,000 יח"ד שהצפי להשלמתה היה של 10 שנים, עסקה שנחתמה לאחר אסיפת אוגוסט 2010 ולכן אין ממש בטענות גדעון. גבי מפנה לפרוטוקולים מהם עולה שנערך דיון גם במתווים נוספים לאלו שהוצעו. כך למשל, גבי מפנה לאסיפת אוגוסט 2016 שם הבהיר כי אין כוונה לסגור את החברה ונטען כי החברה מעולם לא כבלה עצמה בהחלטה כזו או אחרת, ובזמן אמת גדעון לא דרש היצמדות להחלטת אוגוסט 2010 לסגירת החברה. לדברים הוסיפו גבי והחברה כי באסיפת אוגוסט 2017 עת דיווח גבי על התקשרות החברה בפרויקטים נוספים, לא הובעה כל התנגדות על ידי מי מבעלי המניות בהם גדעון והדברים סותרים את אותה טענה להחלטה בלתי הפיכה לסיום פעולות החברה. טוען גבי כי שינוי מבנה האחזקות בשנת 2011 היה בעצת יועצי המס.

29. גבי מסביר כי בשנים 2010-2017 החברה לא נכנסה לפרויקטים חדשים, בין היתר בשל מהפך במדיניות משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל, עד שהזדמנה עסקה טובה בשנת 2017. מוסיף גבי כי בסך הכול, בעלי המניות מעוניינים בהמשך פעילות החברה, תחת ניהולו של גבי ולכן אין הצדקה להביא לסיום פעולות חברה מצליחה ואף החברה הוסיפה כי אין כל הצדקה להביא לסיום פעולות חברה מוצלחת מאוד, המחלקת מידי שנה דיבידנדים משמעותיים לבעלי מניותיה.

30. שקלתי את טענות הצדדים באשר לנושאים שהועלו בהמשך לאסיפת אוגוסט 2010 ומסקנתי הינה שיש לדחות את הטענות של גדעון. בראש הדברים אתייחס לטענת ההחלטה המחייבת של אספת אוגוסט 2010, ולפיה החברה תחלק 50% דיבידנד מהרווח הנקי שלה לבעלי המניות. מתברר כפי שכבר הוקדם, כי משנת 2010 ועד לבירור התביעה בשנת 2020, החברה חילקה סדרי גודל של 135,000,000 ₪ דיבידנד לבעלי המניות, היינו למעלה מ – 3 מיליון ₪ לשנה לכל אחד מארבעת בעלי המניות, שיעור דיבידנד שהגם שאינו מגיע למחצית הרווח הנקי, חלוקת הדיבידנד קרובה לשיעור האמור. טוענים גבי והחברה כי גם אם היתה החלטה מחייבת בשנת 2010 אודות שיעור חלוקת הדיבידנד, האם לא יכולה החברה לבחון ההחלטה שנים רבות לאחר מכן? גדעון לא נתן מענה ענייני לטענה זו. לפיכך, אני דוחה טענת גדעון לקיפוחו בנוגע לחלוקת הדיבידנד בחברה, ולאור כך שבמשך עשור, הדיבידנד שחולק בפועל, קרוב לשיעור של 50% מהרווח השנתי.

31. טענה לא מהותית נוספת שמצאתי כבר בשלב זה לדחות, נוגעת למינוי מנכ"ל מקצועי. בראש הדברים, מינוי מנכ"ל מקצועי, נועד להחליף את גבי ולא מדובר בסוג של בעל תפקיד לצורך חיסול עסקיה של החברה. הדברים עולים כחוט השני בפרוטוקולי האספות, כמתווה פעולה אפשרי. כך למשל, כמתווה פעולה אפשרי למקרה שהחברה תהפוך להיות משווקת ויוזמת כאשר הביצוע לא יהיה בידיה, (ראו לדוגמא, אספת יולי 2014 עמ' 2 למטה). עיון בפרוטוקולי האספות מעלה כי גבי התלבט עם בעלי המניות הנוספים באפשרותו להמשיך בתפקידו בחברה, בין היתר לאור מצבו הרפואי ונסיבות נוספות, כאשר ניתן לקבוע בבירור כי לא התקבלה כל החלטה מחייבת, להחלפתו של גבי בתפקידו כמנכ"ל. זאת ועוד, בעלי המניות אישרו תקנון מעודכן לחברה בשנת 2011 לאחר שניתנה לצדדים הזדמנות להעיר הערותיהם. בדיעבד התברר כי ההתייחסות הינה לשני דירקטורים בהם האב בכור ז"ל בנוסף לגבי, וכי ברור שמדובר במצב לא אפשרי לאור פטירת האב בכור ז"ל בשנת 1997. אין מחלוקת שלא נטען שיש להחליף את הדירקטור המכהן שהינו גבי. מכל מקום, לגבי מנכ"ל מקצועי, לא היתה כל החלטה מחייבת למינוי מנכ"ל חיצוני, אלא זו אופציה שגבי העלה, מתווה פעולה שנשקל אולם לא התקבל בפועל.

