בעל שליטה אחראי אישית אם מכר מניות בתנאים המפקירים את החברה לסיכון של "שוד" משאביה

18 יוני 2020
הדפסה

בעל שליטה בחברה מכר אחזקותיו לרוכשים אשר הביאו בסופו של דבר לקריסת החברה.
בית המשפט העליון קבע בעל השליטה לא הפר את חובת הגינות ולא פעל שלא כדין למרות שהחברה קרסה לאחר מכירת השליטה. בעל מניות שליטה עשוי להיות אחראי במקרה של "מכירה חובלת", כלומר מכירת מניות בתנאים המפקירים את החברה לסכנה של "שוד" משאביה. החוק קובע כי על בעל השליטה מוטלת החובה לפעול בהגינות כלפי החברה. חובת ההגינות של בעל השליטה היא החובה לשקול בין שיקוליו את טובת החברה ולא רק את טובתו שלו. בעל שליטה יחשב כאחראי אם ידע על נסיבות המנבאות בסבירות גבוהה כי כתוצאה ממכירת שליטתו החברה תקרוס, אף אם רוכש השליטה לא היה בעל כוונת זדון מלכתחילה ולא תכנן מראש לרוקן את החברה מנכסיה. כאן, קבוצת הרוכשים נוהלה על-ידי אדם הנאשם בעבירות כלכליות חמורות ושהיה מצוי במצב כלכלי קשה, אך בעל השליטה ערך בירורים שונים אשר הפיגו את החשש ולא ניתן היה לצפות ברמת וודאות גבוהה כי המכירה מסכנת את קיום החברה. כמו כן, למרות שסכום העסקה היה גבוה הוא לא היה מופרז או בלתי סביר ולבעל השליטה לא היה כל מידע ממשי שיכול היה לעורר את חשדו בדבר יכולתה של הרוכשת לממן את העסקה.