חובות האמון של נושא משרה אוסרות גם על תחרות בחברה או ניצול הזדמנויות עסקיות שלה

22 פברואר 2019
הדפסה

בחברה ליעוץ ואחזקה של "חדרים נקיים" למעבדות, היו שני בעלי מניות, רוב ומיעוט. לימים התפטר בעל מניות המיעוט מתפקידו כמנכ"ל החברה אך נותר בעל מניות ודירקטור בחברה. לאחר התפטרותו, פתח חברה מתחרה בה היה בעל המניות והדירקטור היחיד.

בית המשפט הוציא צו האוסר על בעל מניות המיעוט לפעול בתחום ה"חדרים הנקיים" והורה לו למסור מידע על הפעולות שעשה עד אותו מועד. החובה המרכזית המוטלת על נושא משרה בחברה היא לפעול אך ורק למען החברה ולקידום תכליות החברה ובאופן פרטני החוק אוסר על כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים;  תחרות עם עסקי החברה; ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;  ואי גילוי לחברה של מידע הנוגע לענייניה, שבאו לידיו בתוקף מעמדו בחברה. כאן גם הסכם המייסדים אסר על תחרות בעסקי החברה ובעל מניות המיעוט עסק עם חברתו החדשה בייעוץ ל"חדרים נקיים", מה שללא ספק התחרה בעסקי החברה וגזל הזדמנות עסקית של החברה, גם אם לאחר התפטרותו אין בחברה מי שיכול לבצע עבודה זו, ובכך הפר את חובות האמון המוטלות עליו