עדכוני חקיקה ופסיקה

העברת מניות ללא תמורה עשויה להתפרש כהעברה בנאמנות לטובת בעל המניות האמיתי

11 נובמבר 2021
הדפסה

בעל מניות בחברה העביר את מניותיו לבת זוגתו אך לאחר מכן טען שהמטרה הייתה החזקה בנאמנות עבורו, למרות שלא קיים הסכם נאמנות.

בית המשפט קבע, כי העברת המניות הייתה כחלק מהסדר נאמנות כדי שבת הזוג תממש את צוואתו של בן הזוג, וכי אין לה זכויות קנייניות במניות. לצורך עריכת הסכם מתנה יש צורך בגמירות דעת גבוהה מצד מעניק המתנה (רצון של מעניק המתנה להתקשר בחוזה), מאחר ומדובר בחוזה חד-צדדי. אמנם, חתימה על מסמך עשויה ללמד על קיומה של גמירות דעת, אולם במקרים בהם חוזה המתנה אינו חד-משמעי, יש צורך להידרש למצגים אובייקטיביים נוספים מצד מעניק המתנה. כאשר ברור שלא מדובר במתנה, חזקה כי הקניית נכס מאדם למשנהו הועבר אל הנעבר במסגרת חוזה נאמנות שמטרתו, כי הנעבר יחזיק בנכס עבור המעביר ויעשה בו אך ורק כמצוות המעביר. כאן, על אף ששטר המניות שניתן לבת הזוג נחתם על ידי בעל המניות, נכתב במפורש שהוא ניתן תחת תמורה, ולכן ברור, כי המניות לא הועברו לה במתנה. לפיכך מדובר באחזקה בנאמנותואין לבת הזוג זכויות קניינית במניות.