עדכוני חקיקה ופסיקה

בעל מניות לשעבר בחברה עלול ימשיך לערוב לחובות החברה אם לא הודיע על ביטול ערבותו

10 דצמבר 2020
הדפסה

נושה של חברה דרש תשלום חובות החברה מבעל מניות לשעבר בחברה, בשל ערבותו לשטר חוב של החברה בגין עסקאות ניכיון שיקים, וזאת על אף שמניותיו הועברו לאחר טרם הגשת התביעה.
בית המשפט קבע, כי על אף שהערב כבר לא בעל מניות בחברה, עדיין יש לראותו כערב מאחר ולא הודיע לבעל הערבות על ביטול הערבות. החוק קובע כי המועד הרלוונטי להתגבשות הערבות הינו מועד החתימה על כתב הערבות. לפיכך, על ערב המבקש לבטל את ערבותו מוטלת החובה למתן הודעה בכתב לבעל הערבות. כאן, הערב לא דאג לבטל את הערבות עם העברת מניותיו ולפיכך הוא חייב על פי שטר החוב, על אף שהוא כבר לא בעל מניות בחברה.