32. הנושא המהותי עליו הלין גדעון כאמור הינו אותה החלטה מחייבת לסיום פעולות החברה, "להנזלת" הנכסים, החלטה לפיה לאחר פרויקט שו"ב החברה לא תיטול על עצמה עוד פרויקטים, וזאת לאור כך שבאספת אוגוסט 2010 הדברים הובאו בידי גבי, ודברים אלו חוזרים ונשנים גם באספות בשנים שלאחר מכן. טוען גדעון, שגבי החליט בשנת 2017 "להשתלט" על החברה על מנת להדירו ולפגוע בו. עיון בפרוטוקול אסיפת אוגוסט 2010 מעלה כי אכן, סיום הפעולות בחברה, היה נושא מהותי שעל סדר היום. באספה זו נדונה האפשרות וישנה התלבטות לגבי מעבר החברה הלאה, לדור הבא, הדור השלישי ובאיזה דרך. אלא שהדברים לא קיבלו ביטוי מעשי מחייב ומפורש.

33. כעולה מעיון בפרוטוקולים, באספות השנתיות של בעלי המניות, גבי מתלבט ומשתף את בעלי המניות, האם יכול הוא ורוצה להמשיך בתפקידו, אותו הגדיר כמי שמנווט את הספינה הגדולה של החברה. כך למשל, באספת יולי 2014 מתייחס גבי בעמ' השני לאפשרות מסוגלותו הבריאותית להמשיך ולקדם את החברה דבר שאינו סוד, תוך שמתייחס לכך שלא מסתדר לו סגירה טוטלית של החברה. גבי מוסיף שלשנתיים הקרובות יש את פרויקט שו"ב וצריך לראות איך הדברים יתפתחו תוך שמפנה את הצדדים לכך שאולי הוא לא יוכל להמשיך בפעילות כפי שהיא. באספת יולי 2015 מתייחס גבי לכך שאין לו כוח לביצוע. גבי מתייחס להמשך דרכו בחברה. באספת אוקטובר 2016 בעמ' 4 למטה, מדגיש גבי כי בניגוד לשמועות, אין כל כוונה לסגור את החברה. בעמ' 5 באמצע מסביר גבי מדוע בשנים האחרונות לא פנתה החברה לפרויקטים חדשים, וגבי מסביר כי הוא זהיר, בשל ראיה קדימה ולאור ניתוח מחירי פרויקטים, וזאת בד בבד עם כך שממילא יש לחברה פרויקטים ל- 4-5 השנים הקרובות. באספת אוגוסט 2017 ישנו עדכון החברה בכך שבוצעה התקשרות חדשה בפרויקט בקרית גת. באספת אוקטובר 2017 ישנו עדכון לרכישת קרקע בנתניה לצורך פרויקט נוסף. באספות לא עלה כי מישהו מסתייג מדבריו של גבי. דומה כי בעלי המניות שמחים ומאשרים את עמדתו של גבי, שהרי לא נמצא לגבי מחליף ראוי וכל עוד מסוגל הוא להמשיך בפעילותו ובתפקידו, הדבר מקובל עליהם. אין להתפלא על האמור שכן החברה בהנהגתו ובהנהלתו של גבי, מביאה לבעלי המניות במשך שנים רבות, דיבידנד בהיקף 3 מיליון ₪ לשנה לכל אחד.

34. החברה לא החלה בפרויקטים, אחר זה של שו"ב בשלהי 2010, ובדבר יש תמיכה מסויימת לטענות גדעון. הסיבה לכך שלא החלה החברה בפרוייקטים אחרים, נומקה באספות הכלליות, בין היתר כי פרויקט שו"ב נתן לחברה תעסוקה לשנים רבות, והגם שלא ניתן לומר שאין ממש בטענה זו של גדעון, לגבי ההימנעות מקבלת פרויקטים, הסברו של גבי אינו בלתי סביר. תיאור השתלשלות הדברים מאסיפה לאסיפה, ממחיש ומחזק את מסקנתי ולפיה בעלי המניות לא קיבלו כל החלטה מחייבת, בלתי הדירה, לסיים את פעילות החברה, הגם שישנה התלבטות בהמשך דרכה של החברה. גם אם ניתן היה להבין בנקודת זמן מסויימת שהמתווה נוטה לכיוון של סיום הפעילות, הרי האספה הכללית אינה מוגבלת וכבולה להחלטות קודמות. במיוחד נכונים הדברים כאשר החברה רווחית, מחלקת דיבידנדים נכבדים ומשמעותיים ובעלי המניות באספות השנתיות אינם מעלים כל הסתייגות ואינם מציעים הצעות אחרות לסדר היום.

לפיכך מסקנת הדברים הינה שלא הופרו החלטות מחייבות של האספה הכללית, לא זו מאוגוסט 2010 ולא אחרות, ולא נפגעה כל ציפייה לגיטימית של גדעון כי החברה תסיים את פעולותיה ואגב חיסול הפעילות, תחלק את נכסיה.

