עדכוני חקיקה ופסיקה

קשיים כלכליים אינם מצדיקים אי-חילוט של ערבות בנקאית אוטונומית

30 אפריל 2020
הדפסה

חברת בנייה נשכרה על ידי אגודה שיתופית להקמת פרויקט למגורים בתוך שנה. בפועל הבנייה התארכה ולכן האגודה הודיעה על ביטול ההסכם ועל חילוט הערבויות הבנקאיות שנמסרו להבטחת הביצוע. חברת הבנייה ביקשה להימנע מחילוט הערבויות מקום בו חילוטן יגרום לקריסתה הכלכלית.
בית המשפט קבע, כי היקלעות לקשיים כלכליים אינה מצדיקה אי-חילוט הערבות. ערבות בנקאית היא אוטונומית, והבנק אינו רשאי לבחון את עסקה היסוד. עיקרון זה מעודד יציבות וודאות חוזיים. הבנק יימנע מחילוט ערבון רק מקום בו בוצע מעשה תרמית חמור מצד המוטב או בהתקיים נסיבות מיוחדות אחרות שנובעות מהתנהגות חמורה או שרירותית או התנהגות המונעת משיקולים זרים, כאשר נסיבות אלה צריכות להיות מפורשות בצמצום כדי שלא לפגוע בתכלית הערבות הבנקאית. למשל, כאשר המוטב מסכים לכך שאין עילת חילוט, לרוב במקרים בהם הפרויקט כבר הושלם. בנוסף, פסק הדין מן העת האחרונה בעניין ביבי כבישים קובע כי כאשר הצדדים לחוזה חילקו מראש סיכונים וסיכויים ההגינות מחייבת עמידה בהתחייבויותיהם והדבר משליך גם על חילוט הערבות הבנקאית, שגם היא סיכון שצד לחוזה נטל מראש. כאן, מימוש הפרויקט נקלע לקשיים ולא הושלם, ואין למצבה הכלכלי של חברת הבנייה כדי לשנות לעניין זה, שעה שהיא נטלה על עצמה סיכון והסכימה להתחייב בערבות כלכלית אוטונומית.