עדכוני חקיקה ופסיקה

צדדים רשאים להגביל זכות לרישום הערת אזהרה במסגרת הסכם

06 מאי 2021
הדפסה

חברה יזמית התקשרה עם גלריה למכירת זכויות בנכס שבבעלותה ולהקמת פרויקט משותף בשטחו. בשל סכסוך שפרץ בין הצדדים נתגבש הסכם פשרה בו נקבע, בין השאר, כי אין התנגדות לרישום הערת אזהרה לטובת הגלריה, בכפוף לכך שזו לא תפגע בזכותם של שאר בעלי הזכויות במקרקעין. בהמשך פעלה הגלריה כנגד קידום הפרויקט, ולפיכך החברה היזמית התנגדה לרישום הערת אזהרה לטובת הגלריה.

בית המשפט העליון קבע, כי אין לאפשר לגלריה לרשום הערת אזהרה לטובתה, מחשש שתנצל את קיומה לרעה ותטרפד את הקמת הפרויקט. רישום הערת אזהרה במרשם המקרקעין בגין התחייבות לעשות עסקה יכול להיעשות מכוח הסכמה בין צדדים או אף ללא הסכמה במקרה בו מתקיימים תנאים הקבועים בחוק. צדדים לחוזה עסקי רשאים להתנות על הזכות לרשום הערת אזהרה. כאן, הזכות לרישום הערת האזהרה סויגה בהסכם הפשרה כך שהגלריה לא תפגע בזכותם של שאר בעלי הזכות במקרקעין. מקום שבו נמצאו פגמים בדרך שבה בחר פלוני לנהל את ענייניו בעבר, ניתן להניח שההתנהלות עלולה לחזור על עצמה גם בהתנהלותו העתידית, וזאת בין אם בשל אישיותו של פלוני ובין אם בשל מערך התמריצים המניע אותו. כאן, ניתן ללמוד מהתנהלותה של הגלריה בעבר על ההסתברות כי תנסה לפגוע בעתיד בזכותם של שאר בעלי הזכויות לקבל מימון בנקאי לצורך הקמת הפרויקט, ולכן אין לאפשר לגלריה לרשום הערת אזהרה.