עדכוני חקיקה ופסיקה

לא ניתן לדרוש פיצוי מוסכם מכוח טיוטת הסכם מכר שלא נחתמה ואינה מהווה הסכם מחייב

06 דצמבר 2020
הדפסה

במסגרת משא ומתן לרכישת בית מגורים הוחלפו טיוטות הסכם מכר. הקונים פרשו ממשא ומתן שהתנהל במשך למעלה מחמישה חודשים בשל שיקולים אישיים אך המוכרים טענו כי התגבש כבר הסכם מחייב ודרשו את הפיצוי המוסכם הקבוע בטיוטת הסכם המכר.
בית המשפט קבע, כי המשא ומתן בין הצדדים לא התגבש לכדי הסכם מחייב ולכן לא ניתן לחייב את הפורשים מהמשא ומתן בתשלום פיצוי מוסכם. "טיוטה של הסכם מכר" יכולה בנסיבות מסוימות להיחשב הסכם מחייב בפני עצמה, אך על מנת שמסמך כזה ייחשב לחוזה מחייב, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: הראשון - על המסמך להעיד על גמירת דעתם של הצדדים להתקשר בחוזה מחייב; השני - על המסמך לכלול פרטים המהותיים לעסקה. כאן, הפסקת המו"מ נעשתה בתום לב ועל רקע טעמים אישיים ולגיטימיים. בנוסח טיוטת ההסכם הייתה אינדיקציה ברורה לכך שנדרשת חתימת הצדדים המתקשרים בהסכם על החוזה כתנאי לתוקפו ובהיעדר חתימה לא ניתן לראות בהסכם כהסכם מחייב או לתבוע פיצוי מוסכם בגין הפרתו.