עדכוני חקיקה ופסיקה

התקשרות ארוכת טווח כשלעצמה אינה הופכת את הקבלן לעובד מן המניין

28 ינואר 2022
הדפסה

אדם סיפק שירותי התקנת תשתיות גז לחברה כ30 שנים, לרבות באמצעות חברה בבעלותו, אך עם סיום שירותיו על ידי החברה טען כי מגיעות לו זכויות סוציאליות מאחר ששימש למעשה כעובד החברה ולא קבלן עצמאי.

בית הדין קבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעסיק ומתקין תשתיות הגז פעל כקבלן עצמאי. על עובד הטוען כי קיימים יחסי עובד-מעסיק ולא פרילנסר או עצמאי, להראות, בין היתר, כי השתלב בארגון המעסיק ולצורך כך, יש לבחון, בין היתר, האם נעשה פיקוח על אותו עובד, כיצד השתלב בארגון, כיצד הוצג, כיצד הובא הדבר לידי ביטוי בהסכמים בין הצדדים, כיצד ראה העובד את עצמו, האם פעל במסגרת עצמאי משל עצמו וכיוצ"ב. כאן, הקבלן שימש במשך עשרות שנים כנותן השירותים הבלעדי של החברה באזור ירושלים. הקבלן לא היה מחויב לקבל על עצמו את העבודה ולבצעה אם ראה שהיא אינה משתלמת עבורו משיקוליו שלו והוא פעל כעצמאי, שכן הוא העסיק עובדים בעצמו והיה אחראי בלעדי על העסקתם כולל תשלום שכר ודיווח עליהם לשלטונות המס. כמו כן, הקבלן רכש כלים ורכבים עבור הפרויקטים השונים על חשבונו ובכל פרויקט נשא לבדו בכל ההוצאות הנדרשות לעבודה ואף נתן שירותים ללקוחות אחרים מידי חודש. לכן, לא התקיימו יחסי עובד מעסיק, למרות התקופה בה נתן את השירותים ותביעתו נדחתה במלואה.