עדכוני חקיקה ופסיקה

התקשרות רצונית עם חברה עשויה להטיל חבות אישית על נושא משרה רק במקרים חריגים

26 יולי 2020
הדפסה

חברה הפרה הסכם מול משקיע, אשר ביקש להיפרע מנושאי המשרה של החברה בטענה שאלו רימו אותו והתרשלו כלפיו.
בית המשפט קבע, כי נושאי המשרה אינם חבים כלפי המשקיע. לצורך הטלת חבות אישית על אורגנים בחברה, האורגנים עצמם צריכים לבצע תרמית או רשלנות, ואין די שהם אורגנים בחברה שביצעה פעולות כאמור. במקרה של התקשרות חוזית של צד ג' עם החברה, חובה אישית של אורגנים תוכר במקרים חריגים בשל הצורך באיזון בין הרצון לכבד את הבחירה החוזית של הצד השלישי לכרות הסכם עם החברה ולא עם נושא המשרה וחשש מיצירת הרתעה מפני נטילת סיכונים עסקיים על ידי חברות מחד, לבין שיקולי מדיניות התומכים בהכרה באחריות אישית של נושא המשרה וחיובו לשאת באחריות למעשיו, מאידך. הגבלות אלה נועדו למנוע חריגה מעבר לנדרש מהאחריות המוגבלת של החברה ולהדגיש את ההיבט של המשמעות הכלכלית של בחירה בהתקשרות רק עם החברה. כאן, המשקיע בחר להתקשר עם החברה מתוך ידיעה ברורה אודות מצבה של החברה ועל אף היעדר התחייבות אישית של נושאי המשרה ואף סירוב פוזיטיבי מצדם להיות צד להסכם. לפיכך, נושאי המשרה אינם חבים כלפי המשקיע.