עדכוני חקיקה ופסיקה

ניתן לרכך את דרישת הכתב בעסקת מקרקעין בהתאם לנסיבות המקרה בעיקר במקרים של מעשה עשוי

19 ספטמבר 2021
הדפסה

בעלת זכויות במקרקעין מכרה אותם לרוכשת אך לא נחתם הסכם למרות שבוצע תשלום וההסכם קוים בפועל. לאחר עשר שנים ביקשה המוכרת לבטל את ההסכם אם לא תקבל תמורה נוספת.

בית המשפט קבע שהסכם המכר תקף. בעוד שקיימת דרישת כתב מהותית על עסקאות מקרקעין, הרי שחל ריכוך ביחס לחובה זו במקרים מיוחדים המצדיקים זאת, על יסוד עקרון תום הלב בשלב הטרום החוזי ובשל חזקת ההגינות, המצדיקים לעיתים מתן תוקף משפטי לעסקה במקרקעין חרף העדר מסמך כתוב, וזאת בעיקר במקרים של מעשה עשוי. כאן, העסקה הוצאה לפועל הלכה למעשה בהתנהגות הצדדים לאורך שנים וניסיונה של המוכרת, אחרי יותר מעשור לאחר התגבשות העסקה, לרשום את הזכויות במקרקעין על שמה באופן חד צדדי תוך דרישה לקבל תמורה נוספת, מעבר לתמורה שכבר נתקבלה, בגין מכר הזכויות במגרש, מהווה חוסר תום לב קיצוני ומובהק. בנסיבות כאמור, יש מקום לריכוך דרישת הכתב המהותית ולכן בין הצדדים קיים הסכם מכר תקף.