עדכוני חקיקה ופסיקה

השתתפות בקו חלוקה של עסק אינה כשלעצמה מקימה יחסי שותפות בין הצדדים

25 אפריל 2021
הדפסה

עובד לשעבר בקו חלוקה בחנות לממכר מוצרי טבק טען כי החנות נפתחה כשותפות שווה בינו לבין בעל החנות, ודרש לקבל פיצויים בגין הדרתו מקבלת נתח מרווחי החנות.

בית המשפט קבע, כי לא התקיימו יחסי שותפות בין הצדדים. בחינת קיומם של יחסי שותפות נעשית על ידי בחינת מאפייני הקשר בין הצדדים. כך ובין היתר, ראוי לבחון את כוונת הצדדים, אופן הצגתם לציבור, השתתפותם בנכסי העסק, זכותם השווה של הצדדים לנהל את העסק, זכותם ההדדית של הצדדים לחייב זה את זה בענייני העסק, השתתפותם ברווחי העסק ומשך ההתקשרות בין הצדדים, וכיוצא בזאת. אף על פי כן, האינדיקציה החשובה ביותר היא השתתפות הצדדים בהפסדי העסק. כאן, על אף שהעובד השתתף בקו החלוקה, מסמכי העסק לא משקפים כל אינדיקציה לקיומה של שותפות, העובד לא נכח בחנות באופן יום-יומי ולא השתתף בנכסים, ברווחים או בהפסדים של העסק. כמו כן, תקופת ההתקשרות בין הצדדים נמשכה אך כ-7 חודשים, שהסתיימה. לפיכך, לא התקיימו יחסי שותפות בין הצדדים והעובד אינו זכאי לפיצויים.