ניסיון עבר הנגוע בתרמית אינו קביל לצורך עמידה בתנאי הסף למכרז

19 אוגוסט 2020
הדפסה

במכרז להתפלת מים אחד מתנאי הסף היה הוכחת ניסיון עבר. משתתפת הציגה פרויקט עבר אשר התגלה בדיעבד, כי היה נגוע בתרמית.
בית המשפט העליון קבע, כי מאחר וניסיון העבר היה נגוע בתרמית ולא בכשל טכני בלבד, הרי שהניסיון לא יכול להיחשב ל"ניסיון" לצורך התקיימות תנאי הסף להשתתפות במכרז. כאשר קיימות מספר פרשנויות אפשריות לתנאי מכרז, יש להעדיף פרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז, ומרחיבה את מעגל המשתתפים, על פני פרשנות הפוסלת אותן. כאשר מדובר בתרמית – יש לבחון את העמידה בתנאי המכרז מן הפן הערכי. כאן, דרישות התנאים המקדמיים למכרז, כפי שנקבעו בהזמנה, כללו גם דרישות ניסיון קודם. התרמית שנחשפה במסגרת הפרויקט הראשון מונעת הסתמכות של המשתתפת במכרז על ניסיון זה כעל "ניסיון מוצלח" לצורך עמידה בתנאי הסף למכרז ומכיוון שלא הסתמכה על ניסיון נוסף יש לפסול את השתתפותה במכרז.