עדכוני חקיקה ופסיקה

מי שפועל בחוסר תום לב לא יוכל להגיש תביעה נגזרת בשם החברה

30 ספטמבר 2021
הדפסה

אישה שבנה עבד בחברת החשמל וסיום העסקתו לווה בהליכים משפטיים מול חברת החשמל, רכשה מניה וביקשה לקבל מחברת החשמל מסמכים לצורך הגשת תביעה נגזרת – תביעה בשם החברת כנגד נושאי החברה שלה - בשל כך שכרתו הסכם פשרה בין החברה לבין עובדים שהורשעו בשוחד, אשר נכרת עוד טרם רכישת המניה על ידה.

בית המשפט דחה את הבקשה לקבלת מסמכים לשם הכנת תביעה נגזרת. ככלל, לבעלי המניות בחברה אין כוח להפעיל את כוח התביעה של החברה, אלא במסגרת סמכויותיהם בחברה. חריג לכלל מאפשר לבעלי המניות לפעול בשם החברה ולתפעל את כוחה להגשת תביעה כנגד צד שלישי כאשר קיים חשש שנושאי המשרה של החברה נמנעו לפעול לטובת החברה עקב ניגודי עניינים או כאשר הפרו את חובותיהם כלפי החברה. לבעל המניות זכות נלווית לקבלת מסמכים מהחברה בטרם הגשת תביעה נגזרת וזאת בשל פערי מידע מובנים בין החברה לבין בעלי מניותיה. אולם, הן הגשת תביעה והן קבלת מסמכים מותנית באישור בית משפט, כאשר למועד רכישת המניות ונסיבות הרכישה, כמו גם לתום ליבו של בעל המניות, עשויה להיות השפעה על אישורן. כאן, בעלת המניות רכשה את המניה שנים רבות לאחר כריתת הסכם הפשרה נשוא התביעה, לא נתנה הסבר לרכישת המניה ולא צירפה מסמכים הנוגעים לרכישה, באופן המעלה חשש שרכישת המניה נועדה לחזק את מאבקו של בנה בחברה. משכך, יש לדחות את הבקשה לגילוי מסמכים.