עדכוני חקיקה ופסיקה

חובת האמון של נושא משרה כוללת גם איסור תחרות עם עסקי החברה וניצול הזדמנות עסקית שלה

02 ינואר 2022
הדפסה

מנכ"ל חברה לשיווק אביזרי רכב הקים חברה מתחרה, תוך כדי עבודתו בחברה.

בית המשפט קבע, כי המנכ"ל הפר את חובת האמונים שחלה עליו ועל כן החברה זכאית למידע על החברה המתחרה. חובת האמונים המוטלת על בעל משרה בחברה כוללת בתוכה איסורים שונים לרבות, בין היתר, איסור על ניגוד עניינים, איסור על תחרות עם עסקי החברה ואיסור ניצול הזדמנות עסקית של החברה. כאשר המדובר באיסור תחרות עם החברה יש לבצע הבחנה בין מצבים שהם תחום העיסוק הוא ייחודי ואופייני לחברה, מה שעשוי להגדיל את האפשרות לאכוף את האיסור, ובין מצבים בהם תחום העיסוק מזוהה עם נושא המשרה עצמו שבהם יהיה קשה יותר לאכוף את האיסור. ככול הנוגע לניצול הזדמנות עסקית של החברה, הרי שיש קודם כל לפרש מהו תחום הפעילות של החברה ואילו הזדמנויות הוא כולל. ככול שניתן לאתר הסכמה של בעלי המניות של החברה על תחום פעילות החברה, יש להתבסס על הסכמה זו ואז יש לבחון האם לחברה יש משאבים מספיקים לצורך ניצול ההזדמנות, כיצד הגיעה ההזדמנות לידי נושא המשרה וכדומה. כאן, בעל המניות שימוש כמנכ"ל החברה במקביל לעיסוקו בחברה הנוספת אשר תחום עיסוקה כפי שהוא מופיע במסמכי החברה ברשם החברות זהה לפעילות החברה, ופעילותו בה מהווה הפרה ברורה של איסור התחרות עם עסקי החברה ואף יכול ועולה כדי ניצול הזדמנות עסקית, המהוות הפרה של חובת הנאמנות שלו כנושא משרה בחברה. לכן החברה זכאית למידע על החברה המתחרה שניהל המנכ"ל.