עדכוני חקיקה ופסיקה

עובד עשוי להיות זכאי לתשלום עמלות מכירה גם בגין תשלומים שקיבל המעסיק לאחר סיום ההעסקה

17 אוגוסט 2021
הדפסה

סוכן ביטוח שהעסקתו הסתיימה דרש לקבל עמלות מביטוחים שמכר בעת העסקתו, גם לאחר סיום העסקתו.

בית הדין לעבודה קבע, כי עומדת לעובד זכות לקבלת עמלות. עובד עשוי להיות זכאי לקבל עמלות לאחר סיום העסקתו בגין עבודה שבצע במלואה טרם סיום עבודתו, ואשר התמורה בגינה נתקבלה אצל המעסיק לאחר סיום עבודתו. שאלת זכאות זו צריכה להיות מוכרעת על פי דיני החוזים וההסכמות החוזיות בין הצדדים, הנלמדות ממכלול נסיבות העניין, הסכמים כתובים, ככל שקיימים, חילופי דברים, התנהגות, נוהג במקום העבודה ועוד. פרשנות החוזה תהיה לרעת המנסח. כאן, ההסכם נוסח על ידי המעביד והוא אינו ברור אך נראה כי כוונת הצדדים בעת כריתתו מצדדת בפרשנות המזכה את העובד גם בקבלת עמלות עתידיות. לפיכך, עומדת לעובד זכות לעמלות לאחר סיום יחסי העבודה.