עדכוני חקיקה ופסיקה

שימוש לא חוקי במושכר מאפשר פינוי גם אם אין התייחסות לכך בהסכם השכירות

12 דצמבר 2021
הדפסה

שוכר שהפעיל במושכר אכסניה ללא רישיון עסק נדרש לפנות את המושכר, למרות שהסכם השכירות אינו מתייחס כלל לכך.

בית המשפט קיבל את תביעת הפינוי וקבע כי משכיר רשאי לדרוש את פינוי המושכר בשל היעדר רישיון עסק גם אם אין התייחסות מפורשת לכך בהסכם השכירות. החוק קובע כי שוכר לא ישתמש במושכר אלא לפי המוסכם. שוכר יכול להשתמש במושכר לכל שימוש אחר, שלא נקבע במפורש, ובלבד שלא יגרום להכבדה על המשכיר יותר מאשר לפי המוסכם. במקרה זה, המשכירה אמנם ידעה כי השוכר עושה שימוש במושכר למטרת אכסניה, אך למרות שהסכם לא התייחס במפורש לחובתו של השוכר לפעול לפי רישיון עסק, לא ניתן לעלות על הדעת שהמשכירה נתנה את הסכמתה לכך, שהשוכר יעשה שימוש לא חוקי בנכס באופן שחושף אותה לאפשרות שיינקטו נגדה הליכים משפטיים ואף לשאת בחיוב כספי בגין כך. לכן, ככל שאין בידי השוכר רישיון עסק כדין ובהיעדר הסכמה לפיה האכסניה תפעל ללא רישיון עסק, עליו לפנות את המושכר.