עדכוני חקיקה ופסיקה

פרסומים חוזרים ונשנים ברשתות החברתיות וחשיפת פרטים אישיים עלולים להיחשב להטרדה מאיימת

12 יולי 2022
הדפסה

פעילה חברת פרסמה ברשתות חברתיות פרסומים על פרטים אישיים של ראש בריאות הציבור בישראל, ד"ר שרון אלרעי פרייס, ומשפחתה ובמסגרתם גינתה אותה ואת עבודתה הציבורית.

בית המשפט קבע, כי המקרה מצדיק הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת. החוק נועד למנוע הטרדה של אדם, כשהדגש מושם על הטרדה בעלת אופי מאיים, כזו הפוגעת בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם, או מקימה חשש לפגיעה בהם. ההטרדה יכולה להיות גם בדרך של פגיעה בפרטיות ובשם הטוב, לרבות הטרדה בפרסומים ברשתות חברתיות. כדי להצדיק הוצאת צו הטרדה מאיימת, נדרש כי יתקיימו שני יסודות מצטברים: בוצעו הטרדה או איומים בעבר והנסיבות נותנת בסיס סביר להניח שאותו אדם יטריד או יאיים בשנית. כאן, הפרסומים נשאו אופי מטריד ומאיים שמטרתם הייתה לפגוע בתפקודה ובשגרת חייה התקינה של ד"ר אלרעי פרייס, לרבות בפרטיותם של בני משפחתה שאינם אנשי ציבור באופן שהיקפם, תדירותם, תוכנם ומידת האינטנסיביות שבהם עולים כדי הטרדה מאיימת. לכן, קיימת הצדקה להוצאת צו האוסר לפרסם בכל מדיה חברתית פרסומים לגבי בני משפחה או מאיימים או ליצור כל קשר. בנוסף, על הפעילה החברתית להסיר מדף הפייסבוק שלה, מחשבון הטוויטר שלה ומכל מדיה חברתית אחרת את הפרסומים שפורסמו בשישה החודשים שקדמו להגשת הצו ושבהם קיימים פרטים מזהים על בני המשפחה.