עדכוני חקיקה ופסיקה

אי ביצוע פעולות שלא נכללו בהסכם המקורי עשוי להיחשב להפרתו אם נדרשו לקיומו בתום לב

16 יוני 2021
הדפסה

מוכרים ביקשו לבטל הסכם מכר מקרקעין בטענה, כי הקונה לא ביצעה את התשלום האחרון על אף שהם סירבו לייפות את כוח הקונה לטפל בתשלום היטל ההשבחה.

בית המשפט קבע, כי המוכרים הם שהפרו את ההסכם וכי ממילא לא קיימת להם עילה לביטולו. חוזים יש לקיים בדרך מקובלת ובתום לב, גם אם הדבר כולל ביצוע פעולות שלא נכללו בחוזה המקורי. במקרה של חסר בחוזה יש לבחון את תכלית ההסכם ואת כוונת הצדדים. כאן, גם אם הצדדים לא צפו מראש את הצורך בייפוי כוח לצורך תשלום היטל ההשבחה היה עליהם לקיים את החוזה בתום לב ובדרך מקובלת. משהסכימו להעביר את תשלום היטל ההשבחה לקונה היה עליהם לפעול באופן המאפשר את קיום ההסכם וסירובם לעשות כן מסכל את ביצוע ההסכם ומהווה קיום בחוסר תום לב. לפיכך, המוכרים הפרו את ההסכם ואין להם עילה לבטלו.