עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכם פשרה שנכרת בגלל טעות לא יבוטל אם ביטולו לא יהיה צודק בנסיבות העניין

18 אפריל 2021
הדפסה

עובד בנמל אשדוד והנמל הגיעו לפשרה במסגרתה נקבע כי הנמל ישלם לעובד 20,000 ש"ח בגין הפרשי שכר בתמורה לסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות כנגד הנמל. כ-4 חודשים לאחר מכן, העובד ביקש לבטל את הסכם הפשרה בטענה כי לא התכוון לוותר על דרישתו להפרשות לקרנות הפנסיה שהוגשה לפני כריתת הסכם הפשרה.
בית הדין קבע, כי יש לדחות את התביעה הואיל והעובד לא רשאי לבטל את הסכם הפשרה. תנאי יסודי ליצירת חוזה הוא גמירות דעתם של הצדדים להתקשר בחוזה המסוים. אולם, לא כל פער בין כוונת הצדדים מביא לתוצאה לפיה לא הושגה גמירות דעת וכאשר נטען לקיומו של פער בין כוונת הצדדים, כוונת הצדדים תיבחן בהתאם לנסיבות כריתת החוזה, כאשר ביטולו של חוזה שנכרת מחמת טעות עדיין יהיה כפוף לשיקולי צדק. כאן, מדובר בהסכם פשרה שנכרת במעמד עורכי הדין וקיבל תוקף של פסק דין. בנוסף, ההסכם, שביטולו התבקש רק כ-4 חודשים לאחר כריתתו, כלל סעיף מפורש של סילוק מלא ומוחלט של כל תביעות העובד, כאשר העובד לא ביקש להסתייג ממנו. לפיכך, פרשנות ההסכם כמו גם שיקולי צדק אינם מצדיקים ביטול ההסכם.