עדכוני חקיקה ופסיקה

הפסדי מס אינם ניתנים להעברה על ידי רכישת חברה עם הפסדים בתחום אחר או על ידי ירושה

18 אוגוסט 2021
הדפסה

בעל עסק נפטר כאשר לזכותו ברשות המסים הפסדי הון מועברים משנים קודמות שלא קוזזו בסך של כ-46 מיליון ₪ והפסדים מועברים מעסק או ממשלח-יד משנים קודמות שלא קוזזו בסך של קרוב לשני מיליון ₪ נוספים. אחת היורשות, אשר ירשה שליש מהעיזבון, ביקשה לקזז את ההפסדים המועברים כנגד הכנסות שלה.

בית המשפט העליון קבע, כי הפסדים לצרכי מס הם 'זכות אישית', אשר לא ניתן להעבירה לאחר ולא ניתן להורישה. מס משולם רק על התוספת לעושר שצמחה לנישום ועל כן המס מחושב על ההכנסה לאחר קיזוז של כל הסכומים שהדין מכיר בהם כהוצאה או ניכוי. כאשר בשנת מס מסוימת לא נעשה שימוש במלוא ההוצאות המותרות לניכוי, נוצר הפסד לצורכי מס והדין מאפשר לקזז הפסדים משנת מס אחת שנבעו ממקור הכנסה אחד כנגד הכנסות שהופקו ממקור הכנסה אחר וכן לקזז הפסדים משנת מס אחת כנגד הכנסות משנות מס אחרות, בהתאם להוראות הקבועות בפקודת מס ההכנסה. החוק מאפשר לאדם לקזז הפסדים של אותו אדם בלבד ולכן יורש אינו יכול להשתמש בהפסדים של המוריש לקיזוז כנגד הכנסות היורש. באופן דומה גם לא מוכר קיזוז הפסדים לצרכי מס שהיו לחברה, שאת מניותיה רכש אדם למטרת השימוש בהפסדים בלבד כאשר לאחר הרכישה שינתה החברה את פניה והכנסותיה נבעו מפעילות עסקית אחרת, וזאת למרות שמדובר באותה ישות משפטית. כך, ניתן לקזז את הזכות להפסדי מס של הנפטר רק כנגד חובות מס של הנפטר אך לא ניתן להשתמש בה לשם קיזוז הכנסות של היורשים.