פסקי דין

תא (ת"א) 44596-11-17 נופר לוי 2015 בע"מ נ' לאגו האגם כנסים ואירועים בע"מ - חלק 2

26 דצמבר 2021
הדפסה

כב’ הש’ הדר: כן.

העדה, גב’ לוי: לא. זה הכול הועבר דרך נועם אבל אני ישבתי איתו הוא דיבר איתי הוא ביקש רמה מסוימת"

38. נופר אישרה שאין תיעוד לגבי פגישותיה עם ראובן לפני חתימת ההסכם.

39. ראובן הצהיר מסעיף 19 שנופר לא הייתה קשורה למו"מ שקדם לחתימת ההסכם וכי הסיכום היה מול נועם וכי מבחינתו "נועם ונופר חד הם". ראובן הצהיר בסעיף 21 שהתובעת הוקמה ע"י נופר במיוחד לצורך ההסכם. ראובן הצהיר בסעיף 22 שנופר הייתה אמורה לשרת כל לקוחות לאגו, אך העדיפה לטפל בלקוחות האמידים בלבד.

40. ראובן עמד בחקירתו בעמוד 22 משורה 19 על טענתו כי לא פגש נופר לפני חתימת ההסכם:

"4 שנים אני מתנהל מול נועם לא במכתבים אלא בשיחות, בפגישות. מן הסתם לא ידעתי שהוא מקליט אותי וזה לא עלה בדעתי. לתביעה שלו צירף 2 הקלטות וכל ההקלטה מדברת על בלעדיות. בהקלטות זה בוודאי מופיע מפנה לתמלול ההקלטות בהן אני מתייחס לפניות של נופר בשיחות עם נועם. לא ישבתי עם גב' לוי אלא רק פעמיים. כשבית המשפט אומר לי שהוא זוכר שגב' לוי אמרה שנפגשנו פעמיים במלון דניאל אני אומר ממש לא ישבתי איתה לפני החוזה. אחרי החתימה על החוזה ישבתי איתה פעם אחת בלאגו לנסות לסדר את היחסים בינה להדר ופעם לאחר שנועם נעצר היא ביקשה ממני פגישה."

--- סוף עמוד 8 ---

41. נופר אישרה בעדותה הקשר בין ההתקשרות בין ראובן ונועם להסכם עמה בעמוד 18 משורה 22 כלהלן:

"בתחילה ישבו עם אלקי ג'קובס ישבו עם שחר גולדין ישבו עם מספר מעצבים זה רשום בתיק שלהם לדעתי. וההסכם בין ראובן לנועם היה שהרי נועם צריך לחיות ממשהו במשך זמן שותפות כי הרי ההסכם ביניהם היה שרק לאחר החזר השקעה נועם התחיל למשוך רווחים ולבינתיים הוא ישתכר ב-50 אלף שקלים בחודש. בא ראובן לנועם ואמר אתה יודע מה? אנחנו מחפשים מעצב במקום שאתה תיקח 50 אלף שקל בחודש וזה גם יעכב לנו את החזר ההשקעה אשתך היא מעצבת אולי ניקח אותה."

42. כעולה מהפרוטוקול, כשנופר הבינה בעמוד 19 שגרסה זו יוצרת קושי לעניין טענתה להתקשרות עצמאית, שאינה קשורה לנועם, עורך דינה ענה במקומה לשאלת ביהמ"ש בשורה 8 בעניין זה. רק לאחר שביהמ"ש העיר לעורך דינה כי אסור לו לענות במקום נופר, היא אישרה בשורה 10 שנועם ויתר על קבלת הסך של 50 אלף שקל ובתמורה נופר נבחרה כמעצבת וקיבלה כספים כמעצבת.

43. נופר תארה בסעיף 21 בשורה 4 כיצד דרשה מנועם לדאוג לקבלת הכנסה "עד שתחזור ההשקעה":

"שהוא מקים אולם אירועים אני שואלת אותו נועם אוקי איך מתפרנסים? אתה מקים אולם 4 שנים אתה לא עובד, יש עוד איזה כמה שנים טובות עד שתחזור ההשקעה, איך אנחנו מתפרנסים בזמן הזה? אני לא יכולה לפרנס את הבית לבד. ואז אני יודעת שהוא אמור לקבל איקס כסף?"

44. האמור לעיל, משתלב עם גרסת ראובן שהרקע לחתימת ההסכם, הייתה ההסכמה בינו ובין נועם בעניין הקמת העסק באולמות לאגו והרצון לשלם לנועם באמצעות התובעת.

