עדכוני חקיקה ופסיקה

צרוף להצעה במכרז של העתק ערבות בנקאית במקום מקור היא עילה לפסילת המציע

09 אוגוסט 2020
הדפסה

עיריית ירושלים פרסמה מכרז לביצוע עבודות אחזקה ושיקום של גשרים, מנהרות ומבני דרך בעיר כשאחד מתנאי הסף של המכרז היה צרוף ערבות בנקאית בלתי מותנית בגין הגשת הצעה בהתאם לדוגמת הערבות שצורפה לתנאי המכרז. אחד המתמודדים במכרז צרף העתק צילומי צבעוני של כתב ערבות במקום את כתב הערבות המקורי. כשגילתה העיריה את הטעות לאחר כחודש התקשרה עובדת של העיריה למתמודד והעירה על כך ובעקבות כך הובהר שמדובר בטעות ונשלחה הערבות המקורית.
בית המשפט העליון, קבע כי אי צירוף הערבות המקורית פוסל את ההצעה. דרישת השוויון בין המשתתפים במכרז דורשת הקפדה על צירוף ערבות בנקאית מקורית הואיל ואי-המצאת הערבות בפועל עשוי לאפשר למציע לבטל את הערבות בפרק הזמן שבין הגשת ההצעה ועד למועד גילוי העדר הערבות המקורית. לכן, כאשר לא צורפה ערבות מקורית להצעה במכרז תיפסל ההצעה גם אם כתוצאה מכך תיפגע במידה מסוימת הקופה הציבורית.