פסקי דין

תא (עכו) 52195-02-15 דוד סויפר נ' גיל מנדלסון - חלק 6

28 פברואר 2021
הדפסה

על מנת לבסס תביעותיו כנגד הנתבעים באופן אישי, היה על התובע להוכיח קשת רחבה ושונה של טיעונים משפטיים ועובדתיים ובנטל זה לא עלה בידו לעמוד כפי שפורט לעיל בהרחבה.
על כן העתירה להשבת הסכום הנ"ל על ידי הנתבעים 1-4 או מי מהם באופן אישי - נדחית.

23. לעניין הסכום של 40,000 ₪:
פרט לאמור בתצהיר התובע, ולמספר שאלות שהוצגו לנתבע מספר 2 בחקירתו ביחס לסכום ספציפי זה, הרי שלא היה כל ביסוס לסכום הנוסף בסך 40,000 ₪ שנטען על ידי התובע. התובע לא הציג שום מסמך ממנו ניתן ללמוד כי שולם על ידו הסכום הנ"ל, כיצד שולם, למי שולם, מתי שולם וכיו"ב פרטים בסיסיים אחרים. כל שתומך בטיעון לעניין עצם קיומה של הלוואה כאמור הינה עדותו הסתמית של התובע שהינה עדות יחידה של בעל דין ללא תימוכין בראיות אחרות.

הגם שב"כ התובע חזר בשאלותיו לנתבעים השונים פעמים רבות על המספר 340,000 ₪ הרי שבפועל הנתון של 40,000 ₪ מתוך סכום זה לא הוכח על ידי התובע בעצמו ועל כן עצם הצגת הנתון בשאלת ב"כ התובע אינו מעלה ואינו מוריד והעדים השונים התייחסו לכך מספר פעמים בתשובותיהם. מעדותו של הנתבע 2 בעניין זה לא ניתן לקבוע שום ממצא פוזיטיבי לטובת התובע ביחס לסכום זה והתשובות שנרשמו לפרוטוקול צוטטו לעיל ומדברות בעד עצמן.

התובע בעצמו לא הגיש כראיות מטעמו את המסמכים שהוצגו במעמד דיון ההוכחות בפניי לנתבע מספר 2 בהקשר זה, ובכך הקים כנגדו את החזקה הדיונית כי אילו הייתה מוגשת הראייה הרי שהיא לא הייתה מסייעת לו אלא פועלת לחובתו. למען הסר ספק אציין כי עיון במאות המסמכים שצורפו לתצהיר התובע בתיק האלקטרוני (שהם לכאורה הראיות היחידות שהוגשו בהליך שבפניי) מעלה כי לא צורף אליהם מסמך ההלוואה הנטען בסך 40,000 ₪ או המייל מחודש מרץ 2009 אודותיו נשאל הנתבע מספר 2 בחקירתו.
למען הסר ספק אציין כי גם אם הייתה הערה כזו או אחרת של מי מהנתבעים ביחס לסכום זה הרי שהיא הייתה כללית, סתמית ולא כזו שיש בה כדי להוות הודאה לעניין קבלת הסכום האמור על ידי החברה ובכלל.
לא הוכח עצם התשלום של 40,000 ₪ על ידי התובע לחברה ולא הונח בסיס משפטי או עובדתי לחיוב הנתבעים או מי מהם באופן אישי בהשבתו של סכום זה. לא הוכח כל מצג ספציפי שהוא ביחס להלוואה נטענת זו במועד בו לכאורה ניתנה ויתר הפרטים הנדרשים אליה לצורך ביסוס טענות התובע ביחס למי מהנתבעים שבפניי. הדברים הינם בבחינת "קל וחומר" ביחס לסכום של 300,000 ₪ ועתירת התובע בעניין זה - נדחית.

24. לעניין רכיב עוגמת הנפש/פיצויים עונשיים:
פרט לעצם אזכור הסכום בכתב התביעה ובתצהירו לא נעשה דבר על ידי התובע על מנת להוכיח הזכאות לרכיב זה או לשיעורו הנטען בנסיבות העניין. לא הונח בסיס משפטי בדין החל לפסיקת פיצויים עונשיים כפי שהוגדרה עתירתו החלופית של התובע ברכיב זה וממילא אין בסיס עובדתי לעתירה.
עם דחיית התביעה אין מקום לפיצוי בגין עוגמת נפש שלא היה לה כל בסיס בראיות בין כך ובין כך ועתירת התובע ברכיב זה - נדחית.

25. לסיכום, לא עלה בידי התובע להוכיח את טענותיו כלפי מי מהנתבעים 1- 4 ועדותו נותרה עדות יחידה של בעל דין שלא נמצא לה תימוכין ולא הונח בסיס עובדתי או משפטי למכלול טענותיו כלפי הנתבעים או מי מהם. על כן דין התביעה להידחות ביחס לנתבעים 1 - 4.
למען הסר ספק: כל טענות התובע כלפי הנתבעים 1 עד 4 - נדחות.

סוף דבר
26. התביעה נדחית ביחס לנתבעים 1-4.

27. לעניין ההוצאות:
בשים לב לתוצאה אליה הגעתי, סכום התביעה, כמות הדיונים שהתקיימו, בקשות הביניים שהוגשו מטעם התובע ונדחו מבלי שנפסקו בהן הוצאות מיד עם ההכרעה בהן, ומכלול התנהלותו הדיונית של התובע לרבות בדיונים שהתקיימו - אני מחייבת את התובע לשלם לנתבעים 1 ו - 2, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 40,000 ₪ (ארבעים אלף ₪ לשניהם יחד), שישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. יובהר כי סכום זה הינו בנוסף להוצאות הביניים שנפסקו עד היום לטובת נתבעים אלו (בין ששולמו ובין שלא).
מאותם שיקולים שפורטו לעיל בעניינם של הנתבעים 1 ו - 2, היפים כולם גם לעניין הנתבע 4, ובנוסף להם הנתון בדבר ההוצאות המוגברות שהנתבע מספר 4 נדרש להן בשים לב למקום מגוריו שביפן, אני מחייבת את התובע לשלם לנתבע 4 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 40,000 ₪ (ארבעים אלף ₪) שישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. יובהר כי סכום זה הינו בנוסף להוצאות הביניים שנפסקו עד היום לטובת הנתבע 4 (בין ששולמו ובין שלא).
ב"כ הנתבעים יהיו רשאים להגיש פסיקתא לחתימתי במקרה הצורך.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות במישור היחסים שבין התובע והנתבעת 3 המנוחה.
28. לעניין הפיקדון המופקד בתיק:
בשים לב לקיומו של פיקדון בתיק לצורכי הוצאות, אני מורה כי המזכירות תעביר מחצית מהפיקדון, על פירותיו, לעו"ד נור על חשבון ההוצאות שנפסקו לנתבעים 1 ו - 2 בפסק דין זה. יתרת החיוב בהוצאות שנפסק לטובת הנתבעים 1 ו - 2 תשולם על ידי התובע בלוח הזמנים שנקבע לעיל.
המחצית השנייה של הפיקדון, על פירותיו, תועבר על ידי המזכירות לעו"ד חברון על חשבון ההוצאות שנפסקו לטובת הנתבע 4 בפסק דין זה. יתרת החיוב בהוצאות שנפסק לטובת הנתבע 4 תשולם על ידי התובע בלוח הזמנים שנקבע לעיל.
המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותבצע את העברת הסכומים מהפיקדון טרם סגירת התיק.
ניתן היום, ט"ז אדר תשפ"א, 28 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

אביגיל זכריה

עמוד הקודם1...56