45. נופר טענה בעמוד 20 בשורה 1 ש"היו הסכמים בעל פה בין נועם לראובן, לא רק בזה בעוד הרבה דבירם אחרים." קיומן של הסכמות בעל פה בין ראובן ובין נועם, שפעל גם בשם נופר, יאפשרו להבין במסגרת הדיון בטענות הצדדים להפרות הדדיות, את הפערים בין ההסכם ובין המציאות בפועל על פני תקופה ארוכה.

46. המסקנה היא שבין אם דובר על הכנסה של חמישים אלף ₪ לחודש, או הכנסה בסכום אחר, ההסכם נכרת כדי לאפשר לנועם ולנופר לקבל הכנסה מידית ולא להמתין מספר שנים עד שנועם יהיה זכאי לחלוקת רווחים מהמיזם.

הצדדים כרתו על דרך התנהגות הסכם חדש בחלוף מספר חודשים מתחילת פעילות האולמות

47. כפי שיפורט כעת, עם תחילת הפעילות, עלו טענות הדדיות בין הצדדים להפרת ההסכם, ודי מהר נכרת על דרך התנהגות הסכם חדש שהביא לרגיעה יחסית בקשר בין הצדדים.

--- סוף עמוד 9 ---

48. ראובן חזר בתצהירו על הטענות בכתבי הטענות להפרת ההסכם ע"י נופר וטען שבהסכם הבלעדיות הותנתה במילוי התחייבויות התובעת. הדר, מנכ"לית לאגו ודנה, חשבת לאגו, חזרו בתצהיריהן על טענות אלה. הדר התייחסה לסירוב של נופר לתת מלוא השירותים שהתחייבה לספק ודנה העריכה בסעיף 6 שמהחישובים החלקיים שהעבירה אליה נופר, עולה שהיא חבה ללאגו "מאות אלפי ₪".

49. ראובן הצהיר בסעיף 30 כי כאשר נופר "הרסה במכוון" את המיזם שכן עמדה על "מחירים מופרכים" ובכך הקשתה על התקשרות עם לקוחות, הוא לא הסכים לכך. ראובן הצהיר בסעיף 34 כי שוחח רבות בעניין זה עם נועם שאף הבטיח להחליף את נופר בהתקשרות עם הלקוחות, אך התחמק ממילוי הבטחתו.

50. נופר אישרה בחקירתה מעמוד 23 לפרוטוקול קיום מספר תנאים להתחייבות לבלעדיות כלהלן:

נופר אישרה בשורה 23 כי שירותי העיצוב שהועמדו לרשות לקוחות לאגו כללו שלושה סוגים של עיצוב כלהלן:

"אחד עיצוב בסיסי שהוא כלול במחיר המנה והדברים השונים,"

"שתיים חבילות עיצוב שהוא קצת יותר יוקרתי אבל הוא משהו ביניים"

"ויש עיצוב חייטות או העיצוב האקסקלוסיבי שהוא הרמה הגבוהה ביותר של עיצוב".

51. נופר אישרה בעמוד 24 בשורה 8 כי התחייבה לספק העיצוב הבסיסי (להלן: "התנאי הראשון").

52. בשורה 17 (להלן: "התנאי השני") "את צריכה להתקין על חשבונך מלוא הציוד והאביזרים הנדרשים לעיצוב האולם"

53. בשורה 19 (להלן: "התנאי השלישי") "את צריכה לעצב את השטחים הציבוריים".

54. בשורה 21 (להלן: "התנאי הרביעי") לספק חבילות הבסיס.

55. בשורה 26 (להלן: "התנאי החמישי") "לשבת עם אנשים שרוצים עיצוב יותר יוקרתי ולתפור להם ההצעה המתאימה. עכשיו דבר אחרון בנושא, לגבי החבילות עיצוב שהם חבילות הביניים את צריכה לתת חבילות עיצוב אטרקטיביות הגדרתם את זה כחבילות עיצוב אטרקטיביות."

56. בעמוד 25 בשורה 4 (להלן: "התנאי השישי") "להעביר 20 אחוז מההכנסות שלך לחברה ואת צריכה להעביר דיווח מלא של כל מה שאת גובה מתחום העיצוב".

--- סוף עמוד 10 ---

57. הדר, בתו של ראובן ומנכ"לית לאגו, ומי שעמדה בפועל בקשר עם נופר, כפי שיפורט בהמשך, חזרה בתצהירה על טענות ראובן שנופר הפרה ההסכם כמפורט בכתבי הטענות מטעם לאגו. בסעיף 14 כללה רשימה של לקוחות שלאגו הפנתה לנופר, אך אלה לא הסכימו להתקשר עמה עקב מחיריה הגבוהים. הדר צרפה לתצהירה כנספח ה' עותק פניה של לאגו ללקוח מתחילת הפעילות בו לאגו מפנה הלקוח לנופר לצורך ביצוע העיצוב.

