עדכוני חקיקה ופסיקה

שוכר רשאי לבטל הסכם שכירות אם התגלה ליקוי נסתר בדירה שלא גולה לו ומפריע לשימוש בה

04 מרץ 2021
הדפסה

שוכר ביטל הסכם שכירות לאחר שגילה כי קיימת בדירה בעיית קרינה חריגה וממושכת שהייתה ידועה למשכירים ולא גולתה לו.
בית המשפט קיבל את תביעת השוכר וקבע כי היה רשאי לבטל את ההסכם מאחר ובאחריות משכיר היודע על ליקוי בדירה, לגלות גילוי נאות ומלא של הפגם בטרם משכיר את הדירה לשוכר. על משכיר חלה חובת תיקון כאשר מדובר בליקוי הגורם הפרעה של ממש לשימוש הרגיל במושכר או לשימוש בו על פי המוסכם בינו ובין השוכר. כמו כן, דירה שיש בה סיכון בלתי-סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו, אינה נחשבת כדירה ראויה למגורים. כאן, בעיית הקרינה המהותית בדירה, לא הובאה לידיעת השוכר לפני החתימה על הסכם השכירות וזאת למרות שהמשכירים היו מודעים היטב לקיומה ואף נמנעו מלטפל בה. במקרה זה לא רק שלא נעשה גילוי נאות ומשכך לא ניתן היה לצפות משוכר דירה שידע לאתר בעצמו את בעיית הקרינה בדירה, אלא שמדובר בתיקון שבאחריות המשכירים ומאחר שלא השכילו לעשות זאת הם הפרו את הסכם השכירות. לכן, בנסיבות אלה הושכר היה רשאי לבטל את ההסכם מאחר שלא ניתן להחזיק אותו כ"בן ערובה" כל עוד קיים פגם מהותי ונסתר בדירה שאילו היה יודע על קיומו יתכן שלא היה שוכר את הנכס מלכתחילה.