עדכוני חקיקה ופסיקה

בעל מניות שהינו רוח חיה בחברה שמעסיקה עובד באופן בלתי תקין אחראי אישית לחובות החברה

06 אוקטובר 2020
הדפסה

עובד הועסק במסעדה דרך חברת כוח אדם, קיבל תלושים פיקטיביים ולא בוצעו לו הפרשות סוציאליות. חברת כוח האדם פורקה והעובד פוטר בשל כך ללא שימוע או מתן הודעה מראש.
בית הדין קבע, כי בעל המניות בחברת כוח האדם חב אישית לעובד את מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות לו. כאשר התנהלות החברה וההחלטות שמתקבלות בה מצביעות על כך שבעל המניות עצמו אינו רואה בחברה כיישות משפטית נפרדת, וכאשר בעל המניות הוא זה שפעל בשמה של החברה והיה הרוח החיה בה מן הראוי שיישא בתוצאות אשר נבעו ממעשיו. פעילות בשם חברה לא פוטרת את המנהל או בעל מניות מהחובה לפעול על פי הדין. כאן, בעל המניות היה בעל מניות יחיד ומנהל יחיד בחברה. בעל המניות הוא אף זה אשר יצר במודע מערכת חוזית בלתי חוקית עם העובד ועל כן חב אישית בחובות החברה לעובד בגין הזכויות הסוציאליות.