עדכוני חקיקה ופסיקה

רוכש דירה מקבלן זכאי לפיצוי בגין איחור במסירת דירה שנגרם כתוצאה מעיכוב בקבלת טופס 4

25 נובמבר 2020
הדפסה

קבלן איחר במסירת דירה במשך כחמישה חודשים וסירב לפצות את רוכשי הדירה.
בית המשפט קבע, כי על הקבלן לפצות את הקונים בגין איחור במסירת הדירה. החוק מאפשר לקבלן ורוכש דירה להסכים כי זכות הקונה לפיצויים לאחר ששישים יום, שהוכרה כתקופה "לגיטימית" של איחור, לא תחול כשמדובר באיחור "שנגרם כתוצאה מסיבות שאינן בשליטתו של המוכר ושהסיכוי להתרחשותן אינו מוטל עליו". כאן, העיכוב במסירת הדירה לא נבע משינויים שנעשו בדירה לבקשת הקונים, אלא בעיקר בשל אי-קיום התחייבותו של משרד השיכון להשלים את עבודות הפיתוח, דבר שהביא לעיכוב מול הרשות המקומית בקבלת טופס 4. הקבלן חויב בתשלום פיצוי במקרה זה משום שנסיבות האיחור אינן כאלה המאפשרות לקבלן לחמוק מתשלום פיצוי לרוכשי הדירה המוקנה להם על פי חוק מאחר שאת הסיכון לאיחור בביצוע עבודות הפיתוח יש להטיל על הקבלן ולא על רוכש הדירה. כל תוצאה אחרת היא אינה ראויה מאחר שהיא הופכת את רוכשי הדירות ל"שבויים" בידיהם של גופים אחרים עמם התקשר הקבלן בהסכם בנוגע לבניית הבית, לתשתיותיו ולפיתוח הסביבתי.