טענות גדעון להדרתו מהחברה - החלטת האספה הכללית מיום 25.10.17
35. טוען גדעון כי גבי החליט להשתלט על החברה והדברים באו לביטוי בדיווח באספת אוגוסט 2017 על ההתקשרות בפרויקט קרית גת וזאת בדיעבד. טוען גדעון שהוא וגבי ניגשו לפרויקטים באמצעות החברות הפרטיות שלהם בראשון לציון. אלא שגבי הפסיד ולכן החליט לנקום בגדעון, הגם שגדעון התייעץ עם גבי כאח גדול, לגבי פעילותו העצמאית בפרויקט בכפר סבא. טוען גדעון שבשלב מסוים גבי התחרט וחזר בו מההסכמה על פעילות עצמאית, והייתה פגישה לא פשוטה ביום 17.10.17 בין הצדדים, שהובילה לאספת בעלי מניות ביום 19.10.17, אסיפה שהמשיכה ביום 25.10.17 אז הודיע גבי על התקשרות בפרויקט של החברה בנתניה, לרכישת מקרקעין בהחלטה שקיבל לבד. טוען גדעון שרצה למנוע הרחבת הסכסוך המשפחתי והפרת התחייבותו בפרויקט בכפר סבא ולכן נאלץ גדעון לסיים עבודתו בחברה. בהמשך מצא עצמו גדעון מחוץ לחברה החל מחודש 11/17 ובכך נפגעה ציפייתו למעורבות בניהול החברה. טוען גדעון שגבי עצמו, עמד לבצע פרויקט בראשון ורק במקרה, הדבר לא הסתייע ולכן זו הראיה לכך שגבי פעל שלא כדין כנגדו.

36. טוענים גבי והחברה כי גדעון הועסק בחברה כמנהל ביצוע וקיבל שכר גבוה עבור עבודתו, אולם בחודש יולי או אוגוסט 2017, החל בעבודה קבלנית עצמאית, בביצוע פרויקט באמצעות החברה הפרטית שלו. הדבר כשיטת גבי הציב את גדעון בניגוד עניינים עם החברה. גבי הפנה לאספות ולהתייחסות ולפיה כל אחד מבעלי המניות יכול לעסוק באופן פרטי בעניינים נוספים, אם כי הפנה להדגשות ולפיהן לא היה מקובל עליו כי בחברות האישיות יהיה ביצוע פרויקטים. גבי הפנה לפרוטוקולים החל מאספת אוגוסט 2010 שם התייחס לכך שהוא סומך על בעלי המניות שלא יעסקו בעיסוקים שיתנגשו באינטרסים של החברה. גבי הסביר מדוע פעולות גדעון והחברה שלו מתנגשות באינטרס של החברה. כשיטת גבי וכמשל, ספקים לא מבדילים בין גדעון בתפקידו כמנהל פרויקטים לתפקידו כבעל חברת ביצוע נפרדת. גבי טוען כי עצר את אסיפת 19.10.17 על מנת שגדעון ישקול צעדיו והתכנסה אסיפה נוספת ביום 25.10.17 כאשר באסיפה זו, שנערכה לאחר פגישה מיום 24.10.17, היה סיכום ולפיו גדעון יפסיק את פעולתו בניהול הביצוע בחברה. כשיטת המשיבים, לא הובאה כל ראשית ראיה לטענות גדעון כי נדחק מחוץ לחברה. גבי השיב לטענת גדעון, לגבי הפרויקט האישי שלו בראשון, כי בפועל, גבי לא ביצע שום פרויקט שלא דרך החברה, וגם הפרויקט בראשון, היה מיועד ליזמות ולא לביצוע.

37. עיון בפרוטוקול אספת אוקטובר 2016 מעלה כי כבר אז, עמד על הפרק, מצד אחד, נושא המשך פעולת החברה, והתלבטות לגבי ההמשך, אם כי גבי הדגיש שאין כל כוונה שלא להמשיך את פעילות החברה, (עמ' 4). כבר שם מעלה גדעון אפשרות הנוגעת לביצוע באמצעות החברה הפרטית שלו, (עמ' 5 למטה) וגבי בעמ' 6 מתייחס לכך שאם גדעון יפעל בפרוייקט פרטי, שאת הביצוע יעשה קבלן משנה ושצריך הפרדה.

38. אין מחלוקת כי גבי לא ביצע באמצעות החברה שלו, פרוייקט ביצוע שלא באמצעות החברה. התברר לעומת זאת כי גדעון פעל וקיבל על עצמו פרוייקט ביצועי בחברה הפרטית שלו. הדברים לובנו בדין ודברים שעלה בשיחות של גבי וגדעון כמו גם באספת 19.10.17 והסתיימו באספת 25.10.17. באסיפה זו, שעל סדר יומה הפסקת שירותי הניהול של גדעון לחברה, כך הודיע גדעון ונקבעו סדרי סיום עבודתו של גדעון, (באמצעות החברה שלו). אין מחלוקת שלא נותרה כל התחשבנות כספית כתוצאה מהפסקת העסקתו של גדעון. גדעון בזמן אמת, לא העלה כל טענה כנגד הבחירה שנאלץ לבחור, כשיטתו, על מנת שלא להחריף את הסכסוך המשפחתי.

עמוד הקודם123
4עמוד הבא