פסקי דין

תא (חי') 57373-04-18 רמי חסון בע"מ נ' צביקה גנדלמן - חלק 26

30 דצמבר 2021
הדפסה

סיכום שאלת הנזק
456. אם נסכם את שאלת הנזק נאמר כדלקמן:
א. התובעת זכאית לפיצוי מהעירייה בגין הוצאת פרויקט עמל מידיה שלא כדין – סך של 150,000 ₪;
ב. התובעים זכאים לפיצוי מהעירייה בגין פרסומי התלונה – סך של 850,000 ₪;
457. סך הפיצוי לו זכאים התובעים מהעירייה בהתבסס על התובענה הנדונה – הינו סך של 1,000,000 ₪.

סיכום התביעה העיקרית
458. לאור כל המפורט לעיל, ובהתייחס לתביעה העיקרית, אני קובע כדלקמן:
א. התביעה האישית נגד הנתבע 1 (גנדלמן) בעילה הראשונה – נדחית בזאת;
ב. העילה השנייה התקבלה בחלקה (הוצאת פרויקט עמל מידיה של התובעת שלא כדין);
ג. העילה השלישית (ועדת השלושה) – נדחית בזאת;
ד. העילה הרביעית התקבלה בחלקה (דחייתה לעניין עצם הגשת התלונה, וקבלתה בכל הקשור לפרסומים הנובעים מהודעת הדוברות);
ה. העילה החמישית (עיבוי התלונה מיום 31.3.2014 ופרסום הדבר) – נדחית בזאת;
459. בגין חלק התביעה שהתקבל, אני מחייב הנתבעת 2 (העירייה) לשלם לתובעים, באמצעות בא כוחם, סך של 1,000,000 ₪ תוך 30 ימים מיום מתן פסק דין זה. לא ישולם הסכום במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן פסק דין זה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
460. התובעים, יחד ולחוד, יישאו בהוצאות המשפט של הנתבע 1 (גנדלמן) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום הוצאתן ועד ליום התשלום המלא בפועל, בתוספת שכר טרחת בא כוחו בסכום של 55,000 ₪.
461. העירייה תישא בהוצאות המשפט של התובעים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום הוצאתן ועד ליום התשלום המלא בפועל, כיחס שבין סכום הזכייה (1,000,000 ₪) לסכום התביעה (10 מליון ₪). היינו בשיעור של 10%.
העירייה אף תישא בשכר טרחת באי כוח התובעים בסכום של 230,000 ₪.
462. סכומי ההוצאות ושכר טרחת עורכי הדין שנפסק לעיל ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ההודעה לצד שלישי
463. כאמור העירייה הגישה הודעה לצד שלישי על סך של 1 מליון ₪ נגד הצד השלישי, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
464. טענות הצדדים, כעולה מכתבי הטענות ומסיכומיהם, פורטו בהרחבה בסעיפים 79-81 ו-83 לעיל.
465. אקדים ואציין כי צד ג' (הפניקס) היה פסיבי לכל אורך התנהלות התביעה העיקרית. בא כוחו לא חקר מי מהעדים, לא הביא עדים מטעמו ובחלק מישיבות ההוכחות אף לא היה נוכח.
466. בסופו של יום הוגשו סיכומי העירייה והפניקס בהודעה לצד ג', ללא שמיעת עדים בה.
467. לגופם דברים שוכנעתי לדחות את ההודעה לצד ג' מטעמים כדלקמן:
א. העילה השנייה התקבלה בחלקה וציינו כי עסקינן בעילה חוזית (ראו לעיל).
על כך טען צד ג' בכתב ההגנה (סעיף 1(כח) תוך הפניה לסעיף 4 לפרק סייגי הפוליסה בעמ' 47 לפוליסה) ובסיכומיו, ואין הכחשת הדבר בסיכומי התשובה של העירייה, כי הפוליסה אינה מכסה הפרת חובות חוזיות מצד העירייה (ראו סעיף 81(יד)(2) לעיל);
מכאן כי העירייה אינה מכוסה ביטוחית מכח הפוליסה על פסיקת הפיצוי שנפסק לתובעת בגין הוצאת פרויקט עמל מידיה שלא כדין, תוך הפרת הסכם המסגרת.
ג. באשר לפיצוי שנפסק לתובעים בגין פרסומי הגשת התלונה (העילה הרביעית), סכומו נקבע תוך הדגשה כי היתה כוונה לפגוע. היינו זדון בפרסום הודעת הדוברות בנוסחה היא. פרסום שכזה בכוונה לפגוע אינו מכוסה בפוליסה, כטענת הפניקס (ראו גם סעיף 1(כז) לכתב ההגנה של הפניקס, המפנה לסייג 2 בעמ' 58 לפוליסה), ואפילו העירייה מודה בזאת בסיכומי התשובה שלה (ראו סעיף 83(ג) לעיל).
מכאן כי העירייה אינה מכוסה ביטוחית מכוח הפוליסה על פסיקת הפיצוי שנפסק לתובעים בגין פרסומי התלונה מיום 31.3.2014.
468. על כן אני מורה על דחיית ההודעה לצד שלישי.
469. הנתבעת 2, המודיעה בהודעה לצד שלישי (העירייה), תישא בהוצאות המשפט של צד ג' בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום הוצאתן ועד ליום התשלום המלא בפועל, בתוספת שכר טרחת בא-כוחה בשיעור של 40,000 ₪ (לקחתי בחשבון סכום זה כי לאורך ההליך בא כוחה של צד ג' היה פסיבי לחלוטין, כפי שכבר ציינתי לעיל).
סכום ההוצאות ושכר טרחת עו"ד בהודעה לצד ג', ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.
הערה לסיום
470. עסקינן בפסק דין ארוך מאוד, על כך אני מתנצל.
אך נבהיר כי עסקינן בחמש עילות לא פשוטות (שכל אחת מהן היתה יכולה להוות עילה בפני עצמה לכתב תביעה מורכב), שצורפו להן יחדיו בכתב תביעה אחת, 12 ישיבות בית משפט מתוכן 10 ישיבות הוכחות ומעל 1300 עמודי פרוטוקול.
471. נקווה שפסק דין זה יהווה סוף פסוק לסכסוך המתמשך בין התובעים לבין עיריית חדרה והעומד בראשה כיום (גנדלמן), סכסוך שסביר כי תרם לסיבוך בירור התובענה הנדונה.
המזכירות תעביר פסק דין זה לצדדים.
ניתן היום, כ"ו טבת תשפ"ב, 30 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

חננאל שרעבי

עמוד הקודם1...2526