הבלעדיות אינה נאכפת על דעת נופר

58. בסעיף 15 הדר הצהירה כי החל מחודש נובמבר 2015 גובשה רשימת מעצבים נוספים בהסכמת נופר ונועם. בסעיף 16 מנתה שמות של לקוחות שהפנתה לנופר ובסעיף 17 שמות של לקוחות שהסתפקו בעיצוב הבסיסי ולכן לא נזקקו לשירותי מעצב כלל. בסעיף 18 הדר חזרה על גרסת ראובן שהאירוע הראשון, בניגוד לטענת נופר, הופק ע"י נועם, ללא מעורבות לאגו. לסעיף 18 צרפה מכתב מחודש יוני 2015, בסמוך לתחילת הפעילות, בו העבירה לנופר רשימת לקוחות וזאת כדי לשלול טענת נופר שלא קיבלה מלאגו הרשימה.

59. ראובן הצהיר בסעיף 37, שהקמת הרשימה של מעצבים נוספים לצד נופר, הייתה על דעת נועם, על מנת לתת ללקוחות אפשרות נוספת להתקשר עם מעצבים ככל שלא מסכימים להתקשר עם התובעת.

60. מנכ"ל לאגו, אלי, העיד בעמוד 24 משורה 12 שהקמת הרשימה של מעצבים נוספים הייתה בעקבות פגישה עם נופר לאחר שהגיע למסקנה שהגיעו מים עד נפש:

"כשבאמת הגיעו מים עד נפש, קראתי לנופר אליי למשרד, ואני זוכר היטב שהייתה לי שיחה עם נופר אצלי במשרד, שבה ביקשתי מנופר ליישר קו, כיוון שבלתי אפשרי להמשיך בצורה הזאת.

ש: תראה, אתה אומר "הגיעו מים עד נפש",

כב' הש' הדר: רק תסביר לי מה זה ליישר קו, מה?

העד, מר מאור: ליישר קו זה אומר שלהתיישר לפי ההסכם שיש לנופר. זה אומר שהיא צריכה לתת מענה לכל האורחים שמגיעים ורוצים לעשות אירועים בלאגו. ואני אומר שוב, זה היה אינטרס מאד גדול שלנו שיהיה לנו מעצב אחד שייתן מענה לכל הלקוחות.

כב' הש' הדר: אז הבנתי מה זה ליישר קו, אז לכאורה, אם היא לא מיישרת קו, אז צריך לנקוט בצעדים, נכון?

העד, מר מאור: כן.

כב' הש' הדר: אז לא אמורים לתעד בכתב את האזהרה הזו שניתנת לפי ביטול הסכם, שינוי הסכם?

העד, מר מאור: אם יורשה לי, השאלה נכונה, במקום, ההסכם לא נעשה ביני לבין נופר. אני ידעתי על קיומו, ידעתי שיש הסכם שנופר אמורה לעשות את כל האירועים, אבל אני לא זה שניהלתי משא ומתן עם נופר. אני יודע שדובר, ולכן אני חושב שבסופו דל דבר בעקבות

--- סוף עמוד 11 ---

ההתנהלות הזו, נעשתה פגישה עם נופר, ושם הוחלט למעשה, שיצטרפו מעצבים נוספים לבנק המעצבים שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו. שזה היה כתוצאה מחוסר שביעות רצון שלנו מנופר שלא נתנה מענה לכל הלקוחות. ואז באמת, לא נעשה, מה שאתה אומר, לא נעשה שום אקט מבחינתי, לא נעשה שום אקט רשמי, אבל בשיחות שנעשו, הוחלט הוסכם שייכנסו עוד מעצבים לתמונה."

61. אלי עמד בעמוד 30 בשורה 25 על דעתו כי הקמת רשימת המעצבים הייתה על דעת נופר:

"העד, מר מאור: אחרי שראינו ש, הבנו, 2 הצדדים, שההסכם של הבלעדיות לא יכול להתקיים ואי אפשר לקיים אותו מכל הסיבות שציינו ופירטנו קודם, הוחלט והוסכם יחד עם נופר שאנחנו מרחיבים את ההסכם, במקום שהיא תהיה בלעדית, שיהיו 4 או 5 או 6 מעצבים מוסכמים על כולנו. נופר ידעה מזה, כולנו ידענו מזה, וזה מה שהצענו ללקוחות שהגיעו לסגור אירוע בלאגו."

62. אלי הסביר בעמוד 31 שהסיכום הושג בחודש נובמבר, דהיינו, לאחר שנופר שלחה את המכתב בחודש אוגוסט בו הלינה על הפרת ההסכם. אולם, אישר משורה 23 כי השינוי בעניין הבלעדיות היה עוד קודם לכן.

