עדכוני חקיקה ופסיקה

אי חתימה על הסכם בשל חוסר תום לב במשא ומתן עשויה לגרום לחוזה להיחשב כאילו נחתם

01 יוני 2020
הדפסה

ועדת המכרזים של עירית חיפה לא דנה בתוצאות של מכרז להפעלת שירות מוניות במשך חודשים רבים למרות פניות חוזרות ונשנות, כשהיא טוענת שהיה צורך לחברי הוועדה ללמוד את המכרז ולכן דנו במכרזים אחרים וכי יו"ר הועדה לא היה נוכח בישיבה. לבסוף ביקש המציע שאמור היה לזכות לקבל חזרה את הערבות הבנקאית שהפקיד.
בית המשפט קבע, כי המציע זכאי לפיצוי על התקופה החל משבועיים לאחר שניתן היה לכנס את הוועדה ועד המועד בו ביקש לקבל חזרה את הערבות הבנקאית, כאילו זכה במכרז והפעיל את השירות. לוועדת המכרזים יש סמכות לדחות את הדיון במכרז, אך עליה להפעיל סמכות זו בצורה סבירה. אין מקום לדחות את הדיון כדי שחברי ועדת המכרזים ילמדו את החומר מכיוון שעליהם ללמוד אותו מבעוד מועד, וגם לא סביר לדחות את הדיון בשל אי נוכחותו של יושב ראש ועדת המכרזים. כאשר מציע מבקש לקבל חזרה את הערבות הבנקאית שהפקיד, להבדיל ממצב בו הערבות נשלחת לו שלא מרצונו, מהווה הדבר נסיגה שלו מהמכרז. במצב בו חוזה עומד להיכרת ותנאיו ברורים אך בשל חוסר תום לב של אחד הצדדים הוא לא נכרת, ניתן לקבל פיצוי כאילו נכרת החוזה והופר על ידי הצד שפעל בחוסר תום לב. כאן כל התנאים היו מוסכמים, ונותרה רק הכרזה על ההצעה הגבוהה ביותר במכרז כהצעה הזוכה ולכן, בשל חוסר תום לב של וועדת המכרזים זכאית הזוכה לפיצויים בשל ההכנסה שנמנעה ממנה בין המועד הסביר להכרזה עליה כזוכה במכרז וחתימת הסכם עמה לבין המועד שבו הוחזרה לה הערבות לפי בקשתה.