63. ביהמ"ש יימנה כעת הראיות המבססות המסקנה לגבי כריתת הסכם על דרך התנהגות.

המכתב של נופר נשלח חודשיים לאחר תחילת הפעילות ולאחריו אין פניה נוספת במשך כשנתיים

64. נופר הציגה מכתב מחודש אוגוסט 2015 לאלי, חודשיים לאחר תחילת הפעילות באולמות (לעניין מועד תחילת הפעילות –ראו סעיף 9א לתצהירה), בו היא מגוללת באריכות ובפרוט טענותיה. מהמכתב עולה ששני הצדדים מפרשים את ההסכם באופן שונה לעניין התעריף של נופר. לאגו מצפה למחירים נמוכים יותר מהתעריף המוצע ללקוחות. מתברר מעיון בהסכם שהצדדים לא מצאו לחדד ולהבהיר סוגיה חשובה זו מראש.

65. אלי אישר בעדותו בעמוד 26 קבלת המכתב ואישר בשורה 5 שלא ענה לו. הוא נימק זאת בכך שהוא "בטוח שדיברתי איתה על זה, אני לא עניתי לה בכתב על המכתב הזה, את המכתב הזה, אני מניח שהוא הגיע אליי, אני לא זוכר שטיפלתי בו באופן שייר מולה. כיוון שהדר הייתה בקשר ישיר עם נופר, בקשר יום יומי ופחות אני, אני מניח שהדר היא זאת שטיפלה יחד עם נופר בנושא הזה, אבל בסופו של הסיפור הזה, היה ברור שאנחנו לא מקבלים מענה לה שצריך, וצריך למצוא פיתרון"

66. הדר העידה בעמוד 56 משורה 21 שהיא טיפלה במכתב:

"המכתב המדובר נשלח לאלי עם העתק לאבא שלי, זה היה באוגוסט. יש לציין שבכל תחילת הפעילות לא היו המון אירועים כפי שמצויר פה, היות וזה היה השקת האולם. היה לנו אירוע בשבוע, אירוע בשבועיים וכן האלה. אלי, כנוהל העבודה שלו, העביר את המכתב הזה ואת

--- סוף עמוד 12 ---

הטענות שלה לטיפול שלי. אני זימנתי את נופר אליי, והיא הבטיחה שהיא תעשה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות. כלומר, להביא לנו תמונות שלה, עיצוב בסיסי, כלומר, להיות אטרקטיבית במחירים, על מנת שכל הלקוחות יוכלו לעשות איתנו את העיצוב. זה היה אינטרס שלנו בראש ובראשונה שנופר תעשה את העיצוב,

היות ואנחנו מרוויחים ממנה והיות ו,"

67. נופר הלינה על כך שלאגו לא טענה בראיותיה כי הדר טיפלה במכתב. אולם, כפי שיוסבר בהמשך, המכתב אינו מסייע לנופר לגבי התקופה הארוכה של ההתקשרות לאחר שליחת המכתב.

מהמסרונים שנופר הגישה עולה שמחודש דצמבר 2015 ענין הבלעדיות אינו עולה בהתכתבות על בסיס שוטף בין נופר ובין הדר

68. לצד המכתב לאלי, חודשיים לאחר תחילת הפעילות, נופר הגישה חילופי מסרונים רבים בינה ובין הדר מהם עולה שנופר מודעת לכך שישנם מעצבים נוספים ב"רשימה" שעומדת לרשות הלקוחות. נופר מלינה בתחילת ההתכתבות במסרונים עם הדר על שמות מסוימים כגון שרלי.

69. הדר העידה בחקירתה בעמוד 39 לפרוטוקול בשורה 3 שנופר לא התנגדה לצרוף מעצבים, אלא לצרוף מעצבים מסוימים:

"נכון. מנובמבר החלו דין ודברים בינינו על הרשימה שנופר הייתה בה, וכל הדיון היה סביב כמה מעצבים יהיו ברשימה, 2, 3. היא רצתה לומר שחיה לא תהיה ברשימה, ולא שרלי. כלומר, היה כמות מעצבים ואופי המעצבים ושמות המעצבים."

70. מהתכתובת עם הדר עולה, שחלק מהלקוחות מבקשים הוזלות, לרבות לעניין העיצוב ולכן כאשר נופר נפגשת עמם כדי לסכם מחיר העיצוב, הם לא מעוניינים להתקשר עמה.

71. הדר כותבת לנופר שמגבה אותה אל מול הלקוחות.

עמוד הקודם12
3...8עמוד הבא